Quản lý hồ sơ trên Amazon

Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ trên Amazon và quản lý hàng trong kho của các hồ sơ đó trên trang Hồ sơ trong trang quản trị Shopify.

Xem hồ sơ của bạn

Trên trang Hồ sơ trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem hồ sơ hiện có, bao gồm cả các hồ sơ đang hoạt động, đang chờ xử lý và bị từ chối.

Sau khi bạn tạo một hồ sơ, hồ sơ đó được gửi đến Amazon để phê duyệt. Hồ sơ thành công nhất được phê duyệt trong vòng vài giờ. Sau khi được phê duyệt, hồ sơ sẽ xuất hiện trên Amazon Marketplace. Bạn có thể xem hình thức hồ sơ trên Amazon bằng cách nhấp vào Xem hồ sơ.

Bạn có thể xem tất cả hồ sơ có lỗi trên tab Errors (Lỗi).

Chỉnh sửa hồ sơ

Bạn có thể thay đổi giá niêm yết cho hồ sơ trên Amazon, điều chỉnh thời gian sản xuất cho mẫu mã, thêm hoặc xóa mẫu mã, cũng như điều chỉnh cài đặt hàng trong kho trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào hồ sơ trong cột Shopify product (Sản phẩm Shopify) để mở trang Edit listing (Chỉnh sửa hồ sơ).

 6. Thực hiện thay đổi, rồi nhấp vào Publish (Đăng).

Quản lý cài đặt hàng trong kho

Khách hàng xem hồ sơ và mục bán hàng trên Amazon xem số lượng hàng tồn kho hiện có của từng mẫu mã. Bạn có thể sử dụng cài đặt theo dõi hàng trong kho đã đặt cho mẫu mã sản phẩm để đồng bộ hóa hàng trong kho của sản phẩm với Amazon hoặc bạn có thể quản lý thủ công số lượng hàng tồn kho mà bạn muốn niêm yết trên Amazon.

Đồng bộ hóa hàng trong kho với kênh bán hàng Amazon

Nếu bạn chọn Use Shopify inventory settings (Sử dụng cài đặt hàng trong kho Shopify) thì hàng trong kho của sản phẩm trên Shopify sẽ tự động đồng bộ hóa với Amazon dựa trên chính sách kiểm kê của sản phẩm:

 • Shopify theo dõi hàng trong kho của sản phẩm này - Shopify sẽ tự động cập nhật hồ sơ Amazon để khớp với hàng trong kho của sản phẩm trong Shopify, trừ khi bạn cho phép khách hàng mua sản phẩm này khi hết hàng. Nếu bạn cho phép khách hàng mua sản phẩm này khi hết hàng, hàng trong kho trên Amazon được tự động đặt thành 100. Con số này không xuất hiện trên Shopify.

 • Shopify không theo dõi hàng trong kho của sản phẩm này - Hàng trong kho trên Amazon sẽ được đặt tự động thành 100. Con số này sẽ không xuất hiện trên Shopify.

Amazon không hỗ trợ các sản phẩm có số lượng hàng tồn kho không giới hạn hoặc là số âm, vì vậy 100 có vai trò như phần giữ chỗ để đảm bảo rằng có hồ sơ bị ảnh hưởng xuất hiện trên Amazon. Hàng trong kho hiển thị trên Amazon có thể giảm khi bạn bán sản phẩm nhưng sẽ thay đổi lại thành 100 sau mỗi 10 phút.

Bạn có thể thay đổi chính sách về hàng trong kho của sản phẩm trên trang product detail (Chi tiết sản phẩm).

Quản lý hàng trong kho theo cách thủ công

Bạn có thể quản lý số lượng hàng tồn kho bạn muốn hiển thị trên Amazon theo cách thủ công. số lượng hàng tồn kho bạn đặt cho Amazon không ảnh hưởng đến hàng trong kho trên Shopify của bạn. Khi bán sản phẩm trên Amazon, số lượng của sản phẩm sẽ giảm trên Amazon và trên trang thông tin chi tiết hồ sơ trên kênh bán hàng Amazon, nhưng không giảm trên Shopify. Bạn có thể kiểm tra số lượng bất kỳ lúc nào và tăng hoặc giảm số lượng có thể bán của sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Khi tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ, hãy nhớ chọn Manually manage inventory (Quản lý hàng trong kho theo cách thủ công).

 2. Nhập Quantity to sell on Amazon (Số lượng bán trên Amazon).

Xóa mục bán hàng hoặc hồ sơ

Bạn có thể tạm dừng bán sản phẩm trên Amazon bằng tự đặt số lượng hàng tồn kho thành 0. Điều này ngăn các đơn hàng đặt mua sản phẩm này trên Amazon mà không cần xóa hồ sơ. Nếu bạn xóa một hồ sơ, hồ sơ đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào hồ sơ trong cột Shopify product (Sản phẩm Shopify) để mở trang*Edit listing* (Chỉnh sửa hồ sơ).

 6. Nhấp vào Delete listing (Xóa hồ sơ).

 7. Nhấp vào Delete listing (Xóa hồ sơ) trong hộp xác nhận để xóa vĩnh viễn hồ sơ khỏi kênh bán hàng Amazon và Amazon Seller Central.

Nếu bạn xóa một hồ sơ hoặc mục bán hàng trong Amazon Seller Central, lỗi sẽ xuất hiện trên kênh bán hàng Amazon trên trang bảng niêm yết. Bạn có thể xóa hồ sơ trên kênh bán hàng Amazon để loại bỏ lỗi này.

Hủy liên kết sản phẩm

Nếu muốn tiếp tục bán sản phẩm được liên kết trên Amazon nhưng bạn không muốn đồng bộ hóa với Shopify nữa thì bạn có thể hủy liên kết tất cả các mẫu mã khỏi hồ sơ. Bạn không thể hủy liên kết một mẫu mã theo cách này.

Bạn chỉ có thể hủy liên kết sản phẩm bạn đã bán trên Amazon và sau đó, liên kết với các sản phẩm Shopify của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào hồ sơ trong cột Shopify product (Sản phẩm Shopify) để mở trang*Edit listing* (Chỉnh sửa hồ sơ).

 6. Nhấp vào Unlink all variants (Hủy liên kết tất cả mẫu mã).

 7. Nhấp vào Unlink all variants (Hủy liên kết tất cả mẫu mã) trong hộp xác nhận để ngừng đồng bộ hóa sản phẩm với Shopify. Sản phẩm của bạn vẫn hiển thị để bán trên Amazon.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí