Gửi thông tin cập nhật và phản hồi về đơn hàng

Sau khi bạn thêm kênh bán hàng trên Messenger vào trang quản trị Shopify, khách hàng có thể chọn tham gia lúc thanh toán để nhận thông tin cập nhật từ cửa hàng qua Messenger. Khách hàng sẽ nhận được xác nhận đơn hàng, thông báo khi đơn hàng được gửi đi để giao hàng và thông tin cập nhật về vận chuyển. Khách hàng cũng có thể mua sắm trực tiếp các sản phẩm khác từ các cuộc trò chuyện trên Messenger.

Gửi thông báo về đơn hàng và vận chuyển

Khi thanh toán tại cửa hàng, khách hàng sẽ thấy tiện ích Messenger trên trang thanh toán, khách hàng có thể chọn tham gia nhận thông tin cập nhật từ Messenger. Để xem tiện ích Messenger, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản Facebook từ trình duyệt khi thanh toán tại cửa hàng.

Sau khi chọn tham gia, khách hàng nhận được xác nhận đơn hàng, thông báo đã gửi đi để giao hàng và thông tin cập nhật về giao hàng trong Messenger. Khách hàng cần chọn tham gia riêng cho đơn hàng mới trong lần tới họ mua hàng từ bạn.

Khách hàng có thể tắt tùy chọn nhận thông tin cập nhật bằng cách chọn Order update settings (Cài đặt thông tin cập nhật đơn hàng) trong menu của Messenger. Khách hàng nhận được thông báo mới với hai lựa chọn Turn off order updates (Tắt thông tin cập nhật về đơn hàng) hoặc Keep getting updates (Tiếp tục nhận thông tin cập nhật).

Tắt thông báo đối với người dùng Facebook

Nếu khách hàng vô tình đặt hàng khi đăng nhập nhầm tài khoản Facebook và chọn nhận thông tin cập nhật về đơn hàng, thông tin cập nhật về đơn hàng có thể được gửi đến người dùng Facebook bị đăng nhập nhầm qua Messenger. Điều này có thể khiến người dùng Facebook không biết gì về đơn hàng cảm thấy khó hiểu. Bạn có thể tắt thông tin cập nhật về đơn hàng đang được gửi đến người dùng Facebook bị đăng nhập nhầm.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.

  2. Nhấp vào đơn hàng đang gửi thông báo đến người dùng Facebook bị đăng nhập nhầm.

  3. Trên trang thông tin chi tiết đơn hàng, nhấp vào More actions (Thao tác khác), rồi chọn View order status page (Xem trang trạng thái đơn hàng).

  4. Trong mục Khách hàng của trang trạng thái đơn hàng, nhấp vào Turn off (Tắt) để tắt thông tin cập nhật qua Messenger.

Người dùng Facebook sẽ không nhận được thông báo về đơn hàng này nữa.

Trả lời tin nhắn

Bạn có thể trả lời tin nhắn từ khách hàng trong Messenger. Để giúp bạn dễ dàng cập nhật các tin nhắn gửi đến, bạn có thể tạo các câu trả lời lưu sẵn trong Facebook. Tìm hiểu cách tạo và cách sử dụng các câu trả lời lưu sẵn cho tin nhắn.

Nếu cảm thấy mình đang nhận được quá nhiều tin nhắn đến, bạn có thể xóa kênh Messenger đến khi trả lời hết các tin nhắn hiện tại. Khách hàng mới sẽ không thể chọn nhận thông tin cập nhật hoặc nhắn tin trực tiếp cho bạn qua Messenger nhưng khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật qua Messenger tại cửa hàng. Khi bạn đã sẵn sàng nhận lại tin nhắn, bạn có thể thêm kênh Messenger. Nếu quyết định thêm lại kênh Messenger bằng cùng trang Facebook, bạn có thể tiếp tục các cuộc trò chuyện đã bắt đầu trước đó.

Chính sách nhắn tin của Facebook

Nếu quá 24 giờ mà khách hàng không gửi tin nhắn qua Facebook đến trang Facebook của doanh nghiệp, Facebook sẽ hạn chế tin nhắn bạn có thể gửi đến khách hàng đó. Để đảm bảo đã gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng và thông tin cập nhật về vận chuyển, một số tùy chỉnh tin nhắn có thể không được hiển thị. Đọc thêm về Chính sách cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ của Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí