Thay đổi số lượng hàng trong kho theo địa điểm

Nếu bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho tại một địa điểm, bạn có thể thực hiện bằng nhiều cách trên trang Hàng trong kho.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho tại một địa điểm cho sản phẩm đã chọn

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Kho hàng.

 2. Từ menu thả xuống để chọn địa điểm, chọn một địa điểm.

 3. Không bắt buộc: Lọc hoặc tìm danh sách sản phẩm.

 4. Với mỗi sản phẩm bạn muốn cập nhật:

  1. Trong cột Cập nhật số lượng, nhập thay đổi về số lượng. Bạn có thể nhập số dương, số âm hoặc 0.
  2. Nhấp vào Add (Thêm) hoặc Set (Đặt) rồi nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi số lượng hàng tồn kho của tất cả các sản phẩm sao cho bằng nhau

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Kho hàng.

 2. Từ menu thả xuống để chọn địa điểm, chọn một địa điểm.

 3. Không bắt buộc: Lọc hoặc tìm danh sách sản phẩm.

 4. Chọn sản phẩm bằng cách sử dụng hộp kiểm.

 5. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Update quantity (Cập nhật số lượng).

 6. Nhập thay đổi về số lượng. Bạn có thể nhập số dương, số âm hoặc 0.

 7. Nhấp vào Add (Thêm) hoặc Set (Đặt) rồi nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho theo nhiều cách trên trang Sản phẩm. Có thể sử dụng một số phương thức được mô tả tại đây.

Dù bạn sử dụng phương thức nào, hãy nhớ chọn Shopify theo dõi số lượng của sản phẩm này trong danh sách Chính sách kiểm kê để có thể xem và thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm

Cách bạn cập nhật số lượng của một sản phẩm phụ thuộc vào việc sản phẩm có mẫu mã hay không.

Sản phẩm không có mẫu mã

Sản phẩm có mẫu mã

Thay đổi số lượng hàng tồn kho bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi số lượng hàng tồn kho cho nhiều mẫu mã sản phẩm và địa điểm. Trang chỉnh sửa hàng loạt là trang hiển thị các hàng và cột dữ liệu, tương tự như bảng tính.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm có mẫu mã mà bạn muốn chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Edit variants (Chỉnh sửa mẫu mã) > Open bulk editor (Mở trang chỉnh sửa hàng loạt).

 4. Thay đổi giá trị trong các hàng và cột bằng cách nhấp vào ô:

- Bên quản lý hàng trong kho - Chọn Shopify hoặc ứng dụng quản lý hàng trong kho. - Còn hàng tại - Với mỗi địa điểm, điều chỉnh số lượng hàng tồn kho. Bạn có thể chỉ định Stocked hoặc Not stocked, tùy theo việc đánh dấu hay không đánh dấu ô Track quantity (Theo dõi số lượng). - Track quantity (Theo dõi số lượng) - Nếu đánh dấu vào ô này, bạn có thể thay đổi số lượng. Nếu không đánh dấu vào ô này, lượng hàng trong kho không được theo dõi và các giá trị chỉ là Stocked hoặc Not stocked.

 1. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí