Thay đổi số lượng hàng tồn kho

Khi sử dụng nhiều địa điểm, bạn có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho từ trang Hàng trong kho hoặc trang Sản phẩm. Nếu bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho cho nhiều sản phẩm tại các địa điểm, bạn có thể sử dụng tệp CSV.

Nếu theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm bằng ứng dụng Kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Khi bạn có nhiều địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và mục áp dụng, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn của bạn đến khi bạn đổi ý. Địa điểm đã chọn cho trang được lưu trong cookie của một trình duyệt nên sẽ không thống nhất nếu có nhiều thiết bị hay trình duyệt.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí