Di chuyển trường thông tin bổ sung sang định nghĩa

Nếu muốn thêm quy tắc xác minh vào tập hợp trường thông tin bổ sung hiện có, bạn có thể di chuyển trường thông tin bổ sung sang định nghĩa. Khi bạn tạo định nghĩa tùy chỉnh cho các tập hợp trường thông tin bổ sung hiện có, quy tắc xác minh bạn chỉ định sẽ không cho phép bạn hoặc ứng dụng thêm các giá trị không hợp lệ.

Bạn di chuyển trường thông tin bổ sung bằng cách tạo định nghĩa tùy chỉnh cho tập hợp trường thông tin bổ sung có không gian tên và khóa cụ thể. Sau khi tạo định nghĩa, nếu bất kỳ giá trị nào của các trường thông tin bổ sung hiện có không khớp với định nghĩa, bạn cần sửa các giá trị trường thông tin bổ sung.

Bạn chỉ có thể thêm định nghĩa cho tập hợp trường thông tin bổ sung có không gian tên và khóa đúng định dạng. Nếu không gian tên và khóa chứa ký tự đặc biệt, bạn không thể di chuyển tập hợp trường thông tin bổ sung này sang định nghĩa.

Tạo định nghĩa cho tập hợp trường thông tin bổ sung chưa có định nghĩa

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Trường thông tin bổ sung.
 2. Trong mục Quản lý trường thông tin bổ sung, chọn danh mục chứa trường thông tin bổ sung bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trên trang Định nghĩa trường thông tin bổ sung, chọn không gian tên và khóa bạn muốn tạo định nghĩa.
 4. Nhập những thông tin sau cho định nghĩa trường thông tin bổ sung của bạn:

  1. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn.
  2. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho trường thông tin bổ sung.
 5. Nhấp vào Chọn loại nội dung, sau đó chọn loại nội dung phù hợp nhất với các giá trị của trường thông tin bổ sung từ menu thả xuống.

 6. Định cấu hình loại nội dung và thông tin xác thực:

  1. Nếu loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung, hãy chọn đúng tùy chọn cho trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Loại kích thước.
  2. Trong mục Xác minh, định cấu hình Quy tắc bổ sung cho định nghĩa của bạn.
  3. Nếu loại nội dung có mục Mặc định, hãy chọn một đơn vị mặc định.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

 8. Xem lại kết quả xác minh, rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Nếu có giá trị trường thông tin bổ sung nào không khớp với định nghĩa mới, bạn cần sửa giá trị trường thông tin bổ sung. Sau khi lưu định nghĩa, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang chỉnh sửa hàng loạt để xem lại và sửa lỗi xác minh.

Bước tiếp theo

Sau khi thêm định nghĩa cho trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí