Yêu cầu của Facebook Shop

Để đủ điều kiện niêm yết sản phẩm trên Facebook bằng tính năng Facebook Shop trong kênh Facebook, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu:

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

  • Tài khoản Facebook của bạn cần có quyền quản trị trên Trang.
  • Trang Facebook phải là trang đã xuất bản.
  • Bạn có thể là quản trị viên trên nhiều trang Facebook và truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh của Facebook duy nhất. Tuy nhiên, mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Bạn cần là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh của Faceboook sở hữu trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó để kết nối trang Facebook với kênh Facebook trong Shopify.

Tìm hiểu cách tạo Trang Facebook dành cho doanh nghiệp của bạn tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí