Vị trí của Shopify POS

Nếu bạn có nhiều địa điểm, chỉ những sản phẩm được lưu kho tại địa điểm được chỉ định của thiết bị Shopify POS mới còn hàng để bán (trong màn hình sản phẩm). Kiểm kê của địa điểm chỉ định được cập nhật mỗi khi sản phẩm được bán hoặc trả về kho trên Shopify POS.

Chọn một vị trí Shopify POS

Bạn có thể thay đổi địa điểm được đặt trên thiết bị Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, sau đó chạm vào Địa điểm.
 2. Nếu địa điểm của bạn không có trong danh sách, chạm vào Add or edit your locations (Thêm hoặc chỉnh sửa địa điểm) để tạo địa điểm mới.
 3. Chạm vào một địa điểm rồi chạm vào Switch (Đổi).

Xem chi tiết sản phẩm

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào biểu tượng thông tin.

Chi tiết sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

 • hình ảnh sản phẩm
 • giá gốc, nếu có
 • lượng hàng trong kho của địa điểm hiện tại
 • lượng hàng trong kho tại địa điểm khác, nếu có
 • lượng hàng trong kho trong dịch vụ hoàn tất đơn hàng tùy chỉnh hoặc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, nếu có
 • mô tả
 • SKU sản phẩm
 • nhà cung cấp sản phẩm
 • loại sản phẩm

Để xem toàn bộ chi tiết sản phẩm, bạn cần cuộn xuống.

Để xem hình ảnh sản phẩm ở chế độ xem lớn hơn, bạn có thể chạm vào hình ảnh.

Khi hình ảnh mở rộng, bạn có thể vuốt để xem tất cả mẫu mã của sản phẩm.

Tìm kiếm nhiều địa điểm cho các đơn hàng

Bạn có thể tìm kiếm các đơn hàng được thực hiện tại nhiều địa điểm từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

Hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền đơn hàng trong màn hình Đơn hàng của Shopify POS. Khi hoàn tiền đơn hàng, bạn có thể đảm bảo độ chính xác của mức hàng trong kho bằng cách trả về kho sản phẩm được trả lại. Các sản phẩm đã trả về kho được chỉ định cho kho hàng của địa điểm được chỉ định của ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Đơn hàng, chạm vào đơn hàng bạn muốn hoàn tiền.
 2. Chạm vào Refund products (Hoàn tiền cho sản phẩm).
 3. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.
 4. Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng về kho hàng, tắt tùy chọn Trả về kho.
 5. Để hoàn tiền chi phí vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) bên cạnh Vận chuyển.
 6. Nếu khách hàng dùng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán họ đã dùng. Nhập số tiền bạn muốn hoàn lại theo mỗi phương thức thanh toán vào mục Refund amount (Số tiền hoàn lại).
 7. Không bắt buộc: Chạm vào Add reason for return (Thêm lý do để trả lại) để thêm một lý do cho việc trả lại.
 8. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào REFUND (HOÀN TIỀN).
 9. Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài, hãy làm theo lời nhắc trên màn hình rồi chạm vào Continue (Tiếp tục).
 10. Nếu bạn muốn gửi email hoặc nhắn tin biên lai xác nhận cho khách hàng, hãy chạm vào Email receipt (Gửi email biên lai) hoặc Text receipt (Nhắn tin biên lai) trên màn hình Refund successful (Hoàn tiền thành công).
 11. Sau khi xử lý khoản bồi hoàn, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình thông tin chi tiết đơn hàng.

Giới hạn quyền truy cập địa điểm của nhân viên

Nếu muốn giới hạn nhân viên có mã PIN POS truy cập vào cài đặt địa điểm và xem đơn hàng được thực hiện tại các địa điểm khác, bạn có thể đặt quyền truy cập của nhân viên hạn chế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí