Kết nối tài khoản Shopify Balance của bạn với QuickBooks Online

Bạn hiện đã có thể kết nối Tài khoản Shopify Balance của mình với QuickBooks Online. Điều này cho phép bạn an tâm đồng bộ tất cả dữ liệu giao dịch trong Shopify Balance vào QuickBooks Online, nơi bạn có thể sử dụng thông tin này để thực hiện các tác vụ về thuế và kế toán.

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập vào tài khoản QuickBooks Online của bạn.

  2. Trên trang quản trị QuickBooks Online, truy cập Ghi sổ > Giao dịch ngân hàng.

  3. Nhấp vào Kết nối tài khoản.

  4. Tìm kiếm Shopify và nhấp vào Tiếp tục.

  5. Nhập thông tin đăng nhập Shopify rồi đăng nhập.

  6. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được yêu cầu chọn trong danh sách tài khoản Shopify Balance mình sở hữu.

  7. Không bắt buộc: Bạn cũng có thể chọn ngày bắt đầu giao dịch trong Shopify Balance để bắt đầu đồng bộ hóa.

  8. Nhấp vào Connect (Kết nối).

Bạn được chuyển hướng đến trang QuickBooks Online và có thể xem tất cả tài khoản đã kết nối và giao dịch Shopify Balance tại đây.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí