Tiền ứng trước cho thương nhân tại Canada của Shopify Capital

Tại Canada, Shopify Capital cung cấp tiền ứng trước cho thương nhân. Tiền ứng trước cho thương nhân là khoản tiền chi trả một lần mà bạn có thể đăng ký nhận với phí cố định. Bạn thanh toán cho Shopify Capital một tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày cho đến khi trả hết tổng số tiền. Tổng số tiền chuyển và tỷ lệ chuyển tiền tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro.

Ví dụ: Shopify Capital có thể ứng trước cho bạn 5.000 CAD cho 5.650 CAD thanh toán từ doanh số bán hàng trong tương lai của cửa hàng bạn với tỷ lệ chuyển tiền là 10%. Số tiền 5.000 CAD nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn và Shopify Capital nhận 10% tổng doanh số hàng ngày của cửa hàng cho đến khi tổng số tiền 5.650 CAD cần chuyển đã được chuyển đầy đủ. Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư chưa trả trong một khoản trọn gói duy nhất.

Không có thời hạn để chuyển tổng số tiền cho Shopify Capital. Số tiền chuyển hàng ngày được xác định theo doanh số hàng ngày của cửa hàng vì tỷ lệ chuyển tiền là tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày của cửa hàng. Số tiền chuyển được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Nếu cửa hàng đủ điều kiện đăng ký nhận tiền ứng trước cho thương nhân thì bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và thông báo trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể kiểm tra tư cách hợp lệ trực tiếp trên trang Capital của trang quản trị Shopify.

Yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân

Bạn có thể xem ưu đãi tiền vốn và yêu cầu một khoản tiền ứng trước cho thương nhân trực tiếp trong trang Vốn của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Tìm thông báo về thương nhân đủ điều kiện nhận tiền ứng trước từ Shopify Capital, rồi nhấp vào View funding offers (Xem đề nghị hỗ trợ tiền vốn).

 3. Trên trang Capital, so sánh các điều khoản của tùy chọn tiền vốn khác nhau và nhấp vào Yêu cầu bên dưới tùy chọn bạn muốn.

 • Điều khoản của mỗi tùy chọn bao gồm số tiền nhận được, tổng số tiền cần chuyển mà Shopify Capital sẽ mua và tỷ lệ chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào doanh số hàng ngày của bạn để chuyển cho Shopify Capital.
 1. Trong hộp thoại Xem lại và chấp nhận điều khoản, xem kỹ mục Điều khoản và điều kiện, rồi nhấp vào Thỏa thuận của Shopify Capital để mở trong tab trình duyệt khác.

 2. Xem kỹ các điều khoản của Thỏa thuận của Shopify CapitalThỏa thuận ghi nợ được ủy quyền trước. Nếu đồng ý với điều khoản, bạn quay lại hộp thoại Xem lại và chấp nhận điều khoản, rồi nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Shopify Capital sẽ xem xét yêu cầu của bạn và bạn sẽ biết mình có được phê duyệt hay không trong vòng 2 đến 5 ngày làm việc. Nếu bạn được phê duyệt, tiền ứng trước cho thương nhân sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Hai ngày sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, Shopify Capital sẽ ghi nợ số tiền chuyển hàng ngày vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên doanh thu bán hàng mỗi ngày.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền phải trả hoặc chuyển tiền trong trang quản trị Shopify bằng cách vào Cài đặt > Vốn.

Từ trang Capital (Vốn), bạn có thể xem:

 • số dư chưa trả.
 • số tiền bạn đã thanh toán, tỷ lệ phần trăm tổng số tiền đã thanh toán và lịch sử chuyển tiền.

Bạn có thể xem doanh thu bán hàng mỗi ngày trong cột Tổng doanh số của mục lịch sử chuyển tiền. Bạn có thể xem số tiền thanh toán cho Shopify Capital trong cột Số tiền.

Chuyển số dư còn lại

Khi bạn đã chuyển được hơn 25% tổng số tiền cần chuyển, bạn có thể chọn chuyển số dư còn lại trong một khoản trọn gói duy nhất. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn. Tùy chọn chuyển số dư chưa trả chỉ có thể thực hiện sau khi bạn đã chuyển tối thiểu 25% tổng số tiền cần chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

 3. Khi nhận được lời nhắc, hãy xem lại số dư cần chuyển. Nếu bạn chắc chắn muốn chuyển toàn bộ số dư còn lại, hãy chọn hộp ủy quyền và nhấp vào Remit balance (Chuyển số dư).

Có thể mất tối đa 3 ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển tiền trọn gói. Tất cả các giao dịch chuyển tiền thông thường bị tạm dừng trong thời gian xử lý.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi giao dịch chuyển khoản trọn gói hoàn tất.

Tìm hiểu về giao dịch chuyển tiền

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển tiền) được áp dụng cho tổng giá trị doanh số của bạn để tính số tiền chuyển. Vào những ngày bán chạy, số tiền chuyển của bạn sẽ lớn hơn và vào những ngày không bán được nhiều hàng, số tiền chuyển sẽ nhỏ hơn. Bạn tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền đến khi Shopify Capital nhận được toàn bộ số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng tương lai (tổng số tiền cần chuyển). Mỗi số tiền chuyển sẽ được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn và chuyển cho Shopify.

Để tính số tiền chuyển, doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị bồi hoàn hoặc hủy sau này hay không.

Bảng này nêu ví dụ về số tiền chuyển trong năm ngày của thương nhân đã bán cho Shopify Capital 15.000 CAD doanh thu bán hàng tương lai với tỷ lệ chuyển tiền 10%:

Ví dụ về số tiền chuyển
Ngày Doanh thu hằng ngày Phần của Shopify Capital Số dư
1 100 CAD 10 CAD 14.990 CAD
2 150 CAD 15 CAD 14.975 CAD
3 125 CAD 12,50 CAD 14.962,50 CAD
4 175 CAD 17,50 CAD 14.945 CAD
5 105 CAD 10,50 CAD 14.934,50 CAD

Không bao gồm đơn hàng kiểm tra trong số tiền chuyển

Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh thu từ doanh số hàng ngày của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển. Nếu không bật chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển vào ngày hôm đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí