Facebook

Bạn có thể sử dụng kênh Facebook để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook và Instagram để có thể bán hàng trên Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram. Bạn cũng có thể sử dụng kênh Facebook để tạo hoạt động tiếp thị trực tiếp từ Shopify.

Để biết thêm thông tin về tiếp thị trên Facebook, bao gồm quảng cáo trên Facebook, tham khảo Tiếp thị trên Facebook.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí