Di chuyển trường thông tin bổ sung sang định nghĩa

Nếu muốn thêm quy tắc xác minh vào tập hợp trường thông tin bổ sung hiện có, bạn có thể di chuyển trường thông tin bổ sung sang định nghĩa. Khi bạn tạo định nghĩa tùy chỉnh cho các tập hợp trường thông tin bổ sung hiện có, quy tắc xác minh bạn chỉ định sẽ không cho phép bạn hoặc ứng dụng thêm các giá trị không hợp lệ.

Bạn di chuyển trường thông tin bổ sung bằng cách tạo định nghĩa tùy chỉnh cho tập hợp các trường thông tin bổ sung có không gian tên và khóa cụ thể. Bạn có thể di chuyển trường thông tin bổ sung sang hầu hết các loại nội dung, ngoại trừ tệp, tài liệu tham khảo và true hoặc false. Để biết thêm thông tin về việc tạo định nghĩa tùy chỉnh, tham khảo những thông tin sau:

Bạn chỉ có thể thêm định nghĩa cho tập hợp trường thông tin bổ sung có không gian tên và khóa đúng định dạng. Nếu không gian tên và khóa chứa ký tự đặc biệt, bạn không thể di chuyển tập hợp trường thông tin bổ sung này sang định nghĩa.

Tạo định nghĩa cho tập hợp trường thông tin bổ sung chưa có định nghĩa

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Trường thông tin bổ sung.
 2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Sản phẩm.
 3. Nhấp vào Trường thông tin bổ sung không có định nghĩa, sau đó nhấp vào Thêm định nghĩa bên cạnh không gian tên và khóa bạn muốn thêm định nghĩa.
 4. Xem lại Trường thông tin bổ sung mẫu để xác định loại chính xác và quy tắc xác nhận đối với không gian tên và khóa. Để hiển thị giá trị mẫu bổ sung, nhấp vào Xem thêm.
 5. Nhập những thông tin sau cho định nghĩa trường thông tin bổ sung của bạn:

  1. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn.
  2. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho trường thông tin bổ sung.
 6. Nhấp vào Chọn loại nội dung, sau đó chọn loại nội dung phù hợp nhất với các giá trị của trường thông tin bổ sung từ danh sách.

 7. Định cấu hình loại nội dung và thông tin xác thực bằng cách sau:

  1. Nếu loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung, hãy chọn đúng tùy chọn cho trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Loại kích thước.
  2. Trong mục Xác minh, định cấu hình Quy tắc bổ sung cho định nghĩa của bạn.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

 9. Xem lại kết quả xác minh, rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Nếu có giá trị trường thông tin bổ sung nào không khớp với định nghĩa mới, bạn cần sửa giá trị trường thông tin bổ sung. Sau khi lưu định nghĩa, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang chỉnh sửa hàng loạt để xem lại và sửa lỗi xác minh.

Các bước tiếp theo sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa cho trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí