Ứng dụng Transporter

Sử dụng ứng dụng Transporter để nhập bản ghi khách hàng, sản phẩm và đơn hàng vào cửa hàng Shopify. Ứng dụng này chấp nhận các tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) cho từng loại bản ghi, xử lý bản ghi, sau đó nhập bản ghi dưới dạng đối tượng vào Shopify.

Ứng dụng Transporter là một phần của bộ công cụ giúp bạn di chuyển cửa hàng trực tuyến từ các nền tảng khác sang Shopify Plus dễ dàng hơn. Bộ này bao gồm các công cụ sau:

 • Bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh của Transporter để trích xuất và chuyển đổi bản ghi từ một nền tảng thành các tệp CSV được ứng dụng Transporter hỗ trợ. Nhà phát triển có thể chỉnh sửa tệp nguồn cho công cụ này và chuyển đổi dữ liệu từ các nền tảng khác thành các tệp CSV. Công cụ dòng lệnh là Ruby Gem nguồn mở, có thể tải xuống và cài đặt từ github.com/Shopify/shopify_transporter.
 • Bạn có thể sử dụng ứng dụng Transporter để nhập dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng vào Shopify. Ứng dụng này tải lên tệp CSV và có sẵn trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tệp CSV mẫu và mô tả

Để nhập dữ liệu về khách hàng, sản phẩm và đơn hàng vào Shopify, bạn cần có tệp CSV riêng cho từng loại bản ghi. Bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh của Transporter để tạo tệp CSV này hoặc làm theo định dạng trong tệp CSV mẫu để tự tạo tệp.

Mỗi đối tượng đều có tệp mẫu và mô tả về các cột được hỗ trợ.

Danh sách tệp mẫu và mô tả về các cột được hỗ trợ
Tệp mẫu Mô tả cột
Products.csv Mô tả sản phẩm
Customers.csv Mô tả khách hàng
Orders.csv Mô tả đơn hàng

Quy tắc về tệp CSV

Nếu bạn sử dụng công cụ dòng lệnh của Transporter để tạo tệp CSV, tệp của bạn đã tuân thủ những quy tắc sau:

 • Tên tệp CSV phải bao gồm tên loại đối tượng (sản phẩm, khách hàng, đơn hàng) chứa trong tệp. Ví dụ: Tệp chứa bản ghi khách hàng cần chứa từ customers (khách hàng) trong đó (ví dụ: mycustomer.csv).
 • Tệp CSV phải sử dụng mã hóa UTF-8 để tránh tạo ký tự đặc biệt không mong muốn trong tệp. Nếu không sử dụng phương thức mã hóa UTF-8 khi lưu tệp, dữ liệu của bạn sẽ bị hỏng khi tải lên dưới dạng bảng tính mới. Shopify không thể khôi phục các tệp bị hỏng cho bạn.

Ngoài ra, những giá trị sau đây là true với hầu hết các tệp CSV:

 • Dòng đầu tiên trong tệp CSV phải chứa tên các tiêu đề cột.
 • Thứ tự các cột không quan trọng, nhưng tất cả các hàng phải có cùng thứ tự các cột.
 • Mỗi cột trong tệp phải được phân tách bằng dấu phẩy và mỗi dòng phải được phân tách bằng dấu ngắt dòng.
 • Nếu có bất kỳ giá trị nào chứa ký tự đặc biệt, ví dụ như dấu phẩy (,), dấu nháy đơn (') hoặc dấu nháy kép ("), bạn phải đặt toàn bộ giá trị vào giữa hai dấu. Ví dụ: "Unit 8, 150 Elgin Street" (không phải Unit 8"," 150 Elgin Street). Nếu bạn cần sử dụng dấu nháy kép trong giá trị này, hãy sử dụng hai dấu nháy kép: " ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Đảm bảo rằng bạn dùng dấu nháy thẳng thay vì dấu nháy thông minh (hay còn gọi là "dấu nháy cong").

Nếu bạn chỉnh sửa tệp CSV hoặc sử dụng quy trình khác để tạo tệp CSV, đảm bảo tệp CSV của bạn tuân thủ các quy tắc này. Nếu bạn gặp khó khăn khi làm việc với các tệp CSV, thử sử dụng Google Trang tính.

Sắp xếp thứ tự nội dung nhập

Thứ tự bạn nhập dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng rất quan trọng. Bạn cần nhập những dữ liệu này theo thứ tự sau:

 1. Sản phẩm
 2. Khách hàng
 3. Đơn hàng

Chạy đợt nhập thử nghiệm

Trước khi nhập số lượng lớn bản ghi vào Shopify, hãy thử nhập một số bản ghi. Thông thường sẽ cần phương pháp lặp lại, ví dụ như phương pháp bao gồm nhập một vài bản ghi, đánh giá kết quả (trong ứng dụng và trong trang quản trị), chỉnh sửa tệp CSV, sau đó nhập lại đối tượng. Để có thể nhập lại đối tượng, bạn cần xóa đối tượng trong Shopify. Bạn có thể dùng ứng dụng Transporter để xóa đối tượng bằng cách cung cấp tệp CSV liệt kê đối tượng cần xóa.

Email thông báo

Khi đơn hàng được nhập vào Shopify bằng ứng dụng Transporter:

 • khách hàng sẽ không được gửi thông báo.
 • đội nhóm của bạn sẽ không được gửi thông báo.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt thông báo cho đơn hàng mới được đặt sau khi hoàn tất quá trình nhập. Nếu muốn, bạn có thể tắt thông báo về đơn hàng cho nhân viên trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Trong mục Staff order notifications (Thông báo về đơn hàng cho nhân viên), nhấp vào Disable (Tắt).

Nhập dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng

Hãy nhớ nhập sản phẩm, khách hàng, sau đó mới đến đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Transporter, đảm bảo bạn đã bật Upload file (Tải lên tệp) đối với Action (Thao tác).
 2. Nhập tệp CSV.

Sau khi tải lên tệp, ứng dụng sẽ bắt đầu nhập đối tượng.

Xóa sản phẩm, khách hàng và đơn hàng thử nghiệm

Bạn có thể xóa hàng loạt sản phẩm, khách hàng và đơn hàng trong cửa hàng Shopify bằng ứng dụng Transporter. Bạn có thể sử dụng cùng một tệp CSV đã sử dụng để nhập đối tượng, nhưng tệp CSV này chỉ cần cột chứa khóa duy nhất của đối tượng:

Bảng thể hiện cột chứa khóa duy nhất bắt buộc đối với các loại đối tượng cụ thể
Loại đối tượng Cột khóa duy nhất bắt buộc
Sản phẩm (bao gồm tất cả mẫu mã sản phẩm đi kèm) Handle
Khách hàng Email hoặc Phone Number
Đơn hàng Tên

Ứng dụng Transporter chỉ có thể xóa đối tượng, không thể xóa các phần của đối tượng. Ví dụ: Ứng dụng này có thể xóa sản phẩm (bao gồm mẫu mã đi kèm), nhưng không thể xóa từng mẫu mã.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Delete records from Shopify (Xóa bản ghi trong Shopify) trong menu thả xuống Actions (Thao tác).
 2. Nhấp vào Upload file (Tải lên tệp) và nhập tệp CSV.

Sau khi tải lên tệp, ứng dụng Transporter sẽ bắt đầu xóa đối tượng.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí