Thay đổi số lượng hàng tồn kho

Khi sử dụng nhiều địa điểm, bạn có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho từ trang Hàng trong kho hoặc trang Sản phẩm. Nếu bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho cho nhiều sản phẩm tại các địa điểm, bạn có thể sử dụng tệp CSV.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí