Những điều cần cân nhắc khi thiết lập miền quốc tế

Trước khi thiết lập miền quốc tế, hãy xem lại yêu cầu và những điều cần cân nhắc sau:

  • Bạn cần sử dụng miền tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng cả miền do Shopify quản lý và miền của bên thứ ba nhưng không thể sử dụng miền mặc định myshopify.com của mình.
  • Bạn có thể tạo URL cho riêng từng thị trường, ví dụ như johns-apparel.de cho thị trường Đức hoặc johns-apparel.com/en-eu cho thị trường Châu Âu.
  • Để hiển thị cửa hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn cần dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng Translate and Adapt hoặc ứng dụng bên thứ ba tương thích.
  • Nếu bạn đã sử dụng nhiều ngôn ngữ cho cửa hàng trực tuyến có định dạng URL johns-apparel.com/fr, URL hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động. Thư mục con chỉ có một ngôn ngữ như /fr hoặc /en chỉ có thể tồn tại trên thị trường chính. Trên thị trường phụ, thư mục con phải kết hợp mã ngôn ngữ với mã quốc gia để hiển thị nội dung tùy chỉnh bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương. Ví dụ: /fr-ca hoặc /en-eu. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhiều ngôn ngữ với International.
  • Nếu bạn sử dụng thư mục con hoặc miền quốc tế cho thị trường rồi sau đó xóa nội dung khỏi thị trường đó, hãy đảm bảo bạn sử dụng lần chuyển hướng URL để tránh đưa khách hàng đến Theo mặc định, ngôn ngữ chính của cửa hàng chỉ bật khi bạn tạo thị trường.trang không tồn tại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí