Quản lý giao dịch của tài khoản Shopify Balance

Với Shopify Balance, bạn có thể chuyển tiền, xem giới hạn giao dịch của tài khoản và xuất dữ liệu giao dịch cho phần mềm kế toán từ trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về Shopify Balance, ví dụ như quản lý tài khoản, nhiều tài khoản, quản lý thẻphần thưởng Shopify Balance.

Giới hạn giao dịch của tài khoản Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance có giới hạn chi tiêu hằng ngày đối với các loại giao dịch khác nhau. Giới hạn chi tiêu hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Các mức giới hạn hằng ngày được đặt theo ngày ủy quyền thay vì ngày xử lý. Ví dụ: Nếu bạn ủy quyền giao dịch vào thứ Hai nhưng đến thứ Ba giao dịch mới được xử lý thì giao dịch đó vẫn được tính vào giới hạn hằng ngày của ngày thứ Hai.

Giới hạn rút tiền tại ATM hàng ngày bao gồm mọi khoản phí nhà cung cấp ATM có thể bị tính khi bạn rút tiền. Ví dụ: Nếu giới hạn rút tiền tại ATM hàng ngày còn lại là 200 USD và phí nhà cung cấp ATM là 3 USD, bạn không thể rút quá 197 USD.

Mỗi thẻ Shopify Balance có giới hạn chi tiêu riêng. Điều này áp dụng cho cả thẻ thực và thẻ ảo. Ví dụ: Nếu bạn có giới hạn là 5000 USD, bạn có thể chi tiêu 5000 USD bằng thẻ thực và 5000 USD bằng thẻ ảo.

Xem giới hạn giao dịch

Bạn có thể xem hạn mức thẻ Balance đối với giao dịch mua sắm và giao dịch rút tiền tại ATM. Hạn mức hàng ngày không phải tín dụng có sẵn và chỉ áp dụng cho số tiền bạn có trong tài khoản.

Xem giới hạn chuyển tiền

Bạn có thể xem hạn mức của tài khoản Balance đối với các khoản tiền chuyển được chia sẻ trên tất cả các tài khoản.

Các bước thực hiện:

Chuyển tiền giữa các tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể chuyển tiền giữa các tài khoản Balance.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Chuyển tiền > Chuyển tiền giữa các tài khoản Balance.

 3. Trong menu thả xuống Từ, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền từ đó.

 4. Trong menu thả xuống Đến, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền đến.

 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển.

 6. Không bắt buộc: Nhập mô tả lần chuyển tiền.

 7. Nhấp vào Transfer (Chuyển).

Tìm hiểu thêm về thêm nhiều tài khoản vào Shopify Balance.

Chuyển tiền vào hoặc đi từ tài khoản Shopify Balance của bạn

Các khoản tiền chuyển sẽ được gửi ngay lập tức nhưng có thể mất đến ba ngày làm việc để hoàn tất giao dịch. Bạn có thể xem giới hạn chuyển tiền hàng ngày còn lại trên trang Chuyển tiền. Hiện tại, bạn chỉ có thể chuyển tiền bằng USD.

Chuyển tiền vào tài khoản Shopify Balance của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản bạn muốn thêm tiền vào.

 3. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

 4. Không bắt buộc: Trong mục Thêm tiền vào Balance, nhấp vào biểu tượng bảng nhớ tạm để sao chép chi tiết tài khoản Shopify Balance.

 5. Đăng nhập vào tài khoản kinh doanh hiện tại hoặc tài khoản ngân hàng thông thường mà bạn muốn rút tiền.

 6. Thực hiện theo quy trình chuyển tiền thông thường của ngân hàng để chuyển tiền ra khỏi ngân hàng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản Shopify Balance.

Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng đã kết nối

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng bạn đã kết nối qua tích hợp với Plaid. Sẽ mất tối đa bốn ngày làm việc để tiền đến tài khoản Balance của bạn.

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn không đủ tiền, quá trình chuyển khoản có thể thất bại hoặc ngân hàng sẽ thu phí nếu tài khoản của bạn bị thấu chi. Giao dịch không thành công sẽ không xuất hiện trong tài khoản Balance của bạn.

Chuyển tiền từ tài khoản Shopify Balance của bạn

Tiền sẽ được chuyển ngay nhưng có thể mất tối đa ba ngày làm việc để đến nơi. Bạn có thể xem hạn mức chuyển tiền hàng ngày còn lại trên trang Chuyển tiền. Hiện tại, bạn chỉ có thể chuyển tiền bằng USD.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Chuyển tiền quyết toán PayPal sang Shopify Balance

Nếu nhận được tiền quyết toán trong PayPal, bạn có thể tự động chuyển số tiền đó sang tài khoản Balance và quản lý các khoản quyết toán tại cùng một nơi.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp.
 2. Vào mục của tài khoản PayPal.
 3. Nhấp vào Liên kết ngân hàng hoặc Chọn ngân hàng.
 4. Trong trường Tìm kiếm ngân hàng, nhập một vài chữ cái (ví dụ: abc).
 5. Khi hiển thị thông báo Chúng tôi không tìm thấy ngân hàng của bạn, nhấp vào Nhập thông tin ngân hàng.
 6. Nhập số định tuyến và số tài khoản của tài khoản Balance. Bạn có thể tìm thông tin tài khoản trong tài khoản Balance. Khi bạn nhập thông tin, tài khoản Balance của bạn sẽ hiển thị là Evolve Bank & Trust, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Shopify Balance.
 7. Làm theo hướng dẫn để xác nhận tài khoản ngân hàng. PayPal sẽ yêu cầu bạn xác nhận số tiền của hai khoản tiền gửi nhỏ được gửi đến tài khoản Balance của bạn.
 8. Sau khi xác nhận tài khoản, vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp, sau đó bật tính năng tự động chuyển khoản và chọn Evolve Bank & Trust làm ngân hàng của bạn. Bạn có thể chọn tần suất chuyển khoản thu nhập trong PayPal sang tài khoản Balance.

Đang xuất giao dịch

Bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch đã đăng của tài khoản Shopify Balance thành tệp CSV để sử dụng cùng phần mềm kế toán. Không xuất giao dịch đang chờ xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản bạn muốn xuất dữ liệu giao dịch từ đó.

 3. Trên thẻ Hoạt động tài khoản, nhấp vào Xuất.

 4. Chọn khoảng ngày để xuất.

 5. Nhấp vào Xuất dưới định dạng CSV.

Các cột sau sẽ có trong tệp CSV khi bạn xuất dữ liệu giao dịch:

Các cột có trong tệp dữ liệu giao dịch CSV được xuất
Thuật ngữ Định nghĩa
transaction_date Ngày ủy quyền giao dịch. Tùy vào thời gian cần thiết để xử lý giao dịch, ngày này có thể khác với thời điểm hoàn tất giao dịch.
posted_at Ngày hoàn tất giao dịch. Tùy vào thời gian cần thiết để xử lý giao dịch, ngày này có thể khác với thời điểm bạn ủy quyền giao dịch. Giao dịch đang chờ xử lý sẽ không hiển thị.
mô tả Mô tả ngắn gọn về giao dịch.
số tiền Giá trị giao dịch. Giá trị âm thể hiện tiền được chuyển ra khỏi tài khoản của bạn. Giá trị dương thể hiện tiền được chuyển vào tài khoản của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí