Bắt đầu với nhiều địa điểm

Tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm đang bật trong tất cả các cửa hàng Shopify. Để kiểm tra xem địa điểm trong cửa hàng có được kích hoạt hay không, từ trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Địa điểm.

Nếu các địa điểm trong cửa hàng đã bật, sẽ có một thông báo nhắc bạn Tìm hiểu thêm về địa điểm. Làm theo các bước sau để thiết lập cửa hàng có nhiều địa điểm.

Nếu chưa kích hoạt các địa điểm trong cửa hàng, tùy chọn Bật hàng tồn kho tại địa điểm sẽ xuất hiện. Đọc các mục sau để tìm hiểu ảnh hưởng của việc bật nhiều địa điểm đối với cửa hàng. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể bật nhiều địa điểm.

Địa điểm

Số lượng địa điểm tối đa bạn có thể có phụ thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Plus nếu bạn cần hơn 20 địa điểm.)

Địa điểm bạn hủy kích hoạt sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm. Bạn có thể tìm thấy giới hạn địa điểm và số lượng đã sử dụng trong trang cài đặt Địa điểm.

Nếu bạn dùng các ứng dụng lưu hàng trong kho thực tế, những ứng dụng này được coi là địa điểm. Ứng dụng hàng trong kho bao gồm ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Ví dụ: Một ứng dụng có thể là kho hàng thay bạn thực hiện đơn hàng. Ứng dụng địa điểm được liệt kê tại cài đặt Địa điểm trong mục Ứng dụng và địa điểm thực hiện đơn hàng tự chọn. Mặc dù được coi là địa điểm, những ứng dụng này sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm.

Sau khi bật theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm trong cửa hàng, hãy kiểm tra để bảo đảm các địa điểm được liệt kê trong trang quản trị Shopify khớp với địa điểm bạn sử dụng để lưu kho và quản lý hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Setting (Cài đặt) > Địa điểm. Địa điểm của bạn được liệt kê trong các mục Địa điểmỨng dụng và địa điểm thực hiện đơn hàng tùy chỉnh.

 2. Không bắt buộc: Bạn có thể tạo và sửa đổi địa điểm hoặc hủy kích hoạt địa điểm không còn sử dụng nữa.

Địa điểm và ứng dụng riêng

Nếu bạn có ứng dụng riêng được phát triển dành riêng cho cửa hàng, bạn có thể phải cập nhật ứng dụng để sử dụng tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm. Thông báo trên trang Địa điểm cho biết ứng dụng nào cần cập nhật. Tuy nhiên, tốt nhất nên kiểm tra với nhà phát triển ứng dụng để xác minh xem có cần cập nhật ứng dụng hay không.

Nhà phát triển có thể tìm hiểu thêm về di chuyển để hỗ trợ nhiều địa điểm.

Bộ lọc địa điểm

Khi bạn thiết lập các địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và các mục áp dụng bộ lọc, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Ví dụ sau đây minh họa bộ lọc trong mục Mẫu mã của trang thông tin chi tiết sản phẩm:

Menu địa điểm trên trang Sản phẩm

Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn đó đến khi bạn thay đổi. Địa điểm đã chọn cho một trang được lưu trong cookie của trình duyệt nên sẽ không được duy trì giữa các thiết bị hay trình duyệt.

Số lượng hàng trong kho

Khi bật theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm, toàn bộ số lượng hàng tồn kho hiện tại sẽ được phân bổ cho địa điểm Nơi gửi hàng. Địa điểm nơi gửi hàng là địa chỉ dùng để tính phí vận chuyển. Nếu muốn phân bổ toàn bộ số lượng cho một địa điểm khác khi bật địa điểm, bạn có thể thay đổi địa điểm nơi gửi hàng.

Các bước thực hiện

Sau khi bật nhiều địa điểm, tên Nơi gửi hàng sẽ đổi thành Địa điểm mặc định. Bạn có thể thay đổi địa điểm trong trang Địa điểm.

Nếu sản phẩm được theo dõi bằng ứng dụng Kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho tại tất cả địa điểm để đảm bảo số lượng hàng tồn kho chính xác.

Nếu có thể, cập nhật số lượng hàng tồn kho khi đại lý bán lẻ đóng cửa và khi bạn không có sự kiện giảm giá trực tuyến lớn. Bạn có thể tiến hành kiểm kê thực tế hàng trong kho tại mỗi địa điểm và ghi lại dữ liệu đó để đảm bảo số lượng hàng tồn kho chính xác trong Shopify.

Nếu bạn có ít địa điểm và sản phẩm, hãy cập nhật số lượng hàng tồn kho trên trang Hàng trong kho.

Nếu bạn có nhiều địa điểm và sản phẩm, hãy cập nhật số lượng hàng tồn kho bằng cách xuất và nhập hàng trong kho bằng tệp CSV hoặc bằng trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho.

Ví dụ về cập nhật số lượng hàng tồn kho

Giả sử cửa hàng bạn có ba địa điểm và Ottawa là Nơi gửi hàng. Nếu không bật nhiều địa điểm cho cửa hàng, sản phẩm với 20 số lượng sẽ được kết hợp thành một số lượng hàng tồn kho duy nhất:

Ottawa, Montreal và Toronto: 20 mặt hàng

Sau khi bật nhiều địa điểm, Ottawa trở thành Địa điểm mặc định và tất cả số lượng sẽ được chỉ định tại đó:

 • Ottawa: 20 mặt hàng
 • Montreal: 0 mặt hàng
 • Toronto: 0 mặt hàng

Bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho để mỗi địa điểm hiển thị số lượng thực tế bạn có tại đó:

 • Ottawa: 10 mặt hàng
 • Montreal: 6 mặt hàng
 • Toronto: 4 mặt hàng

Phí vận chuyển khi sử dụng nhiều địa điểm

Sau khi bật nhiều địa điểm, phí vận chuyển được tính dựa trên địa chỉ của địa điểm mặc định của cửa hàng thay vì địa điểm thực hiện của từng đơn hàng. Điều này có nghĩa là tất cả địa điểm của bạn có chung khu vực vận chuyển.

Nếu bạn cung cấp miễn phí vận chuyển hoặc vận chuyển với mức phí cố định cho tất cả đơn hàng, bạn không cần thay đổi cài đặt vận chuyển.

Nếu phí vận chuyển giữa các địa điểm có khác biệt đáng kể, bạn có thể thay đổi địa điểm mặc định.

Nếu muốn cung cấp nhiều mức phí vận chuyển từ nhiều địa điểm, bạn có thể kích hoạt vận chuyển từ nhiều địa điểm để sử dụng hồ sơ vận chuyển. Với tính năng vận chuyển từ nhiều địa điểm, thương nhân có thể hiển thị tốc độ vận chuyển cho khách hàng ở bước thanh toán.

Thực hiện đơn hàng

Đối với cửa hàng có nhiều địa điểm, quá trình thực hiện thay đổi theo những cách sau:

 • Khi đơn hàng được đặt qua kênh bán hàng trực tuyến, địa điểm được chỉ định của đơn hàng phụ thuộc vào việc bạn có kích hoạt vận chuyển từ nhiều địa điểm và thiết lập hồ sơ vận chuyển hay không: - Nếu bạn không kích hoạt vận chuyển từ nhiều địa điểm hoặc không thiết lập hồ sơ vận chuyển, đơn hàng sẽ được chỉ định cho địa điểm cần thực hiện dựa trên danh sách ưu tiên và hàng trong kho có sẵn. Bạn có thể đặt thứ tự ưu tiên về địa điểm thực hiện đơn hàng để quyết định địa điểm được chỉ định đơn hàng đầu tiên. Nếu có địa điểm thực hiện được toàn bộ đơn hàng, hàng trong kho sẽ được lấy từ địa điểm đó. Nếu không địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, đơn hàng tách lẻ sẽ được tạo và chỉ định cho nhiều địa điểm. Với mỗi đơn hàng, bạn có thể đổi địa điểm thực hiện trên trang chi tiết đơn hàng. Để xem ví dụ chi tiết về việc thực hiện đơn hàng bằng ưu tiên về địa điểm, đọc Ví dụ - Thực hiện đơn hàng trực tuyến.

 • Đơn hàng của Shopify POS sử dụng hàng trong kho có sẵn từ địa điểm bán hàng.

 • Bạn có thể chọn xem địa điểm có thực hiện đơn hàng trực tuyến hay không.

 • Đối với đơn hàng nháp, quá trình tạo đơn hàng không thay đổi. Các mặt hàng được thêm vào đơn hàng nháp được chỉ định cho địa điểm thực hiện đơn hàng dựa trên thứ tự ưu tiên và hàng trong kho có sẵn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí