Xử lý vấn đề ứng dụng Transporter

Ứng dụng Transporter có thể gặp lỗi khi xử lý bản ghi và nhập dữ liệu dưới dạng đối tượng.

Cách thức hoạt động của quá trình nhập

Khi xử lý vấn đề với ứng dụng Transporter, bạn nên tìm hiểu cách ứng dụng tải lên và nhập dữ liệu, các lỗi thường gặp trong quá trình đó và lý do xảy ra những lỗi này. Bạn có thể xem trạng thái của quá trình nhập trong trang quản trị Shopify bằng cách vào mục Ứng dụng > Transporter.

Khi nhập đối tượng vào cửa hàng Shopify, ứng dụng Transporter thực hiện những thao tác sau:

 1. Tải tệp lên vị trí bảo mật, do Shopify lưu trữ tạm. Để tìm hiểu cách Shopify bảo vệ thông tin bạn tải lên, tham khảo chính sách quyền riêng tư của Shopify.

 2. Kiểm tra tệp để tìm lỗi định dạng cấu trúc và nội dung. Nếu ứng dụng Transporter phát hiện bất kỳ lỗi nào, quá trình nhập sẽ không thành công và trạng thái thay đổi thành Failed (Không thành công).

 3. Nhập đối tượng. Thời gian hoàn tất quá trình nhập tùy thuộc vào số lượng đối tượng cần xử lý (tốc độ xử lý trung bình là 40 đối tượng/giây). Khi quá trình nhập hoàn tất, trạng thái sẽ thay đổi thành Completed (Hoàn thành). Nếu có bản ghi mà ứng dụng Transporter không thể nhập, liên kết Xuất lỗi sẽ xuất hiện trong bảng.

Bạn có thể dừng nhập thêm đối tượng tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào Stop import (Dừng nhập). Các đối tượng đã được nhập trước khi bạn dừng nhập sẽ ở lại trong cửa hàng Shopify. Khi bạn dừng nhập, trạng thái của quá trình sẽ thay đổi thành Stopped (Đã dừng).

Xuất và sửa lỗi

Nếu quá trình nhập gặp vấn đề, bạn có thể nhấp vào Export errors (Xuất lỗi) để tìm hiểu cách sửa lỗi. Để biết thêm thông tin về các mã lỗi này, tham khảo danh sách mã lỗi thường gặp dưới đây.

Bảng Transporter hiển thị liên kết Xuất lỗi

Quá trình sửa lỗi hơi khác biệt tùy thuộc vào trạng thái của quá trình nhập là Failed (Không thành công) hay Completed (Hoàn thành).

Không thành công

Khi trạng thái của quá trình nhập là Failed (Không thành công), nghĩa là đã xảy ra vấn đề với tệp CSV, không phải với nội dung của tệp. Sau khi đã rà soát tệp văn bản lỗi, hãy sửa lỗi trong tệp tải lên ban đầu và thử tải lên tệp lần nữa.

Hoàn thành

Nếu quá trình nhập có trạng thái Completed (Hoàn thành) xảy ra lỗi, nghĩa là có lỗi trong từng bản ghi, không phải trong cấu trúc tệp CSV. Trong trường hợp này, chỉ những bản ghi không có lỗi mới được tạo trong Shopify. Những bản ghi có lỗi sẽ không được tạo, nhưng sẽ được thêm vào tệp CSV xuất lỗi. Bạn sẽ không thấy tệp CSV xuất lỗi trước khi quá trình nhập hoàn tất và trạng thái chuyển thành Completed (Hoàn thành). Khi quá trình nhập hoàn tất, liên kết Xuất lỗi sẽ xuất hiện trong bảng.

Cột cuối cùng trong mỗi hàng của tệp CSV lỗi mô tả lỗi của bản ghi. Sau khi tải tệp xuống, hãy sửa lỗi trong tệp này và tải lên. Bạn không cần xóa cột lỗi trước khi tải lên tệp này.

Trong ví dụ sau, không thể nhập ba khách hàng vì đã có trong cửa hàng.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Khách hàng Shopify được nhận dạng bằng địa chỉ email duy nhất nên những khách hàng này không thể được nhập do đã có bản ghi địa chỉ email của họ trong Shopify.

Mã các lỗi thường gặp

Lỗi tệp thường gặp bao gồm:

 • Xảy ra lỗi trong API Shopify, không thể lưu

  Lỗi này có thể xuất hiện vì một số lý do khác nhau. Nguyên nhân thường gặp nhất của lỗi này là trường thông tin bổ sung duy nhất xuất hiện nhiều lần đối với một bản ghi. Ứng dụng Transporter không hỗ trợ bản ghi có trường thông tin bổ sung trùng lặp. Nếu việc gỡ bỏ trường thông tin bổ sung trùng lặp không giải quyết được vấn đề, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify.

 • Không thành công. Mã phản hồi = 400. Thông báo phản hồi = Yêu cầu không hợp lệ

  Ứng dụng Transporter không thể tạo đối tượng trong Shopify vì có lỗi trong dữ liệu. Điều này thường xảy ra do định dạng dữ liệu không đúng. Đảm bảo rằng dữ liệu đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phải chỉ định giá trị đơn vị tiền tệ theo định dạng ISO 4217 (ví dụ: USD).
  • Quốc gia, tỉnh/tiểu bang và mã bưu chính/mã zip phải hợp lệ.
  • Số điện thoại phải ở định dạng hợp lệ, có mã quốc gia và mã vùng.
  • Địa chỉ email phải có miền hợp lệ.
  • Financial Status phải là một trong các giá trị hợp lệ.
  • Fulfillment Status phải là một trong các giá trị hợp lệ.
  • Phải chỉ định giá trị Boolean là true hoặc false.
  • Bất kỳ cột nào yêu cầu số nguyên (ví dụ như Product Variant Inventory Quantity trong tệp CSV sản phẩm hoặc Lineitem Quantity trong tệp CSV đơn hàng) sẽ không được nhập nếu bạn nhập giá trị thập phân. Ví dụ: Nhập 5 thay vì 5.0. Một số phần mềm trang tính (như Numbers) có thể hiển thị giá trị thập phân hoặc dấu phẩy động là số nguyên. Hãy kiểm tra giá trị trong trình soạn thảo văn bản.
  • Bất kỳ cột nào yêu cầu số nguyên (ví dụ như Total weight hoặc Transaction Location ID trong tệp CSV đơn hàng), sẽ không được nhập nếu bạn nhập các giá trị không phải số (ví dụ như chữ cái).
 • Loại giá trị không được đưa vào danh sách

  Kiểm tra giá trị trong các cột trường thông tin bổ sung. Để nhập các trường thông tin bổ sung, bạn cần phải thêm giá trị vào tất cả các cột sau: Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield ValueMetafield Value Type. Lỗi này thường xảy ra do có giá trị trống hoặc không hợp lệ trong một hoặc nhiều cột kể trên.

 • Column-name không hợp lệ

  Lỗi này có thể xuất hiện vì nhiều lý do. Ví dụ: Lỗi này có thể xảy ra do cột phân biệt chữ hoa và chữ thường. Đối với các cột chấp nhận danh sách giá trị, bạn cần làm theo trường hợp được sử dụng trong mô tả cột. Ví dụ: Trong tệp CSV đơn hàng, giá trị trong cột Financial Status phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhập Paid thay vì paid, lỗi Financial Status is invalid sẽ xảy ra. Kiểm tra những cột còn lại để đảm bảo rằng các giá trị bạn đã nhập có định dạng chính xác.

 • Trạng thái đơn hàng không hợp lệ - không thể vừa là đã thực hiện, vừa là đã hủy

  Shopify không thể tạo đơn hàng có cả hai trạng thái đã thực hiện và đã hủy. Lỗi này sẽ xảy ra nếu cả hai điều kiện sau là true:

  • Đơn hàng đã thiết lập dấu thời gian cancelled_at.
  • Đơn hàng đã thiết lập fulfillment_status thành đã thực hiện hoặc một phần.

  Có thể tạo thành công đơn hàng đã thiết lập dấu thời gian cancelled_atfulfillment_status thành đã thực hiện hoặc một phần nếu financial_status được đặt thành đã hoàn tiền.

Nếu bạn gặp mã lỗi không được liệt kê tại đây, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí