Điều kiện để được bán hàng bằng tính năng Thanh toán trên Instagram

Cửa hàng của bạn cần được Facebook phê duyệt để bán hàng trên Instagram và sản phẩm bán trên Instagram cần tuân thủ Chính sách thương mại của Facebook. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với sản phẩm bán trên Instagram.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để sử dụng tính năng Thanh toán trên Instagram, cửa hàng phải đáp ứng Các yêu cầu về tính đủ điều kiện thương mại sau đây:

Yêu cầu của Facebook

Thanh toán trên Instagram đồng bộ sản phẩm Shopify với danh mục trên Facebook của doanh nghiệp để bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trên Instagram. Để sử dụng Thanh toán trên Instagram để đồng bộ sản phẩm, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh của Facebook kết nối với cả Trang Facebook dành cho doanh nghiệp và tài khoản Instagram. Nếu không có Trình quản lý kinh doanh hoặc Trang Facebook dành cho doanh nghiệp, bạn có thể tạo khi thiết lập Thanh toán trên Instagram.

Trình quản lý kinh doanh của Facebook là công cụ cho phép bạn đồng thời sắp xếp và quản lý các Trang cũng như tài khoản doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanh từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo trên Facebook.

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

Hiểu các vai trò và quyền trên Facebook

Trên Facebook, bạn cần có vai trò quản trị viên đối với Trang, tài khoản quảng cáo hoặc Trình quản lý kinh doanh mới có thể truy cập tất cả cài đặt và thực hiện một số thay đổi nhất định. Trang, tài khoản quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh có các quyền riêng đối với tài khoản, nghĩa là bạn cần vai trò quản trị viên đối với mỗi loại. Trình quản lý kinh doanh bạn chọn trong kênh Facebook được coi là chủ sở hữu của trang Facebook và tài khoản quảng cáo trên Facebook trong quá trình đào tạo nhập môn. Nếu tài khoản quảng cáo trên Facebook thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác thì bạn không thể kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook. Nếu bạn không thể kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook mong muốn, hãy thử kết nối với Trình quản lý kinh doanh khác của Facebook hoặc tạo tài khoản quảng cáo mới trên Facebook.

Bạn sẽ thấy phần giới thiệu tổng quan về vai trò và quyền trên Facebook và đường liên kết đến nhiều tài nguyên khác trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Yêu cầu về chính sách vận chuyển và trả hàng

Để được phê duyệt bán hàng trên Instagram, cửa hàng cần đáp ứng các yêu cầu về chính sách vận chuyển và trả hàng sau đây:

  • Bạn cần vận chuyển sản phẩm để giao được sản phẩm trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt hàng.
  • Bạn phải chấp nhận đơn hàng trả lại trong 30 ngày sau khi giao sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí