Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh

Nếu không có định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn cho thông tin chuyên môn hóa bạn muốn thêm vào cửa hàng Shopify, bạn có thể tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh. Bạn cũng tạo định nghĩa tùy chỉnh khi di chuyển các trường thông tin bổ sung hiện có sang định nghĩa.

Khi tạo định nghĩa tùy chỉnh cho trường thông tin bổ sung, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • ví dụ như không gian tên và khóa để nhóm trường thông tin bổ sung cho các phần cụ thể của cửa hàng
 • loại nội dung, ví dụ như văn bản, tệp hoặc URL
 • quy tắc xác minh, như giới hạn ký tự hoặc giá trị tối thiểu và tối đa
 • mô tả (không bắt buộc), như thông tin về giá trị cần nhập cho trường thông tin bổ sung

Tìm hiểu thêm về các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Một số loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung bạn cần chọn. Các tùy chọn cấu hình có thể bao gồm:

 • đơn vị đo lường mặc định
 • các trường một dòng hoặc nhiều dòng
 • giá trị tối thiểu và tối đa
 • đơn vị tiền tệ mặc định

Tạo định nghĩa tùy chỉnh

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Trường thông tin bổ sung.
 2. Trong mục Quản lý trường thông tin bổ sung, chọn loại trường thông tin bổ sung bạn muốn thêm. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung về sản phẩm.
 3. Nhấp vào Thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung.
 4. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn, rồi chọn tên bạn đã nhập từ menu thả xuống.
 5. Không bắt buộc: Trong trường Không gian tên và khóa, chỉnh sửa mã nhận dạng mặc định cho trường thông tin bổ sung của bạn.
 6. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho các giá trị của trường thông tin bổ sung.
 7. Nhấp vào Chọn loại nội dung rồi chọn loại nội dung phù hợp nhất với trường thông tin bổ sung từ menu thả xuống.
 8. Định cấu hình loại nội dung và thông tin xác thực: - Nếu loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung, hãy chọn đúng tùy chọn cho trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Loại kích thước.

  • Không bắt buộc: Trong mục Xác minh, định cấu hình Quy tắc bổ sung để giới hạn phạm vi giá trị được chấp nhận.
  • Nếu loại nội dung có mục Mặc định, hãy chọn một đơn vị mặc định từ menu thả xuống.
  • Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thay đổi loại nội dung hoặc quy tắc xác thực cho định nghĩa tùy chỉnh, hãy nhấp vào Thay đổi, sau đó chọn loại nội dung khác từ menu thả xuống.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước tiếp theo

Sau khi thêm định nghĩa cho trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí