Đăng sản phẩm bằng International

Khi sử dụng International, bạn có thể chọn xem có đăng sản phẩm lên từng thị trường mà bạn tạo hay không. Việc đăng sản phẩm lên thị trường giúp khách hàng có thể mua sản phẩm tại thị trường đó. Nếu không bán sản phẩm tại tất cả các thị trường, bạn có thể hủy đăng sản phẩm đó khỏi những thị trường không muốn bán. Ví dụ: Nếu sản phẩm quá nặng để vận chuyển quốc tế, bạn có thể chọn không hiển thị sản phẩm đó cho khách hàng tại thị trường quốc tế.

Bằng cách đăng đúng sản phẩm cho từng thị trường, bạn sẽ giúp đảm bảo chỉ hiển thị sản phẩm có sẵn cho khách hàng.

Yêu cầu khi đăng sản phẩm cho từng thị trường

Để hiển thị sản phẩm và định giá ở quốc gia hoặc vùng của khách hàng, cửa hàng của bạn cần sử dụng hộp chọn quốc gia. Hộp chọn quốc gia cho phép khách hàng chọn địa điểm mua sắm, giúp đảm bảo cửa hàng của bạn hiển thị đúng sản phẩm và định giá cho địa điểm đó.

Đối với các chủ đề không tích hợp hộp chọn quốc gia, hãy cân nhắc sử dụng ứng dụng Geolocation để cung cấp hộp chọn quốc gia cho khách hàng.

Hủy đăng sản phẩm khỏi một thị trường cụ thể

Khi bạn thêm thị trường mới, mọi sản phẩm sẽ được đăng lên thị trường đó theo mặc định. Với mỗi thị trường, bạn có thể ngừng hiển thị sản phẩm bằng cách hủy đăng sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào thị trường bạn muốn hủy đăng sản phẩm.
 3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào tab Đã thêm trong danh sách sản phẩm để chỉ hiển thị những sản phẩm hiện đã có trong thị trường.
 5. Trong danh sách sản phẩm, nhấp vào hộp kiểm cho sản phẩm bạn muốn hủy đăng khỏi thị trường rồi nhấp vào Loại bỏ khỏi thị trường.
 6. Nhấp vào Loại bỏ sản phẩm để xác nhận.

Đăng sản phẩm lên một thị trường cụ thể

Bạn có thể hiển thị sản phẩm chưa đăng bằng cách đăng sản phẩm lên thị trường.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào thị trường bạn muốn đăng sản phẩm.
 3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào tab Đã loại bỏ trong danh sách sản phẩm để chỉ hiển thị những sản phẩm hiện đang không có trong thị trường.
 5. Trong danh sách sản phẩm, nhấp vào hộp kiểm cho sản phẩm bạn muốn đăng lên thị trường rồi nhấp vào Thêm vào thị trường.
 6. Nhấp vào Thêm sản phẩm.

Đăng hoặc hủy đăng sản phẩm hàng loạt

Bạn có thể đăng hoặc hủy đăng hàng loạt sản phẩm cho thị trường bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên trang quản trị Shopify, hoặc tải lên tệp CSV.

Kiểm soát việc đăng tải trên thị trường bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn đăng hoặc hủy đăng cho thị trường.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 4. Nhấp vào Cột, sau đó chọn thị trường bạn muốn thay đổi trạng thái đăng tải.
 5. Trong từng thị trường, chọn tùy chọn để đăng sản phẩm hoặc bỏ chọn tùy chọn để hủy đăng sản phẩm.
 6. Nhấp vào Lưu.

Kiểm soát việc đăng tải trên thị trường bằng tệp CSV

Để kiểm soát việc đăng sản phẩm trên từng thị trường, trước tiên, hãy xuất tệp CSV đối với sản phẩm bạn muốn đăng hoặc hủy đăng. Tệp xuất CSV chứa các cột bổ sung để đăng tải trên mọi thị trường đang hoạt động và sử dụng tên của từng thị trường. Bạn có thể sửa đổi tệp CSV rồi nhập tệp CSV vào cửa hàng.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng tệp CSV.

Bước 1: Xuất dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV

Trên trang quản trị Shopify, bạn có thể xuất tệp CSV chứa các cột để đăng đối với mỗi thị trường đang hoạt động.

Nếu chỉ muốn xuất dữ liệu một số sản phẩm, bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để xem và chọn sản phẩm cụ thể để xuất.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Xuất dữ liệu sản phẩm.

Bước 2: Sửa đổi tệp CSV

Bạn có thể chỉnh sửa tệp CSV Sản phẩm đã xuất từ Shopify để thay đổi trạng thái đăng tải sản phẩm. Nếu bạn xóa cột dành cho thị trường đang hoạt động, trạng thái đăng tải hiện tại vẫn sẽ không thay đổi.

Các tiêu đề cột trong tệp CSV phải khớp với tên của từng thị trường. Ví dụ: Nếu bạn có thị trường tên là North America, tiêu đề cột để thay đổi trạng thái đăng tải sản phẩm trên thị trường đó sẽ là Bao gồm / Bắc Mỹ.

Để đăng sản phẩm lên thị trường, nhập TRUE vào cột liên quan. Để hủy đăng sản phẩm khỏi thị trường, nhập FALSE vào cột liên quan.

Bạn không thể sử dụng tệp CSV để đặt các quy tắc đăng tải khác nhau cho nhiều quốc gia hoặc khu vực trong cùng một thị trường, trừ khi bạn đã tạo từng quốc gia hoặc khu vực dưới dạng thị trường.

Nhập sản phẩm bằng tệp CSV

Sau khi sửa đổi tệp CSV Sản phẩm để đăng hoặc hủy đăng sản phẩm, bạn có thể nhập tệp vào trang quản trị Shopify. Tệp CSV Sản phẩm không cần phải chứa thông tin sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng tối thiểu phải có cột Mã điều khiển, Tiêu đề, Tùy chọn mẫu mã và cột đăng tải lên thị trường mà bạn muốn nhập.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Lọc sản phẩm theo trạng thái đã đăng

Để tìm hiểu xem sản phẩm nào được đăng trên thị trường cụ thể, bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để chỉ hiển thị sản phẩm đã thêm vào hoặc loại bỏ khỏi thị trường.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào thị trường bạn muốn thêm sản phẩm vào.
 3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
 4. Trong danh sách sản phẩm, hoàn tất một trong hai bước sau:
  • Nhấp vào Đã thêm để hiển thị tất cả sản phẩm đã đăng lên thị trường.
  • Nhấp vào Đã loại bỏ để hiển thị tất cả sản phẩm chưa đăng lên thị trường.

Đơn hàng nháp và chỉnh sửa đơn hàng

Việc đăng sản phẩm trên mỗi thị trường không áp dụng cho đơn hàng nháp hoặc khi chỉnh sửa đơn hàng. Ví dụ: Nếu bạn có sản phẩm bị hủy đăng khỏi thị trường Vương quốc Anh, nhưng bạn có khách hàng tại Vương quốc Anh và muốn bán sản phẩm đó cho họ như một trường hợp ngoại lệ, thì bạn có thể tạo đơn hàng nháp cho họ.

Tương tự, việc chỉnh sửa sản phẩm trong đơn hàng có thể ghi đè quy tắc đăng sản phẩm mà bạn đã thiết lập trong International, nếu bạn muốn phá lệ cho khách hàng.

Kết quả tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn đang sử dụng chức năng tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến của Shopify để giúp khách hàng tìm sản phẩm thì kết quả tìm kiếm của khách hàng sẽ chỉ bao gồm sản phẩm được đăng trên thị trường của họ. Nếu cửa hàng sử dụng ứng dụng tìm kiếm của bên thứ ba thì bạn cần trao đổi với nhà phát triển ứng dụng để xác định xem kết quả tìm kiếm trên cửa hàng có được lọc theo thị trường hay không.

Hành vi chuyển hướng

Khi khách hàng trên cửa hàng trực tuyến muốn xem sản phẩm không thể bán cho họ tại quốc gia hoặc khu vực của họ, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng. Ví dụ: Khách hàng muốn vận chuyển đơn hàng đến Vương quốc Anh, nhưng truy cập vào cửa hàng có thị trường chính là Hoa Kỳ. Khách hàng sẽ xem sản phẩm chỉ được bán tại Hoa Kỳ, sau đó sử dụng hộp chọn quốc gia trên cửa hàng để chuyển sang Vương Quốc Anh. Vì sản phẩm họ đang xem không thể được bán tại Vương quốc Anh nên khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng.

Giới hạn

Khi bạn đăng hoặc hủy đăng sản phẩm trên mỗi thị trường, những thay đổi đó chỉ áp dụng cho cửa hàng trực tuyến, cửa hàng tùy chỉnh hoặc các kênh sử dụng chỉ thị inContext. Tất cả các kênh khác đều chưa hỗ trợ đăng sản phẩm trên mỗi thị trường, và sản phẩm đã đăng sẽ có bán tại tất cả các thị trường theo mặc định. Chúng tôi đang tìm cách thêm dịch vụ hỗ trợ cho tất cả các kênh bán hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí