Hiển thị thông tin quan trọng trên trang sản phẩm

Lưu ý: Hướng dẫn này liên quan đến các thương nhân bán hàng ở Đức.

Thông tin chi tiết bạn cung cấp cho sản phẩm ảnh hưởng đến cách sản phẩm hiển thị với khách hàng, giúp bạn dễ dàng sắp xếp sản phẩm hơn và giúp khách hàng tìm được sản phẩm. Trang sản phẩm giới thiệu sản phẩm và mẫu mã, bao gồm hình ảnh sản phẩm, thông tin về giá, mô tả sản phẩm và nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng).

Thương nhân bán hàng ở Đức thường hiển thị các thông tin sau trên trang sản phẩm:

  • Thông tin vận chuyển
  • Thông tin thuế, chẳng hạn như thuế GTGT
  • Thời gian giao hàng

Thêm thông tin vận chuyển vào trang sản phẩm

Nếu bạn thêm chính sách vận chuyển vào trang quản trị Shopify, một liên kết đến chi phí vận chuyển sẽ được tự động thêm vào trang sản phẩm.

Thêm thông tin thuế vào trang sản phẩm

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).

  2. Trong Tax settings (Cài đặt thuế), chọn All taxes are included in my prices (Giá đã bao gồm mọi loại thuế).

Thông tin thuế hiển thị bên dưới tiêu đề sản phẩm trên trang sản phẩm cho biết khoản thuế này bao gồm thuế GTGT.

Thêm thời gian giao hàng vào mô tả sản phẩm

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

  2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn thay đổi.

  3. Thêm thời gian giao hàng vào mô tả sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể thêm "Giao hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc".

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí