Bắt đầu với nhiều địa điểm

Tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm đang bật trong tất cả các cửa hàng Shopify. Để kiểm tra xem địa điểm trong cửa hàng có bật hay không, từ trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Địa điểm.

Nếu các địa điểm trong cửa hàng đã bật, sẽ có một thông báo nhắc bạn Tìm hiểu thêm về địa điểm. Làm theo các bước sau để thiết lập cửa hàng có nhiều địa điểm.

Nếu chưa bật các địa điểm trong cửa hàng, bạn sẽ thấy tùy chọn Enable inventory at locations (Bật kho hàng tại nhiều địa điểm). Đọc các mục sau để tìm hiểu ảnh hưởng của việc bật nhiều địa điểm đối với cửa hàng. Sau đó, bạn có thể quyết định có muốn bật nhiều địa điểm hay không.

Địa điểm

Số lượng địa điểm tối đa bạn có thể có phụ thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Plus nếu bạn cần hơn 20 địa điểm.)

Địa điểm mà bạn hủy kích hoạt không được tính vào giới hạn địa điểm.

Nếu bạn sử dụng các ứng dụng lưu hàng trong kho thực tế cho bạn thì các ứng dụng đó được coi là địa điểm. Các ứng dụng theo dõi hàng tồn kho bao gồm ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Ví dụ: Một ứng dụng có thể là kho hàng thay bạn thực hiện các đơn hàng. Mặc dù được coi là địa điểm, những ứng dụng này sẽ không được tính vào giới hạn địa điểm.

Sau khi bật theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm trong cửa hàng, hãy kiểm tra để bảo đảm các địa điểm được liệt kê trong trang quản trị Shopify khớp với địa điểm bạn sử dụng để lưu kho và quản lý hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Địa điểm. Các địa điểm được liệt kê bên cạnh Địa điểmApp and custom fulfillment locations (Ứng dụng và địa điểm thực hiện đơn hàng tùy chỉnh).

 2. Không bắt buộc: Bạn có thể tạo và sửa đổi địa điểm hoặc hủy kích hoạt địa điểm không còn sử dụng nữa.

Địa điểm và ứng dụng riêng

Nếu bạn có ứng dụng riêng được phát triển dành riêng cho cửa hàng, bạn có thể phải cập nhật ứng dụng để sử dụng tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm. Bạn nhận được thông báo trên trang Địa điểm cho biết ứng dụng nào cần cập nhật. Tuy nhiên, tốt nhất nên kiểm tra với nhà phát triển ứng dụng để xác minh xem có cần cập nhật ứng dụng hay không.

Nhà phát triển có thể tìm hiểu thêm về di chuyển để hỗ trợ nhiều địa điểm.

Bộ lọc địa điểm

Khi bạn thiết lập các địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và các mục áp dụng bộ lọc, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Ví dụ sau đây minh họa bộ lọc trong mục Mẫu mã của trang thông tin chi tiết sản phẩm:

Menu địa điểm trên trang Sản phẩm

Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn đó đến khi bạn thay đổi. Địa điểm đã chọn cho một trang được lưu trong cookie của trình duyệt nên sẽ không được duy trì giữa các thiết bị hay trình duyệt.

Số lượng hàng trong kho

Khi bật tính năng theo dõi hàng tồn kho cho nhiều địa điểm, tất cả số lượng hàng tồn kho hiện tại sẽ được phân bổ cho địa điểm nơi gửi hàng. Địa điểm nơi gửi hàng là địa chỉ được sử dụng để tính phí vận chuyển.

Bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho tại tất cả địa điểm để đảm bảo số lượng hàng tồn kho chính xác.

Nếu có thể, cập nhật số lượng hàng tồn kho khi đại lý bán lẻ đóng cửa và khi bạn không có sự kiện giảm giá trực tuyến lớn. Bạn có thể tiến hành kiểm kê thực tế hàng trong kho tại mỗi địa điểm và ghi lại dữ liệu đó để đảm bảo số lượng hàng tồn kho chính xác trong Shopify.

Nếu bạn có ít địa điểm và sản phẩm, hãy cập nhật số lượng trên trang Hàng trong kho

Nếu bạn có nhiều địa điểm và sản phẩm, sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc sử dụng tác vụ xuất và nhập tệp CSV.

Ít địa điểm và sản phẩm

Nếu có ít địa điểm và sản phẩm, bạn có thể cập nhật từng số lượng trên trang Hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Cập nhật hàng trong kho tại mỗi địa điểm:

  1. Chọn địa điểm.
  2. Cập nhật số lượng hàng tồn kho cho từng sản phẩm. Nếu bạn không có hàng trong kho cho một sản phẩm trong danh sách thì hoặc bạn không theo dõi hàng trong kho của sản phẩm đó hoặc sản phẩm không được lưu kho tại địa điểm.

  Để biết thông tin chi tiết, đọc về chỉ định hàng trong kho cho các địa điểm.

Số lượng lớn địa điểm và sản phẩm

Nếu bạn có nhiều địa điểm và sản phẩm, hãy cập nhật số lượng hàng tồn kho bằng cách xuất và nhập hàng trong kho bằng tệp CSV hoặc bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Để biết thông tin chi tiết, đọc Xuất hoặc nhập hàng trong kho bằng tệp CSV hoặc Thay đổi số lượng hàng tồn kho bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Ví dụ về cập nhật số lượng hàng tồn kho

Giả sử bạn có một cửa hàng có ba địa điểm. Hiện tại, với một sản phẩm, bạn có 20 mặt hàng trong tổng số mặt hàng được hiển thị dưới dạng số lượng hàng tồn kho duy nhất:

Ottawa, Montreal và Toronto: 20 mặt hàng

Sau khi bật nhiều địa điểm, bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho để mỗi địa điểm hiển thị số lượng hàng trong kho cụ thể:

 • Ottawa: 10 mặt hàng
 • Montreal: 6 mặt hàng
 • Toronto: 4 mặt hàng

Phí vận chuyển khi sử dụng nhiều địa điểm

Phí vận chuyển được tính dựa trên địa chỉ nơi gửi hàng của cửa hàng, không phải địa điểm thực hiện của mỗi đơn hàng. Điều này có nghĩa là tất cả địa điểm có cùng khu vực vận chuyển.

Nếu bạn cung cấp miễn phí vận chuyển hoặc vận chuyển với mức phí cố định cho tất cả đơn hàng, bạn không cần thay đổi cài đặt vận chuyển.

Nếu phí vận chuyển khác nhau đáng kể giữa các địa điểm, bạn có thể thay đổi địa điểm được đặt làm nơi gửi hàng.

Thực hiện đơn hàng

Đối với cửa hàng có nhiều địa điểm, quá trình thực hiện thay đổi theo những cách sau:

 • Khi đặt hàng qua kênh bán hàng trực tuyến, đơn hàng được chỉ định đến một địa điểm cần thực hiện dựa trên danh sách ưu tiên và hàng trong kho có sẵn. Bạn sử dụng danh sách ưu tiên thực hiện để quyết định địa điểm được chỉ định đơn hàng trước tiên. Nếu địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, hàng trong kho sẽ được rút ra từ địa điểm đó. Nếu không địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, đơn hàng phân chia sẽ được tạo và chỉ định cho nhiều địa điểm. Với mỗi đơn hàng, bạn có thể chuyển địa điểm thực hiện từ trên trang thông tin chi tiết đơn hàng.
 • Đơn hàng của Shopify POS sử dụng hàng trong kho có sẵn từ địa điểm bán hàng.
 • Bạn có thể chọn xem địa điểm có thực hiện đơn hàng trực tuyến hay không.
 • Đối với đơn hàng nháp, quá trình tạo đơn hàng không thay đổi. Các mặt hàng được thêm vào đơn hàng nháp được chỉ định cho địa điểm thực hiện đơn hàng dựa trên thứ tự ưu tiên và hàng trong kho có sẵn.

Để thay đổi thứ tự ưu tiên thực hiện, hãy cài đặt thứ tự ưu tiên về địa điểm thực hiện đơn hàng.

Ví dụ về quá trình thực hiện đơn hàng

Giả sử bạn có một cửa hàng có ba địa điểm. Hiện tại, với một sản phẩm, bạn có tổng cộng 100 đơn vị được lưu kho như sau:

 • Cửa hàng chính tại New York - 18
 • Cửa hàng thời vụ tại New York - 20
 • Nhà kho tại New York - 62

Bạn có thể ưu tiên các địa điểm thực hiện đơn hàng dựa trên sở thích của mình:

 1. Cửa hàng chính tại New York
 2. Nhà kho tại New York
 3. Cửa hàng thời vụ tại New York

Khách hàng đặt đơn hàng cho 20 đơn vị.

Dựa trên ưu tiên thực hiện, bạn sẽ cố gắng thực hiện đơn hàng tại địa điểm cửa hàng chính tại New York.

Địa điểm cửa hàng chính tại New York chỉ có 18 mặt hàng trong kho, vì vậy, toàn bộ đơn hàng sẽ được chỉ định sang địa điểm tiếp theo trong danh sách ưu tiên: Nhà kho tại New York. Có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng tại địa điểm này, vì vậy đơn hàng được chỉ định cho nhà kho tại New York.

Để biết ví dụ chi tiết hơn về quá trình thực hiện, đọc Ví dụ - Quá trình thực hiện đơn hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí