Quản lý nhà cung cấp

Nhà cung cấp không thiết lập tài khoản bằng Shopify Bill Pay. Thay vào đó, bạn thêm chi tiết của nhà cung cấp vào tài khoản Shopify Bill Pay và có thể quản lý các tùy chọn cũng như thông tin của họ trong hồ sơ nhà cung cấp.

Nhà cung cấp không được có cả phương thức nhận thanh toán nội địa và quốc tế trong một hồ sơ nhà cung cấp. Thay vào đó, bạn phải thiết lập hai tài khoản nhà cung cấp, một tài khoản thanh toán nội địa và một tài khoản thanh toán quốc tế.

Tạo hồ sơ nhà cung cấp

Khi bạn thanh toán hóa đơn bằng Shopify Bill Pay, nếu nhà cung cấp chưa có hồ sơ nhà cung cấp trong tài khoản Shopify Bill Pay thì hồ sơ nhà cung cấp sẽ tự động được tạo. Bạn cũng có thể tạo hồ sơ nhà cung cấp theo cách thủ công trước khi thanh toán hóa đơn.

Nếu bạn kết nối tài khoản Shopify Bill Pay với tài khoản QuickBooks Online, các nhà cung cấp có hóa đơn chưa thanh toán sẽ tự động được tạo hồ sơ nhà cung cấp khi tài khoản được đồng bộ.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào Thêm nhà cung cấp.
 4. Nhập thông tin chi tiết của nhà cung cấp rồi nhấp vào Lưu.
 5. Chọn phương thức giao hàng.
 6. Nhập thông tin chi tiết, rồi nhấp vào Lưu thông tin.
 7. Không bắt buộc: Thêm phương thức nhận thanh toán bổ sung:
  1. Nhấp vào Thêm phương thức nhận thanh toán.
  2. Chọn phương thức giao hàng.
  3. Nhập thông tin chi tiết, rồi nhấp vào Lưu thông tin.

Chỉnh sửa hồ sơ hoặc phương thức nhận thanh toán của nhà cung cấp

Bạn không thể xóa phương thức nhận thanh toán của nhà cung cấp. Nếu bạn đã đồng bộ hóa QuickBooks Online với tài khoản Shopify Bill Pay, mọi chỉnh sửa bạn thực hiện với nhà cung cấp trong Shopify Bill Pay sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản QuickBooks.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Quản lý nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào nhà cung cấp.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thông tin hoặc phương thức nhận thanh toán bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa thông tin chi tiết rồi nhấp vào Lưu thông tin.

Xóa nhà cung cấp

Nếu nhà cung cấp đã lên lịch thanh toán hóa đơn thì không thể xóa hồ sơ của họ. Xóa mọi khoản thanh toán hóa đơn sắp tới của nhà cung cấp để có thể xóa hồ sơ nhà cung cấp.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào nhà cung cấp.
 4. Nhấp vào Xóa nhà cung cấp, rồi nhấp vào Xóa nhà cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí