Managed Markets

Managed Markets mở rộng khả năng của các công cụ quản lý xuyên biên giới do International cung cấp. Cùng với các công cụ giúp bạn thiết lập và quản lý việc bán hàng trên thị trường quốc tế, Managed Markets còn có thêm các tính năng do Global-e cung cấp nhằm giúp bạn mở rộng và tối ưu hóa thị trường quốc tế trực tiếp trên trang quản trị Shopify. Managed Markets chỉ dành cho thương nhân tại Hoa Kỳ lục địa. Đọc thêm về các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng Managed Markets.

Khi bạn sử dụng Managed Markets, Global-e sẽ trở thành thương nhân chịu trách nhiệm. Thương nhân chịu trách nhiệm là pháp nhân chịu trách nhiệm bán sản phẩm cho khách hàng và tuân thủ các luật và quy định địa phương tại khu vực hoặc quốc gia khác. Trừ khi thuê bên khác như Global-e để đảm nhận những trách nhiệm này, hầu hết thương nhân hoạt động với tư cách là thương nhân chịu trách nhiệm. Khi đóng vai trò là thương nhân chịu trách nhiệm, bạn chịu trách nhiệm đăng ký và nộp thuế, sắp xếp để chấp nhận các phương thức thanh toán địa phương cũng như tổ chức vận chuyển và thực hiện đơn hàng.

Với Managed Markets, Global-e thay mặt bạn quản lý quá trình bán hàng phức tạp sang các quốc gia hoặc khu vực khác, bao gồm nộp thuế cho chính quyền địa phương, chấp nhận phương thức thanh toán địa phương cũng như quản lý thuế và thuế nhập khẩu, cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu bán hàng cho các thị trường quốc tế mới. Khi sử dụng Managed Markets, bạn không cần đăng ký thuế tại các quốc gia bạn bán hàng đến. Global-e cung cấp dịch vụ đăng ký thuế để bạn có thể tuân thủ khi bán hàng quốc tế.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí