Thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương

Khi bạn tạo thị trường một quốc gia mới, đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ của quốc gia hoặc vùng đó. Nếu đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ, đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.

Khi bạn tạo thị trường đa quốc gia, đơn vị tiền tệ cơ sở mặc định của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng và đơn vị tiền tệ địa phương đã được kích hoạt, nghĩa là mỗi quốc gia hoặc khu vực trong thị trường đa quốc gia đó có thể hiển thị giá theo đơn vị tiền tệ mặc định của quốc gia hoặc khu vực đó. Nếu cần thiết, bạn có thể hủy kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương của thị trường đa quốc gia, sau đó thiết lập đơn vị tiền tệ cho tất cả quốc gia và khu vực trong thị trường đa quốc gia đó. Khi hủy kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương, tất cả khách hàng trong thị trường đó sẽ nhìn thấy và thanh toán bằng một đơn vị tiền tệ bạn chọn.

Bạn phải hủy kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương thì mới có thể thiết lập tỷ giá hối đoái thủ công cho thị trường.

Quản lý đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường đa quốc gia

Khi bạn tạo thị trường đa quốc gia, đơn vị tiền tệ địa phương sẽ được kích hoạt theo mặc định. Nếu đơn vị tiền tệ địa phương bị hủy kích hoạt trong thị trường, bạn có thể kích hoạt lại đơn vị tiền tệ địa phương.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào thị trường bạn muốn điều chỉnh cài đặt đơn vị tiền tệ địa phương.
  3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
  4. Trong mục Định giá, hoàn tất một trong hai bước sau:

    • Để kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương, chọn hộp kiểm Hiển thị giá cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ.
    • Để hủy kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị giá cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ rồi nhấp vào Hủy kích hoạt. Khi tắt đơn vị tiền tệ địa phương, tất cả khách hàng trong thị trường đó sẽ nhìn thấy giá bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường đó.
  5. Nhấp vào Lưu.

Khi thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương xong, bạn cần chuyển hướng khách hàng đến URL khớp với tùy chọn ngôn ngữ và địa điểm của họ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí