Mô tả cột CSV sản phẩm trong Transporter

Mô tả cột dành cho tệp CSV sản phẩm.

Để nhập sản phẩm vào Shopify bằng ứng dụng Transporter, bạn cần có tệp CSV chỉ chứa loại bản ghi này.

Tệp CSV mẫu

Tải xuống tệp CSV sản phẩm mẫu: products.csv.

Bạn có thể dử dụng công cụ dòng lệnh của Transporter để tạo tệp CSV này hoặc bạn có thể tuân theo định dạng dược mô tả bên dưới để tự tạo.

Mô tả cột

Bảng sau mô tả tiêu đề cột của tệp CSV.

Bảng mô tả từng tiêu đề cột CSV
Cột Mô tả
Handle
(Bắt buộc)
Mã nhận dạng duy nhất của sản phẩm. Chỉ định một chuỗi dễ đọc và không có khoảng trống. Thông thường, mã điều khiển là tiêu đề sản phẩm ở chữ thường và thay thế tất cả khoảng trống và ký tự đặc biệt bằng dấu gạch ngang (-). Ví dụ: titan-t-shirt). Mã điều khiển xuất hiện trong URL của trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến (ví dụ: https://titan.plus/products/titan-t-shirt). Cột này là bắt buộc.
Title
(Bắt buộc)
Tên sản phẩm. Ví dụ: Titan t-shirt. Cột này là bắt buộc.
Body Mô tả sản phẩm. Bạn có thể thêm thẻ định dạng HTML vào mô tả này. Ví dụ: "You'll be sure to turn heads in this t-shirt made of 100% cotton".
Vendor Tên nhà cung cấp sản phẩm. Giá trị mặc định là tên của cửa hàng. Ví dụ: Titan Incorporated.
Category Danh mục sản phẩm có thể được sử dụng làm điều kiện cho bộ sưu tập tự động, giúp bạn lọc sản phẩm trong trang quản trị Shopify và giúp tính thuế. Một sản phẩm chỉ có thể có một danh mục sản phẩm.
Tags Một chuỗi các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy dùng để lọc và tìm kiếm. Mỗi thẻ được phân tách bằng dấu phẩy có thể chứa tối đa 255 ký tự. Ví dụ: Emotive, Flash Memory, MP3, Music. Giá trị mặc định là "".
Template Suffix Hậu tố của mẫu mà cửa hàng trực tuyến sẽ sử dụng để hiển thị sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm. Mẫu mặc định được đặt tên là sản phẩm và không có bất kỳ hậu tố nào. Để sử dụng mẫu mặc định này, để trống cột này. Để sử dụng mẫu khác, nhập tên hậu tố của mẫu đó. Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu có tên product.mysuffix, hãy nhập mysuffix.
Published Scope

Cho biết sản phẩm hiển thị trên kênh Shopify POS (điểm bán hàng) hay không. Giá trị hợp lệ:

 • web - sản phẩm không hiển thị trên kênh Shopify POS.
 • global - sản phẩm hiển thị trên kênh Shopify POS. Đây là giá trị mặc định.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Published Sản phẩm hiển thị trong cửa hàng trực tuyến hay không. Giá trị hợp lệ:
 • true - sản phẩm hiển thị trong cửa hàng trực tuyến.
 • false - sản phẩm không hiển thị trong cửa hàng trực tuyến (Khi đặt cột này thành false, không chỉ định giá trị cho Published At.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Published At Ngày và giờ (định dạngISO 8601) khi đưa sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: 2007-12-31T19:00:00-05:00. Không chỉ định giá trị cho cột này khi Published được đặt thành false.
Option1 Name Tên thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh. Ví dụ: Size, ColorMaterial. Độ dài tối đa: 255 ký tự.
Option1 Value Giá trị của tùy chọn sản phẩm tùy chỉnh. Ví dụ: small, redwool.
Option2 Name Tên thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh như Size (Kích cỡ), Color (Màu sắc) và Material (Chất liệu). Độ dài tối đa: 255 ký tự.
Option2 Value Giá trị của tùy chọn sản phẩm tùy chỉnh.
Option3 Name Tên thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh như Size (Kích cỡ), Color (Màu sắc) và Material (Chất liệu). Độ dài tối đa: 255 ký tự.
Option3 Value Giá trị của tùy chọn sản phẩm tùy chỉnh.
Variant SKU Mã nhận dạng duy nhất cho mẫu mã sản phẩm trong cửa hàng. Nếu cửa hàng sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng (nghĩa là có Variant Fulfillment Service) thì cột này là bắt buộc. Ví dụ: IPOD2008PINK
Metafields Global Title Tag Tên mẫu mã sản phẩm cho mục đích SEO, được sử dụng cho tên sẽ xuất hiện trong công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không cung cấp giá trị, theo mặc định, giá trị trong cột Title sẽ được sử dụng.

Giá trị Metafields Global Title Tag sẽ xuất hiện trong thẻ tiêu đề meta (<meta name='title'>) ở mã của trang sản phẩm trong cửa hàng. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể thêm thông tin về mẫu mã trong tiêu đề vì không có thẻ meta riêng cho mẫu mã. Nếu cần thay đổi giá trị này trong tương lai, bạn có thể thực hiện trong trang sản phẩm. Tham khảo Thêm từ khóa cho SEO vào cửa hàng Shopify để biết thêm thông tin. Tối đa: 70 ký tự.
Metafields Global Description Tag Mô tả mẫu mã sản phẩm cho mục đích SEO, được sử dụng cho mô tả sẽ xuất hiện trong công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không cung cấp giá trị, theo mặc định, giá trị trong cột Body sẽ được sử dụng.

Giá trị Metafields Global Description Tag được sử dụng trong thẻ mô tả meta (<meta name='description-of-product'>) ở mã của trang sản phẩm trong cửa hàng. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể thêm thông tin về mẫu mã trong mô tả vì không có thẻ meta riêng cho mẫu mã. Nếu muốn thay đổi giá trị này trong tương lai, bạn có thể thực hiện trong trang sản phẩm của trang quản trị Shopify. Tham khảo Thêm từ khóa cho SEO vào cửa hàng Shopify để biết thêm thông tin. Tối đa: 320 ký tự.
Metafield Namespace Chỗ chứa cho tập hợp siêu trường. Để nhập trường thông tin bổ sung, bạn cần thêm giá trị vào 4 cột sau đây của trường thông tin bổ sung: Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value, và Metafield Type. Bạn cần xác định không gian tên cho các siêu trường để phân biệt với các không gian tên được các ứng dụng và Shopify sử dụng (bao gồm global mặc định). Độ dài tối đa: 20 ký tự.
Metafield Key Tên của trường thông tin bổ sung. Cột này là bắt buộc khi có các cột khác của trường thông tin bổ sung. Độ dài tối đa: 30 ký tự.
Metafield Value Thông tin cần được lưu là siêu dữ liệu. Bắt buộc phải có cột này khi có các cột siêu trường khác.
Metafield Type Loại thông tin của siêu trường. Giá trị hợp lệ:
 • string
 • integer
 • json_string

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường. Bắt buộc phải có cột này nếu có các cột siêu trường khác.

Variant Grams Trọng lượng mẫu mã sản phẩm theo gam. Nếu bạn để trống cột này thì giá trị của cột được mặc định đặt thành 0. Không thêm đơn vị trọng lượng (g) vào giá trị này. Đối với bất kỳ đơn vị đo trọng lượng nào khác gam, hãy sử dụng cột Variant Weight. Không sử dụng cột Variant Weight Unit cùng cột này.
Variant Inventory Tracker Mô tả cách theo dõi hàng trong kho đối với mẫu mã sản phẩm. Giá trị hợp lệ:
 • Shopify - Shopify theo dõi thay đổi về số lượng hàng tồn kho.
 • fulfillment-service-handle - Dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài Shopify theo dõi thay đổi số lượng hàng tồn kho. Giá trị trong cột này phải khớp với giá trị trong cột Variant Fulfillment Service.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Variant Inventory Qty Số lượng (số nguyên dương) mẫu mã sản phẩm còn để bán. Ví dụ: 5. Giá trị mặc định là 0. Nếu bạn để trống cột này, giá trị của cột được đặt thành 0. Nếu Shopify không theo dõi hàng trong kho của bạn (nghĩa là cột Variant Inventory Tracker được đặt thành false), để trống cột này. Số lượng hàng tồn kho sẽ được áp dụng cho địa điểm mặc định của cửa hàng. Để biết thông tin về cách thay đổi số lượng hàng tồn kho ở nhiều địa điểm khác nhau, xem Xuất hoặc nhập dữ liệu về hàng trong kho bằng tệp CSV.
Variant Inventory Policy Khách hàng có thể đặt hàng mẫu mã sản phẩm khi hết hàng hay không. Giá trị hợp lệ:
 • deny - Khách hàng không thể đặt hàng mẫu mã sản phẩm nếu hết hàng. Đây là giá trị mặc định.
 • continue - Khách hàng có thể đặt hàng mẫu mã sản phẩm nếu hết hàng.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Variant Inventory Cost Bản ghi chi phí mẫu mã sản phẩm.
Variant Fulfillment Service Dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ thực hiện đơn hàng theo mẫu mã sản phẩm khi khách đặt hàng. Giá trị hợp lệ:
 • manual - Bạn thực hiện thủ công đơn hàng cho mẫu mã sản phẩm. Đây là giá trị mặc định. Nếu bạn để trống cột này, cột sẽ mặc định được gán giá trị này.
 • handle of the fulfillment service - Dịch vụ hoàn tất đơn hàng thực hiện đơn hàng cho mẫu mã sản phẩm. Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng, bạn cũng cần thêm cột Variant SKU.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Variant Price Giá của mẫu mã sản phẩm.
Variant Compare At Price Giá so sánh hoặc đề xuất của mẫu mã sản phẩm.
Variant Requires Shipping Mẫu mã có yêu cầu vận chuyển hay không. Giá trị hợp lệ:
 • true - khách hàng cần cung cấp địa chỉ khi đặt hàng mẫu mã sản phẩm này. Đây là giá trị mặc định.
 • false - địa chỉ khách hàng không bắt buộc.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Variant Taxable Có tính thuế khi bán mẫu mã sản phẩm hay không. Giá trị hợp lệ:
 • true - tính thuế. Đây là giá trị mặc định.
 • false - không tính thuế.

Các giá trị phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Variant Barcode Mã vạch, UPC hoặc số ISBN của mẫu mã sản phẩm.
Image Attachment Hình ảnh được mã hóa Base64.
Image Src

URL hình ảnh sản phẩm (ví dụ, http://titan.plus/images/product-image.png). Không hỗ trợ các URL không phải HTTP. Ứng dụng Transporter sẽ tải hình ảnh xuống trong quá trình nhập và tải hình ảnh lên cửa hàng của bạn. Hình ảnh có thể ở định dạng .png, .gif hoặc .jpg . Sau khi tải hình ảnh lên sẽ không thể thay đổi tên tệp hình ảnh. Nếu bạn có hình ảnh cho từng mẫu mã cụ thể, hãy thêm hình ảnh vào cột Variant Image.

Để tải lên nhiều hình ảnh cho một sản phẩm, tạo một hàng mới cho từng hình ảnh. Trong mỗi hàng, nhập mã điều khiển cho sản phẩm trong cột Handle và URL cho hình ảnh trong cột này. Để thêm bất kỳ thông tin nào khác cho hình ảnh đó (ví dụ: vị trí hình ảnh), nhập thông tin vào cột hình ảnh tương ứng.

Image Position Mã số thể hiện thứ tự bạn muốn hình ảnh xuất hiện trên trang sản phẩm trong cửa hàng. Ví dụ: Nhập 1 nếu bạn muốn hình ảnh xuất hiện đầu tiên cho sản phẩm đó.
Image Alt Text Văn bản thay thế mô tả ngắn gọn hình ảnh. Nếu không thể tải hình ảnh vì lý do nào đó thì văn bản thay thế sẽ được hiển thị trong cửa hàng. Văn bản thay thế cũng được công cụ tìm kiếm sử dụng cho SEO và các công nghệ hỗ trợ sử dụng để mô tả hình ảnh cho khách hàng bị suy giảm thị lực. Tối đa: 512 ký tự.
Variant Image URL cho hình ảnh của mẫu mã sản phẩm. Trong một hàng của mẫu mã sản phẩm, nhập URL cho hình ảnh mẫu mã sản phẩm vào cột này. Mỗi mẫu mã sản phẩm chỉ có thể có một hình ảnh.
Variant Weight Trọng lượng của mẫu mã sản phẩm. Không sử dụng cột này cùng cột Variant Grams. Giá trị mặc định là 0. Không thêm đơn vị trọng lượng vào giá trị. Sử dụng cột Variant Weight Unit để chỉ định đơn vị trọng lượng. Ví dụ: Nếu sản phẩm nặng 100 pound (lb) và Variant Weight Unit được đặt thành lb, nhập 100 vào cột này.
Variant Weight Unit Đơn vị đo áp dụng cho trọng lượng của mẫu mã sản phẩm trong cột Variant Weight. Các giá trị hợp lệ là g, kg, oz và lb. Giá trị mặc định là đơn vị đo mặc định của cửa hàng. Không sử dụng Variant Weight Unit cùng với cột Variant Grams.
Variant Tax Code Mã số thuế Avalara cho sản phẩm. Tham số này chỉ áp dụng cho những cửa hàng đã cài đặt ứng dụng Avalara AvaTax. Ví dụ: mã số thuế dành cho hàng hóa hiện vật là P000000.

Tên tệp

Tên tệp CSV phải bao gồm từ product (tên loại đối tượng được bao gồm). Ví dụ: myproducts.csv. Tệp cần phải ở định dạng UTF-8.

Nhiều mẫu mã sản phẩm

Nếu có nhiều mẫu mã sản phẩm, bạn cần tạo một hàng để mô tả từng mẫu mã.

Trong hàng sản phẩm:

 • Nhập tên tùy chọn vào cột tên tùy chọn (ví dụ: nhập Color vào Option1 Name).
 • Nhập thông tin chi tiết áp dụng cho sản phẩm tổng thể, ví dụ như Handle, TitleType.

Trong hàng mẫu mã sản phẩm:

 • Nhập mã điều khiển sản phẩm vào cột Handle.
 • Không lặp lại tên tùy chọn (ví dụ: Option1 Name, Option2 Name) trong hàng mẫu mã sản phẩm.
 • Nhập giá trị tùy chọn vào cột giá trị tùy chọn (ví dụ: nếu bạn nhập Color làm tên trong Option1 Name thì trong Option1 Value, bạn có thể nhập các giá trị như White, Black hoặc Blue).

Ví dụ:

Screenshot of a product with multiple variants

Nhiều hình ảnh

Để tải lên nhiều hình ảnh cho một sản phẩm (không có mẫu mã), tạo một hàng cho mỗi hình ảnh. Trong mỗi hàng, nhập mã điều khiển cho sản phẩm vào cột Handle và URL cho hình ảnh vào cột Image Src. Để thêm bất kỳ thông tin nào khác cho hình ảnh đó (ví dụ: vị trí của hình ảnh), nhập thông tin vào cột tương ứng (ví dụ: nhập thông tin vào cột Image Position).

Để tải lên hình ảnh cho một sản phẩm có nhiều mẫu mã sản phẩm, tạo một hàng cho từng mẫu mã sản phẩm. Trong mỗi hàng mẫu mã sản phẩm, nhập mã điều khiển cho sản phẩm vào cột Handle và URL cho mẫu mã sản phẩm vào cột Variant Image . Bạn chỉ có thể nhập một hình ảnh cho mỗi mẫu mã sản phẩm.

Ví dụ:

Screenshot of a product that has multiple images and multiple product variants

Nhiều trường thông tin bổ sung

Để nhập nhiều trường thông tin bổ sung cho một sản phẩm, tạo một hàng cho mỗi trường thông tin bổ sung. Trong mỗi hàng, nhập mã điều khiển cho sản phẩm vào cột Handle và dữ liệu trường thông tin bổ sung vào cột thích hợp. Mỗi dòng mới chỉ được chứa thông tin trong cột Handle và tất cả các cột của trường thông tin bổ sung.

Ví dụ: Thao tác sau đây sẽ nhập một sản phẩm có 3 mẫu mã. Sản phẩm có 2 trường thông tin bổ sung là Surf Shoe Co và Rubber. Mỗi mẫu mã chỉ có một trường thông tin bổ sung.

Ảnh chụp màn hình của sản phẩm có nhiều mẫu mã, nhiều trường thông tin bổ sung

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV mẫu của sản phẩm có nhiều trường thông tin bổ sung để sử dụng làm mẫu.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí