Facebook Shop

Lưu ý: Không thể cài đặt Facebook Shop qua Cửa hàng ứng dụng Shopify nữa. Các cửa hàng hiện đang cài đặt Facebook Shop vẫn có thể sử dụng kênh này. Hiện tại, bạn có thể bán hàng trên Facebook và sử dụng tính năng Cửa hàng trên Facebook bằng phiên bản hiện tại của kênh Facebook.

Bạn có thể hiển thị sản phẩm Shopify trên Trang Facebook nhờ sử dụng Facebook Shop.

Khi bạn thiết lập Facebook Shop, Facebook sẽ tạo một mục Cửa hàng trên Trang Facebook hiển thị sản phẩm trên Shopify của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với sản phẩm, đánh giá doanh số và thực hiện đơn hàng trong Shopify.

Tất cả các gói đăng ký Shopify trả phí đều có kênh bán hàng Facebook Shop.

Lưu ý: Để hỗ trợ cửa hàng bán lẻ trong dịch COVID-19, Facebook đang quảng cáo thẻ quà tặng của cửa hàng bán lẻ đủ điều kiện đến khách hàng địa phương. Bạn không cần kênh Facebook để kết nối sản phẩm thẻ quà tặng với Facebook.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí