Phản hồi đã lưu

Shopify Inbox cho phép bạn thiết lập ba loại tin nhắn tự động khác nhau để tương tác với khách hàng khi họ sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến:

  • Tin nhắn tự động: Tin nhắn tùy chỉnh hiển thị hoặc gửi tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trên cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh nhiều tin nhắn khác nhau cho các cuộc trò chuyện bắt đầu trong và ngoài khung giờ sẵn sàng trò chuyện của bạn.

  • Câu trả lời nhanh: Lối tắt đến tin nhắn tùy chỉnh dành cho các cách nói phổ biến trong các cuộc trò chuyện với khách hàng.

  • Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp mà khách hàng có thể nhấp vào để xem câu trả lời tùy chỉnh bất cứ lúc nào.

Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn để hiển thị lời chào, tin nhắn tiếp nối, trả lời các câu hỏi thường gặp và chọn khung giờ sẵn sàng trò chuyện.

Lối tắt đến phản hồi đã lưu

Bạn có thể truy cập phản hồi đã lưu từ trang quản lý Inbox trong trang quản trị Shopify.

Thẻ trải nghiệm khách hàng từ trang quản lý Inbox có lối tắt để tạo hoặc quản lý câu trả lời nhanh, câu hỏi thường gặp và tin nhắn tự động, cũng như nút để tùy chỉnh cách hiển thị các tùy chọn trò chuyện.

Nếu tài khoản Inbox của bạn không có phản hồi đã lưu nào thì nút Câu trả lời nhanh, Câu hỏi thường gặp và Tin nhắn tự động sẽ hiển thị Tạo. Sau khi bạn tạo ít nhất một câu trả lời đã lưu cho từng loại tin nhắn, nút trang quản lý sẽ hiển thị Quản lý. Cả hai phiên bản của nút sẽ đưa bạn đến thẳng trang phản hồi đã lưu trong trang quản trị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí