Quản lý giao dịch của tài khoản Shopify Balance

Với Shopify Balance, bạn có thể chuyển tiền, xem giới hạn giao dịch của tài khoản và xuất dữ liệu giao dịch cho phần mềm kế toán từ trang quản trị Shopify.

Để tìm hiểu thêm về tài khoản Shopify Balance, hãy tham khảo cách quản lý tài khoản của bạn. Để tìm hiểu thêm về thẻ Shopify Balance, hãy tham khảo cách quản lý thẻ của bạn. Để tìm hiểu thêm về chương trình phần thưởng, hãy tham khảo mục Phần thưởng Shopify Balance.

Giới hạn giao dịch của tài khoản Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance có giới hạn chi tiêu hằng ngày đối với các loại giao dịch khác nhau. Giới hạn chi tiêu hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Các mức giới hạn hằng ngày được đặt theo ngày ủy quyền thay vì ngày xử lý. Ví dụ: Nếu bạn ủy quyền giao dịch vào thứ Hai nhưng đến thứ Ba giao dịch mới được xử lý thì giao dịch đó vẫn được tính vào giới hạn hằng ngày của ngày thứ Hai.

Giới hạn rút tiền tại ATM hàng ngày bao gồm mọi khoản phí nhà cung cấp ATM có thể bị tính khi bạn rút tiền. Ví dụ: Nếu giới hạn rút tiền tại ATM hàng ngày còn lại là 200 USD và phí nhà cung cấp ATM là 3 USD, bạn không thể rút quá 197 USD.

Xem giới hạn giao dịch

Bạn có thể xem giới hạn thẻ Balance đối với giao dịch mua sắm và giao dịch rút tiền tại ATM.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Quản lý thẻ hoặc Quản lý tài khoản.

 3. Trong phần Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ bạn muốn xem.

Xem giới hạn chuyển tiền

Bạn có thể xem giới hạn chuyển tiền của tài khoản Balance.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

Giới hạn hằng ngày của bạn được hiển thị trong mục Số tiền.

Chuyển tiền vào hoặc đi từ tài khoản Shopify Balance của bạn

Các khoản tiền chuyển sẽ được gửi ngay lập tức nhưng có thể mất đến ba ngày làm việc để hoàn tất giao dịch. Bạn có thể xem giới hạn chuyển tiền hàng ngày còn lại trên trang Chuyển tiền. Hiện tại, bạn chỉ có thể chuyển tiền bằng USD.

Chuyển tiền vào tài khoản Shopify Balance của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

 3. Không bắt buộc: Trong mục Thêm tiền vào Balance, nhấp vào biểu tượng bảng nhớ tạm để sao chép chi tiết tài khoản Shopify Balance.

 4. Đăng nhập vào tài khoản kinh doanh hiện tại hoặc tài khoản ngân hàng thông thường mà bạn muốn rút tiền.

 5. Thực hiện theo quy trình chuyển tiền thông thường của ngân hàng để chuyển tiền ra khỏi ngân hàng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản Shopify Balance.

Chuyển tiền từ tài khoản Shopify Balance của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

 3. Trong mục Chuyển tiền từ Balance, nhập thông tin chuyển.

 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm tài khoản để tạo người nhận mới. Để chuyển tiền, bạn cần có số tài khoản và số định tuyến của người nhận.

 5. Không bắt buộc: Nhập mô tả. Mô tả sẽ xuất hiện trên tài khoản của người nhận.

 6. Nhấp vào Next (Tiếp).

 7. Đảm bảo thông tin chi tiết chính xác, sau đó nhấp vào Transfer funds (Chuyển tiền).

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Đang xuất giao dịch

Bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch đã đăng của tài khoản Shopify Balance thành tệp CSV để sử dụng cùng phần mềm kế toán. Không xuất giao dịch đang chờ xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trên thẻ Hoạt động tài khoản, nhấp vào Xuất.

 3. Chọn khoảng ngày để xuất.

 4. Nhấp vào Xuất dưới định dạng CSV.

Các cột sau sẽ có trong tệp CSV khi bạn xuất dữ liệu giao dịch:

Các cột có trong tệp dữ liệu giao dịch CSV được xuất
Thuật ngữ Định nghĩa
transaction_date Ngày ủy quyền giao dịch. Tùy vào thời gian cần thiết để xử lý giao dịch, ngày này có thể khác với thời điểm hoàn tất giao dịch.
posted_at Ngày hoàn tất giao dịch. Tùy vào thời gian cần thiết để xử lý giao dịch, ngày này có thể khác với thời điểm bạn ủy quyền giao dịch. Giao dịch đang chờ xử lý sẽ không hiển thị.
mô tả Mô tả ngắn gọn về giao dịch.
số tiền Giá trị giao dịch. Giá trị âm thể hiện tiền được chuyển ra khỏi tài khoản của bạn. Giá trị dương thể hiện tiền được chuyển vào tài khoản của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí