Xuất hoặc nhập dữ liệu về hàng trong kho bằng tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV hàng trong kho chứa số lượng hàng tồn kho tại các địa điểm. Bạn có thể sử dụng tệp CSV đã xuất làm mẫu để cập nhật số lượng hàng tồn kho. Sau đó, bạn có thể nhập tệp CSV để cập nhật số lượng hàng tồn kho cho từng sản phẩm tại mỗi địa điểm vào Shopify.

Xuất dữ liệu về hàng trong kho

Bạn có thể xuất tệp hàng trong kho ở dạng CSV để tạo mẫu chứa sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm đã xác định duy nhất cho địa điểm cụ thể, hoặc để xuất dữ liệu về số lượng hàng trong kho để sử dụng trong hệ thống hoặc quy trình khác.

Bạn có thể chỉ định muốn xuất dữ liệu đối với tất cả địa điểm hay chỉ đối với một địa điểm cụ thể.

Tùy thuộc vào kích cỡ xuất, tệp sẽ được tải xuống trong trình duyệt hoặc gửi qua email cho bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Xuất.
 3. Chỉ định hàng bạn muốn xuất và muốn xuất ở tất cả các địa điểm hay một địa điểm duy nhất.
 4. Nhấp vào Export inventory (Xuất dữ liệu về hàng trong kho).

Cập nhật số lượng hàng trong kho

Sau khi xuất tệp CSV để có mẫu, bạn cần cập nhật số lượng hàng trong kho vào tệp.

Tệp CSV có nhiều cột giúp bạn xác định sản phẩm, như mô tả trong Định dạng tệp CSV hàng trong kho. Khi bạn đang chuyển đổi cửa hàng để sử dụng nhiều vị trí, chỉ chỉnh sửa cột địa điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Mở tệp CSV đã xuất trong chương trình trang tính.

 2. Nếu bạn không muốn cập nhật hàng trong kho cho một số cột địa điểm trong tệp CSV, xóa toàn bộ cột của những địa điểm đó bao gồm cả tiêu đề.

 3. Cập nhật số lượng trong các cột địa điểm còn lại. Số nhập trong mỗi hàng có thể là số dương, số âm hoặc 0. Bạn cũng có thể nhập Not stocked để cho biết sản phẩm không bao giờ lưu kho tại địa điểm.

 4. Lưu tệp CSV.

Nhập dữ liệu về hàng trong kho

Trước khi bạn nhập hàng trong kho, đảm bảo tệp CSV có định dạng tệp chính xác.

Nếu bạn không muốn cập nhật số lượng cho một địa điểm, đảm bảo cột của địa điểm, gồm cả tiêu đề cột, đã bị xóa khỏi tệp CSV.

Quy trình nhập dữ liệu chỉ cập nhật (ghi đè) số lượng hàng trong kho. Quy trình này không tạo ra địa điểm hay cập nhật giá trị định danh của sản phẩm.

Việc nhập dữ liệu về số lượng hàng trong kho ghi đè lên dữ liệu về hàng trong kho, vì vậy bạn chỉ nên nhập dữ liệu về hàng trong kho khi không thực hiện các điều chỉnh hàng tồn kho khác, như danh số hiện tại hoặc thay đổi thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Nhập.
 3. Chọn tệp CSV đã cập nhật.
 4. Nhấp vào Import inventory (Nhập dữ liệu về hàng trong kho).
 5. Xác minh dữ liệu bạn định nhập, rồi nhấp vào Start import (Bắt đầu nhập).

Định dạng tệp CSV hàng trong kho

Tệp CSV hàng trong kho chứa thông tin xác định duy nhất sản phẩm hay mẫu mã sản phẩm, cũng như số lượng sản phẩm tại địa điểm được chỉ định. Tệp này tương tự như các tệp CSV khác bạn sử dụng trong Shopify, nhưng có nhiều cột khác nhau.

Tệp CSV hàng trong kho có các cột sau:

 • Handle - Mã điều khiển là tên duy nhất cho mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, gạch ngang và số, nhưng không chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong URL dành cho mỗi sản phẩm.
 • Title - Cột Tiêu đề không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • Option1 Name - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, nhập tên của tùy chọn. Ví dụ: Màu sắc. Với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn duy nhất, nên đặt tùy chọn này là Tiêu đề.
 • Option1 Value - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, nhập giá trị của tùy chọn. Ví dụ: Đen. Với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn duy nhất, nên đặt tùy chọn này thành Tiêu đề mặc định.
 • Option2 Name - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option2 Value - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option3 Name - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option3 Value - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • SKU - Cột SKU không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị. Hiện tại, trên Shopify, các SKU có thể giống nhau.
 • HS Code - Cột Mã HS (Mã hệ thống hài hòa) được dùng để ước tính thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế. Cột này không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • COO - Cột COO (Quốc gia/Vùng gửi hàng) được dùng để ước tính thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế. Cột này không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • <Name of location> - Chỉ định tên địa điểm trong tiêu đề cột. Trong cột, nhập giá trị số lượng hàng trong kho vào địa điểm được chỉ định theo tiêu đề cột.

  Tiêu đề cột phân biệt chữ hoa và chữ thường, và phải là tên một địa điểm của bạn. Thêm một cột cho mỗi địa điểm bạn muốn cập nhật hàng trong kho. Xóa các cột và tiêu đề địa điểm khác.

  Số có thể là số dương, số âm hoặc 0. Bạn cũng có thể nhập Not stocked để cho biết sản phẩm không bao giờ được lưu kho tại địa điểm.

Để xác định một mẫu mã là duy nhất, chỉ định giá trị cho các cột Handle, Option1 Value, Option2 ValueOption3 Value.

Tệp CSV hàng trong kho của bạn phải ở đúng định dạng và cần có phần mở rộng tệp .csv.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí