Giảm giá

Khi bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương, bạn có thể cung cấp các ưu đãi giảm giá theo phần trăm và theo số tiền cố định cho khách hàng nhờ sử dụng mã giảm giá và Đoạn mã Shopify.

Giảm giá theo số tiền cố định

Giảm giá theo số tiền cố định được đặt theo loại tiền tệ của cửa hàng. Khi đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng khác với loại tiền tệ của cửa hàng, số tiền giảm giá sẽ được chuyển đổi thành loại tiền tệ của khách hàng. Sự chuyển đổi này diễn ra khi khách hàng áp dụng ưu đãi giảm giá tại thời điểm thanh toán. Do vậy, số tiền giảm giá có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái.

Ví dụ: Hôm nay khoản giảm giá 2 USD có thể tương đương 1,74 EUR và ngày mai có thể được quy đổi thành 1,76 EUR. Vì vậy, rất khó để tiếp thị ưu đãi giảm giá theo số tiền cố định với đơn vị tiền tệ địa phương.

Khi bạn đặt tỷ giá hối đoái thủ công, ưu đãi giảm giá sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của khách hàng bằng tỷ lệ chuyển đổi thủ công thay vì tỷ giá thị trường hiện tại. Ví dụ: Nếu khách hàng áp dụng giảm giá 5 USD cho đơn hàng bằng CAD, số tiền giảm giá sẽ được chuyển đổi thành CAD theo tỷ lệ chuyển đổi thủ công. Nếu tỷ lệ chuyển đổi thủ công là 1,25 thì số tiền giảm giá sẽ là 6,25 CAD.

Giảm giá theo phần trăm

Giảm giá theo phần trăm (ví dụ: giảm 10% đơn hàng) không có đơn vị tiền tệ đi kèm. Giá sẽ giảm theo số phần trăm cụ thể, bất kể khách hàng thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào.

Ví dụ: Bạn tạo giảm giá mười phần trăm (10%) cho sản phẩm "quả bóng". Khi thanh toán, ưu đãi giảm giá này sẽ giảm 10% giá của quả bóng.

Chênh lệch đơn vị tiền tệ sau khi giảm giá được áp dụng tại thời điểm thanh toán
Đơn vị tiền tệ thanh toán USD EUR
Giá thông thường 10 USD 8,72 EUR
Giảm giá 10% 1 USD 0,87 EUR
Giá đã giảm 9 USD 7,85 EUR

Sử dụng Shopify Scripts để đưa ra ưu đãi giảm giá theo đơn vị tiền tệ

Bạn không thể sử dụng mã giảm giá để cung cấp ưu đãi giảm giá theo đơn vị tiền tệ. Ví dụ: Bạn không thể tạo mã giảm giá chỉ dành cho đơn hàng sử dụng một loại đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể sử dụng Đoạn mã Shopify để chuyển đổi ưu đãi giảm giá sang đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng, để bạn có thể sử dụng tập lệnh cung cấp một số ưu đãi giảm giá theo đơn vị tiền tệ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí