Thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn thêm giá trị cho trường thông tin bổ sung trên các trang tương ứng trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu bạn tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung cho ngày hết hạn sản phẩm, hãy nhập giá trị cụ thể cho ngày hết hạn trên trang sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung cho phép bạn lưu thông tin chuyên môn hóa để theo dõi nội bộ hoặc hiển thị trên cửa hàng trực tuyến.

Trường thông tin bổ sung được hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên các trang quản trị Shopify. Mỗi trường thông tin bổ sung hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào mỗi hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhập giá trị.

Sau khi thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung, bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề để hiển thị thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng trực tuyến.

Loại nội dung và giá trị của trường thông tin bổ sung

Bảng dưới đây bao gồm hướng dẫn cơ bản để thêm giá trị vào các loại trường thông tin bổ sung thông thường, cũng như trường hợp sử dụng mẫu cho từng loại. Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển về trường thông tin bổ sung.

Loại nội dung và giá trị của trường thông tin bổ sung
Loại nội dung Mô tả Ví dụ
Màu sắc

Hỗ trợ giá trị RGB ở định dạng #RRGGBB.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung màu rồi nhấp vào Chọn màu. Sử dụng hộp chọn màu để chọn màu hoặc nhập giá trị màu RGB vào trường Màu.

Lưu trữ màu của sản phẩm, sau đó đặt nền của trang sản phẩm thành màu tương tự.
Ngày

Hỗ trợ giá trị ngày theo định dạng ISO 8601 mà không có múi giờ.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào trường thông tin bổ sung ngày rồi sử dụng lịch để chọn ngày.

Thêm ngày hết hạn sản phẩm.
Ngày giờ

Hỗ trợ giá trị ngày theo định dạng ISO 8601 và giá trị thời gian theo giờ UTC.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào trường thông tin bổ sung ngày giờ. Nhấp vào lịch để chọn ngày rồi nhấp vào trường thời gian để chọn thời gian.

Thêm ngày sự kiện ra mắt hoặc ngày phát hành sản phẩm.
Kích thước

Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Có thể định cấu hình đơn vị đo bằng số liệu hoặc hệ thống đo lường Anh.

Trong sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung về kích thước. Nhấp vào trường để nhập giá trị, sau đó chọn đơn vị đo từ menu thả xuống.

Thêm chiều cao hộp hoặc độ dài sản phẩm, như chiều dài của khăn.
Trọng lượng

Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Có thể định cấu hình đơn vị đo bằng số liệu hoặc hệ thống đo lường Anh.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung trọng lượng. Nhấp vào trường để nhập giá trị, sau đó chọn đơn vị đo từ menu thả xuống.

Thêm trọng lượng của sản phẩm hoặc nguyên liệu, ví dụ như gam đường.
Khối lượng

Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Có thể định cấu hình đơn vị đo bằng số liệu hoặc hệ thống đo lường Anh.

Trong sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung về khối lượng. Nhấp vào trường để nhập giá trị, sau đó chọn đơn vị đo từ menu thả xuống.

Thêm dung tích của chai nước.
Số lượng

Hỗ trợ các giá trị số nguyên hoặc số thập phân, tùy thuộc vào cách bạn định cấu hình định nghĩa.

  • Giá trị số nguyên có thể nằm trong khoảng từ -4.611,686.018.427.387.904 đến 4.611.686.018.427.387.903.
  • Giá trị thập phân có thể nằm trong khoảng +/-9999999999999,999999999, với tối đa 13 chữ số trước dấu thập phân và tối đa 9 chữ số sau dấu thập phân.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung số nguyên hoặc số thập phân. Nhấp vào trường số để nhập giá trị.

Trường thông tin bổ sung số nguyên có thể thêm số lượng trang cho sách.

Trường thông tin bổ sung số thập phân có thể thêm trọng lượng carat cho trang sức.

Xếp hạng

Hỗ trợ giá trị số thập phân theo tỷ lệ nhất định, tùy thuộc vào cách bạn đặt cấu hình định nghĩa.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, hãy tìm trường thông tin bổ sung xếp hạng, rồi nhấp vào trường xếp hạng để nhập giá trị.

Thêm điểm đánh giá của đối tượng hoặc xếp hạng sao cho sản phẩm.
Tham chiếu sản phẩm

Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều sản phẩm tùy thuộc vào cách bạn định cấu hình định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Trong sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung tham chiếu của sản phẩm, sau đó nhấp vào Chọn sản phẩm hoặc Chọn nhiều sản phẩm. Chọn từ một sản phẩm trở lên trong danh sách.

Lưu trữ và hiển thị sản phẩm liên quan trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.
Tham chiếu mẫu mã sản phẩm

Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều mẫu mã sản phẩm, tùy thuộc vào cách bạn định cấu hình định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung tham chiếu của mẫu mã sản phẩm rồi nhấp vào Chọn mẫu mã hoặc Chọn nhiều mẫu mã. Chọn một mẫu mã trở lên trong danh sách.

Lưu trữ và hiển thị các mặt hàng quần áo khác có cùng màu trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến
Tham chiếu tệp

Hỗ trợ tải lên một tệp trong một trong những loại tệp sau:

  • hình ảnh
  • tất cả các loại tệp

Ảnh ở định dạng JPEG, PNG và GIF được hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Tất cả các loại tệp khác đều hiển thị là có thể tải xuống.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp. Nhấp vào Chọn hình ảnh hoặc Chọn tệp. Chọn một tệp có sẵn hoặc nhấp vào Tải lên hình ảnh hoặc Tải lên tệp để chọn tệp từ thiết bị của bạn. Sau khi thêm hình ảnh, bạn có thể nhấp vào mục xem trước để thêm văn bản thay thế.

Thêm tệp PDF để hướng dẫn lắp ráp.
Tham chiếu trang

Cung cấp liên kết đến một trang trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung tham chiếu trang. Nhấp vào Chọn rồi chọn một trang từ menu thả xuống.

Thêm liên kết vào trang quyền riêng tư, bài viết blog hoặc hướng dẫn chăm sóc chi tiết trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
URL

Hỗ trợ URL HTTP, HTTPSmailto:. Bạn có thể giới hạn URL cho các miền cụ thể khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Trong sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung về URL. Nhấp vào trường để nhập URL hợp lệ.

Thêm liên kết vào đánh giá sách hoặc video sản phẩm được lưu trữ trên một trang web cụ thể
Văn bản

Hỗ trợ văn bản thuần túy trong các trường một dòng hoặc nhiều dòng. Các trường nhiều dòng có thể bao gồm dấu ngắt dòng.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung văn bản một dòng hoặc văn bản nhiều dòng. Nhấp vào trường để nhập văn bản.

Thêm ghi chú vận chuyển, thông báo hoặc hướng dẫn giặt.
True hoặc false

Tạo hộp kiểm để chọn điều kiện là true hay false.

Trên sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung true hoặc false, rồi chọn True hoặc False.

Thêm tùy chọn có sẵn hay không, ví dụ như có thể chạm khắc mặt hàng hay không.
JSON

Hỗ trợ dữ liệu JSON thô cho các trường hợp nâng cao khi bạn cần nguồn dữ liệu có cấu trúc.

Trong sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, tìm trường thông tin bổ sung về JSON. Nhấp vào trường để nhập dữ liệu của bạn.

Thêm bảng thông số kỹ thuật có các cột khác nhau cho mỗi sản phẩm, ví dụ như bảng nguyên liệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí