Khắc phục sự cố về thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Nếu thuế và thuế nhập khẩu đã thu không như bạn mong đợi, hãy xem lại những vấn đề thường gặp dưới đây.

Thuế và thuế nhập khẩu chưa được thu và đơn hàng của bạn cho biết thuế và thuế nhập khẩu có thể được thu khi giao hàng

Nếu bạn thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán và gặp đơn hàng không bị thu thuế hoặc thuế xuất nhập khẩu, hãy kiểm tra xem đơn hàng có gặp trường hợp dưới đây hay không.

Mã Hệ thống hài hòa (HS) còn thiếu hoặc không chính xác

Việc nhập mã HS không chính xác cho sản phẩm hoặc thiếu mã HS có thể cản trở việc áp thuế và thuế nhập khẩu cho đơn hàng khi thanh toán. Nếu không áp thuế và thuế xuất nhập khẩu và đơn hàng chứa thông báo cho biết có thể thu thuế và thuế nhập khẩu khi giao hàng, hãy xem lại sản phẩm trong đơn hàng để xác minh rằng sản phẩm có mã HS. Nếu bạn gặp mã HS không được hỗ trợ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Thuế và thuế nhập khẩu được tính ở mức 0

Nếu bạn thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán và gặp đơn hàng có mức thuế hoặc thuế xuất nhập khẩu bằng 0, hãy kiểm tra xem đơn hàng có gặp trường hợp dưới đây hay không.

Đơn hàng dưới ngưỡng giá trị de minimis

Nếu đơn hàng dưới ngưỡng de minimis đối với một quốc gia hoặc khu vực mà bạn chưa đăng ký thu thuế, đơn hàng sẽ không bị tính thuế và thuế nhập khẩu. Một số quốc gia tính hoặc không tính phí vận chuyển khi tính giá trị de minimis. Nếu bạn không chắc chắn liệu quốc gia hoặc khu vực bạn gửi hàng có tính những chi phí này khi tính toán giá trị de minimis hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia hoặc khu vực đó hoặc chuyên gia thuế tại địa phương.

Thiếu đăng ký thuế

Nếu bạn đã đăng ký thu thuế tại quốc gia hoặc khu vực nhận hàng nhưng chưa nhập thông tin đăng ký vào Shopify, thuế áp cho các đơn hàng dưới ngưỡng de minimis tại quốc gia của người bán sẽ không được tính. Thêm thông tin đăng ký thuế trên trang quản trị Shopify.

Đã thu thuế xuất nhập khẩu nhưng chưa thu thuế

Nếu bạn thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán và gặp đơn hàng có thu thuế nhưng không thu thuế nhập khẩu, hãy kiểm tra xem đơn hàng có gặp trường hợp dưới đây hay không.

Đơn hàng dưới ngưỡng giá trị tối thiểu chịu thuế

Một số quốc gia hoặc khu vực có ngưỡng giá trị de minimis riêng cho thuế và thuế nhập khẩu. Nếu đơn hàng có giá trị trên ngưỡng de minimis chịu thuế nhưng dưới giá trị de minimis chịu thuế nhập khẩu thì đơn hàng chỉ phải chịu thuế nhập khẩu. Một số quốc gia tính hoặc không tính phí vận chuyển khi tính giá trị de minimis. Nếu bạn không chắc chắn liệu quốc gia hoặc khu vực bạn gửi hàng có tính những chi phí này khi tính toán giá trị de mininis hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia hoặc khu vực đó hoặc chuyên gia thuế tại địa phương.

Thuế và thuế nhập khẩu ghi trên hóa đơn của hãng vận chuyển lớn hơn thuế và thuế nhập khẩu thu khi thanh toán

Nếu bạn thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán và gặp đơn hàng tính thuế hoặc và thuế nhập khẩu thấp hơn cho khách hàng so với chi phí vận chuyển thực tế, hãy kiểm tra xem đơn hàng có gặp một trong những trường hợp dưới đây hay không.

Thiếu hoặc sai mã HS

Việc nhập mã HS không chính xác cho sản phẩm hoặc thiếu mã HS có thể cản trở việc áp thuế và thuế nhập khẩu cho đơn hàng khi thanh toán. Xem lại các sản phẩm trong đơn hàng để xác minh rằng sản phẩm có mã HS. Nếu bạn gặp mã HS không được hỗ trợ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Các cơ quan hải quan áp dụng nhiều loại mã HS

Cơ quan hải quan của quốc gia hoặc khu vực nhận hàng có thể đánh giá sản phẩm khi sản phẩm được bán xuyên biên giới. Các cơ quan này có thể áp dụng mã HS cho sản phẩm khác với mã dùng để tính thuế và thuế nhập khẩu. Xem lại các sản phẩm đã áp dụng nhiều mã HS rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Cập nhật sản phẩm để sử dụng mã HS do cơ quan hải quan áp dụng.
  • Nếu bạn tự tin rằng mã HS bạn sử dụng là chính xác, hãy liên hệ với nhà môi giới hải quan để điều tra nguyên nhân gây ra sự không nhất quán.

Giá sản phẩm trên hóa đơn thương mại khác với giá sản phẩm trong đơn hàng

Nếu giá sản phẩm trên hóa đơn thương mại khác với giá bạn đã tính cho khách hàng, hãng vận chuyển có thể nắm giữ thông tin giá sản phẩm không chính xác. Hãy liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng hoặc tích hợp mà bạn sử dụng để tạo hóa đơn thương mại và xác minh rằng họ sử dụng giá sản phẩm mới nhất từ cửa hàng thay vì danh sách cố định.

Biến động tỷ giá ngoại hối

Chênh lệch giá trị từ đơn vị tiền tệ địa phương sang đơn vị tiền tệ của khách hàng có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ thời điểm đặt đơn hàng đến thời điểm tính phí vận chuyển đơn hàng. Bất cứ khi nào xảy ra trì hoãn trong quá trình xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền, bạn đều có khả năng thất thoát hoặc có thêm tiền do chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể giảm thiểu chênh lệch do biến động tỷ giá ngoại hối bằng cách cho phép cửa hàng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Sau đó, bạn có thể sử dụng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng trên hóa đơn thương mại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí