Thiết lập kênh Facebook

Trước khi có thể bắt đầu bán hàng trên Facebook hoặc tạo các chiến dịch quảng cáo Facebook trên Shopify, bạn cần thiết lập kênh Facebook của Shopify.

Kênh Facebook có một danh mục sản phẩm dành cho Facebook Marketing, Mua sắm trên Instagram và Facebook Shop. Tất cả các sản phẩm trong danh mục của bạn đều có trên cả ba tính năng. Nếu bạn gỡ một sản phẩm xuống, sản phẩm sẽ bị xóa khỏi cả ba tính năng.

Chú ý: Nếu bạn cài đặt kênh Facebook và kết nối mọi tài khoản liên kết, việc ngắt kết nối bất kỳ tài khoản nào trong số đó đều có thể dẫn đến việc ngắt kết nối tất cả các tính năng đang hoạt động của Facebook.

Yêu cầu cơ bản

Để sử dụng kênh Facebook, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify trở lên. Để có thể bắt đầu sử dụng kênh Facebook, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh Facebook kết nối với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị viên cho Trình quản lý kinh doanh.

Nếu bạn có tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần kết nối tài khoản này với Trình quản lý kinh doanh. Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanhtài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của Facebook.

Nếu không có Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể thiết lập khi thiết lập kênh Facebook.

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

 • Tài khoản Facebook của bạn cần có quyền quản trị trên Trang.
 • Trang Facebook phải là trang đã xuất bản.
 • Bạn có thể là quản trị viên trên nhiều trang Facebook và truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh của Facebook duy nhất. Tuy nhiên, mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Bạn cần là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh của Faceboook sở hữu trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó để kết nối trang Facebook với kênh Facebook trong Shopify.

Tìm hiểu cách tạo Trang Facebook dành cho doanh nghiệp của bạn tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bạn cũng cần bán hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Điều kiện tham gia kênh

Để cài đặt kênh Facebook, bạn cần có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook khi cài đặt kênh Facebook trong trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ xuất hiện dưới dạng Unavailable (Không có sẵn) trong trang quản trị Shopify. Nhấp vào You can't add this channel (Bạn không thể thêm kênh này) để xem lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Cài đặt và thiết lập kênh Facebook

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào biểu tượng + cạnh KÊNH BÁN HÀNG.
 2. Nhấp vào + bên cạnh Facebook rồi nhấp vào Update sales channel (Cập nhật kênh bán hàng) để cài đặt kênh Facebook.
 3. Nhấp vào Start set up (Bắt đầu thiết lập) trên tính năng bạn muốn cài đặt trước.
 4. Nhấp vào Connect Account (Kết nối tài khoản).
 5. Đăng nhập vào tài khoản Facebook.
 6. Kết nối các phần tử Facebook cần thiết để thiết lập các tính năng bạn muốn.
 7. Chấp nhận điều khoản và điều kiện.
 8. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập).

Sau khi bạn thiết lập tính năng trên kênh Facebook, các phần tử Facebook mà bạn kết nối đã hoàn tất để thiết lập các tính năng bổ sung. Có thể bạn sẽ cần một số phần tử bổ sung như Tài khoản quảng cáo dành cho Facebook Marketing để hoàn tất thiết lập một số tính năng nhất định.

Để biết thêm chi tiết về thiết lập tính năng kênh Facebook, tham khảo:

Thêm nhân viên vào kênh Facebook

Nếu nhân viên thiết lập kênh trong trang quản trị Shopify của họ, kênh Facebook sẽ hiển thị với tất cả nhân viên khác nhưng sẽ không hiển thị là đã kết nối.

Nếu cần sử dụng kênh Facebook, nhân viên phải dùng tài khoản Facebook của họ để kết nối với Facebook trong trang quản trị Shopify. Tài khoản Facebook của nhân viên phải có quyền quản trị viên trên Trình quản lý kinh doanh và trang Facebook liên kết với cửa hàng Shopify thì mới có thể kết nối thành công với kênh Facebook.

Ủy quyền kênh Facebook cho tài khoản Facebook

Khi thiết lập kênh Facebook, bạn cho phép Shopify truy cập Trang Facebook dành cho doanh nghiệp cũng như tài khoản quảng cáo Facebook và Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Trang Facebook sẽ kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn nhưng Shopify chỉ sử dụng thông tin tài khoản Facebook cá nhân của bạn để truy cập Trang Facebook, tài khoản Trình quản lý quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh của Facebook.

Hiểu các vai trò và quyền trên Facebook

Trên Facebook, bạn cần có vai trò quản trị viên đối với Trang và Trình quản lý kinh doanh để có thể truy cập vào tất cả cài đặt của Facebook và thực hiện một số thay đổi nhất định. Trang và Trình quản lý kinh doanh có các quyền riêng đối với tài khoản, nghĩa là bạn cần vai trò quản trị viên đối với mỗi loại. Trình quản lý kinh doanh bạn chọn trong kênh Facebook phải là chủ sở hữu của trang Facebook trong quá trình đào tạo nhập môn. Nếu Trang Facebook thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác, Trang Facebook sẽ không được liệt kê làm tùy chọn kết nối. Nếu bạn không thể kết nối trang Facebook mong muốn, hãy kiểm tra xem Trình quản lý kinh doanh của Facebook mà bạn đang kết nối có sở hữu trang Facebook đó hay không hoặc thử kết nối với Trình quản lý kinh doanh khác.

Bạn sẽ thấy phần giới thiệu tổng quan về vai trò và quyền trên Facebook và đường liên kết đến nhiều tài nguyên khác trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các trợ giúp khác từ Trung tâm trợ giúp của Facebook

Nếu bạn cần giúp xử lý vấn đề khi thiết lập tài khoản Facebook, hãy xem các bài viết sau từ Trung tâm trợ giúp của Facebook:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí