Facebook Shop

Bạn có thể hiển thị sản phẩm Shopify trên Trang Facebook bằng cách sử dụng tính năng Facebook Shop trong kênh Facebook.

Khi bạn thiết lập tính năng Facebook Shop, Facebook sẽ tạo mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook của bạn. Sản phẩm Shopify của bạn sẽ được hiển thị trong mục Shop (Cửa hàng) để khách hàng có thể mua sắm trên trang Facebook của bạn. Nếu bạn thay đổi một sản phẩm trong Shopify, thay đổi đó cũng sẽ được cập nhật trong Facebook Shop.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí