Xử lý vấn đề ứng dụng Transporter

Ứng dụng Transporter có thể gặp lỗi khi xử lý bản ghi và nhập dữ liệu dưới dạng đối tượng.

Cách thức hoạt động của quá trình nhập

Khi xử lý vấn đề với ứng dụng Transporter, bạn nên tìm hiểu cách ứng dụng tải lên và nhập dữ liệu, các lỗi thường gặp trong quá trình đó và lý do xảy ra những lỗi này. Bạn có thể xem trạng thái của quá trình nhập trong trang quản trị Shopify bằng cách vào mục Ứng dụng > Transporter.

Khi nhập đối tượng vào cửa hàng Shopify, ứng dụng Transporter thực hiện những thao tác sau:

  1. Tải tệp lên vị trí bảo mật, do Shopify lưu trữ tạm. Để tìm hiểu cách Shopify bảo vệ thông tin bạn tải lên, tham khảo chính sách quyền riêng tư của Shopify.

  2. Kiểm tra tệp để tìm lỗi định dạng cấu trúc và nội dung. Nếu ứng dụng Transporter phát hiện bất kỳ lỗi nào, quá trình nhập sẽ không thành công và trạng thái thay đổi thành Failed (Không thành công).

  3. Nhập đối tượng. Thời gian hoàn tất quá trình nhập tùy thuộc vào số lượng đối tượng cần xử lý (tốc độ xử lý trung bình là 40 đối tượng/giây). Khi quá trình nhập hoàn tất, trạng thái sẽ thay đổi thành Completed (Hoàn thành). Nếu có bản ghi mà ứng dụng Transporter không thể nhập, liên kết Xuất lỗi sẽ xuất hiện trong bảng.

Bạn có thể dừng nhập thêm đối tượng tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào Stop import (Dừng nhập). Các đối tượng đã được nhập trước khi bạn dừng nhập sẽ ở lại trong cửa hàng Shopify. Khi bạn dừng nhập, trạng thái của quá trình sẽ thay đổi thành Stopped (Đã dừng).

Xuất và sửa lỗi

Nếu quá trình nhập gặp vấn đề, bạn có thể nhấp vào Export errors (Xuất lỗi) để tìm hiểu cách sửa lỗi. Để biết thêm thông tin về các mã lỗi này, tham khảo danh sách mã lỗi thường gặp dưới đây.

Bảng Transporter hiển thị liên kết Xuất lỗi

Quá trình sửa lỗi hơi khác biệt tùy thuộc vào trạng thái của quá trình nhập là Failed (Không thành công) hay Completed (Hoàn thành).

Không thành công

Khi trạng thái của quá trình nhập là Failed (Không thành công), nghĩa là đã xảy ra vấn đề với tệp CSV, không phải với nội dung của tệp. Sau khi đã rà soát tệp văn bản lỗi, hãy sửa lỗi trong tệp tải lên ban đầu và thử tải lên tệp lần nữa.

Hoàn thành

Nếu quá trình nhập có trạng thái Completed (Hoàn thành) xảy ra lỗi, nghĩa là có lỗi trong từng bản ghi, không phải trong cấu trúc tệp CSV. Trong trường hợp này, chỉ những bản ghi không có lỗi mới được tạo trong Shopify. Những bản ghi có lỗi sẽ không được tạo, nhưng sẽ được thêm vào tệp CSV xuất lỗi. Bạn sẽ không thấy tệp CSV xuất lỗi trước khi quá trình nhập hoàn tất và trạng thái chuyển thành Completed (Hoàn thành). Khi quá trình nhập hoàn tất, liên kết Xuất lỗi sẽ xuất hiện trong bảng.

Cột cuối cùng trong mỗi hàng của tệp CSV lỗi mô tả lỗi của bản ghi. Sau khi tải tệp xuống, hãy sửa lỗi trong tệp này và tải lên. Bạn không cần xóa cột lỗi trước khi tải lên tệp này.

Trong ví dụ sau, không thể nhập ba khách hàng vì đã có trong cửa hàng.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Khách hàng Shopify được nhận dạng bằng địa chỉ email duy nhất nên những khách hàng này không thể được nhập do đã có bản ghi địa chỉ email của họ trong Shopify.

Mã các lỗi thường gặp

Lỗi tệp thường gặp bao gồm:

  • Xảy ra lỗi trong API Shopify, không thể lưu

  • Không thành công. Mã phản hồi = 400. Thông báo phản hồi = Yêu cầu không hợp lệ

  • Loại giá trị không được đưa vào danh sách

  • Column-name không hợp lệ

  • Trạng thái đơn hàng không hợp lệ - không thể vừa là đã thực hiện, vừa là đã hủy

Nếu bạn gặp mã lỗi không được liệt kê tại đây, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí