Thay đổi số lượng hàng trong kho theo địa điểm

Nếu cần cập nhật số lượng hàng tồn kho tại một địa điểm, bạn có thể thực hiện bằng nhiều cách trên trang Hàng trong kho.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho tại một địa điểm cho sản phẩm đã chọn

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.

 2. Nếu bạn có nhiều địa điểm, hãy chọn một địa điểm trong menu thả xuống.

 3. Không bắt buộc: Lọc hoặc tìm danh sách sản phẩm.

 4. Bạn có thể điều chỉnh số lượng có sẵn của một mẫu mã hoặc nhiều mẫu mã với cùng một số lượng.

- Để điều chỉnh một mẫu mã, nhập số lượng vào cột Edit quantity available (Chỉnh sửa số lượng có sẵn). - Để điều chỉnh nhiều mẫu mã với cùng số lượng, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Update quantity (Cập nhật số lượng).

 1. Thay đổi số lượng hàng tồn kho.

- Để điều chỉnh số lượng theo một số lượng cụ thể, nhấp vào Thêm, sau đó nhập một số. Bạn có thể sử dụng một số âm để trừ vào số lượng hàng tồn kho hiện có. - Để đặt tổng số lượng hàng tồn kho mới, nhấp vào Cài đặt rồi nhập một số.

 1. Nhấp vào Lưu. Tổng mới nằm trong cột Available (Có sẵn).

Nếu sản phẩm không được liệt kê tại địa điểm đó, tức là bạn đang không theo dõi hàng trong kho của sản phẩm hoặc sản phẩm không được lưu kho tại địa điểm.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi số lượng hàng tồn kho cho nhiều mẫu mã sản phẩm và địa điểm. Trang chỉnh sửa hàng loạt là trang hiển thị các hàng và cột dữ liệu, tương tự như bảng tính.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm có mẫu mã mà bạn muốn chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Edit variants (Chỉnh sửa mẫu mã) > Open bulk editor (Mở trang chỉnh sửa hàng loạt).

 4. Thay đổi giá trị trong các hàng và cột bằng cách nhấp vào ô:

- Bên quản lý hàng trong kho - Chọn Shopify hoặc ứng dụng quản lý hàng trong kho. - Còn hàng tại - Với mỗi địa điểm, điều chỉnh số lượng hàng tồn kho. Bạn có thể chỉ định Stocked hoặc Not stocked, tùy theo việc đánh dấu hay không đánh dấu ô Track quantity (Theo dõi số lượng). - Track quantity (Theo dõi số lượng) - Nếu đánh dấu vào ô này, bạn có thể thay đổi số lượng. Nếu không đánh dấu vào ô này, lượng hàng trong kho không được theo dõi và các giá trị chỉ là Stocked hoặc Not stocked.

 1. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí