Thiết lập kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới

Khi bắt đầu làm quen với cách sử dụng kênh bán hàng Amazon, bạn sẽ thấy danh mục nội dung cần làm quen. Nếu không thấy danh mục này, bạn phải kết nối tài khoản Amazon với Shopify và cài đặt đơn vị tiền tệ.

Các bước thực hiện

  1. Xác nhận nếu bạn có hồ sơ niêm yết sản phẩm trên Amazon:
  2. Chọn Create Amazon listings (Tạo hồ sơ trên Amazon) nếu bạn cần tạo hồ sơ.
  3. Chọn I have Amazon listings (Tôi có hồ sơ trên Amazon) nếu bạn không cần tạo hồ sơ.

  4. Chọn tùy chọn SKU mô tả chính xác nhất sản phẩm trong cửa hàng Shopify của bạn.

  5. Nhấp vào Mở cài đặt hàng trong kho, sau đó chọn tùy chọn quản lý hàng tồn kho.

  6. Nhấp vào Save (Lưu).

  7. Nhấp vào Open auto linking settings (Mở cài đặt tự động liên kết), rồi chọn tùy chọn ưu tiên cho tự động liên kết.

  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn thiết lập xong, sản phẩm sẽ bắt đầu đồng bộ dựa trên cài đặt của bạn. Quá trình đồng bộ ban đầu này có thể mất đến một giờ mới hoàn tất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí