Thiết lập kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới

Khi bắt đầu làm quen với cách sử dụng kênh bán hàng Amazon, bạn sẽ thấy danh mục nội dung cần làm quen. Nếu không thấy danh mục này, bạn phải kết nối tài khoản Amazon với Shopify và cài đặt đơn vị tiền tệ.

Lưu ý: Bạn phải cập nhật kênh Amazon trước khi bắt đầu làm quen sử dụng, nếu không, tính năng đồng bộ hàng trong kho và liên kết đơn hàng sẽ không được bật. Nhấp vào nút Update (Cập nhật) rồi hoàn tất danh mục làm quen sử dụng ngay.

Các bước thực hiện

  1. Xác nhận nếu bạn có hồ sơ niêm yết sản phẩm trên Amazon:
  2. Chọn Create Amazon listings (Tạo hồ sơ trên Amazon) nếu bạn cần tạo hồ sơ.
  3. Chọn I have Amazon listings (Tôi có hồ sơ trên Amazon) nếu bạn không cần tạo hồ sơ.

  4. Chọn tùy chọn SKU mô tả chính xác nhất sản phẩm trong cửa hàng Shopify của bạn.

  5. Nhấp vào Open inventory settings (Mở cài đặt hàng trong kho), sau đó chọn tùy chọn ưu tiên cho quản lý hàng tồn kho.

  6. Nhấp vào Save (Lưu).

  7. Nhấp vào Open auto linking settings (Mở cài đặt tự động liên kết), rồi chọn tùy chọn ưu tiên cho tự động liên kết.

  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thiết lập xong, sản phẩm sẽ bắt đầu đồng bộ dựa trên cài đặt của bạn. Quá trình đồng hộ ban đầu có thể mất tới một giờ để hoàn tất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí