Quảng bá ứng dụng Shop qua SMS

Trước khi bạn gửi tin nhắn SMS xác nhận đơn đặt hàng hoặc vận chuyển, hãy cân nhắc thêm lời kêu gọi hành động (CTA) để khuyến khích khách hàng của bạn tải xuống ứng dụng Shop. Tìm hiểu thêm về thông báo qua SMS.

Bất cứ khi nào có thể, hãy thêm liên kết tải xuống ứng dụng Shop.

Thêm lời kêu gọi (CTA) sử dụng Shop vào SMS xác nhận đơn hàng và vận chuyển

  1. Trong mục Thông tin liên hệ của khách hàng, chọn một trong số cài đặt SMS dưới đây:

    • Để bật tính năng thanh toán qua điện thoại hoặc email, hãy chọn mục Khách hàng có thể thanh toán bằng số điện thoại hoặc email.
    • Để chỉ bật email, hãy chọn Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng email.
    • Để gửi thông tin cập nhật về vận chuyển qua SMS, hãy chọn mục Khách hàng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc email để nhận thông tin cập nhật về vận chuyển sau khi hoàn tất đơn hàng.
  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa lời kêu gọi (CTA) sử dụng Shop theo SMS xác nhận đơn hàng và vận chuyển

Nếu không thành thạo đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể làm việc với chuyên gia Shopify để giúp bạn chỉnh sửa mẫu cho SMS trong trang quản trị Shopify.

Tuy nhiên, nếu bạn thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể xác định vị trí cần thay đổi và tự cập nhật biểu mẫu SMS.

Tin nhắn mẫu cho mẫu SMS xác nhận đơn hàng

Bạn có thể thêm tin nhắn sau vào mẫu SMS xác nhận đơn hàng nhằm khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Your order of {{ order.total_price | money }} with {{ shop.name }} is confirmed! We'll notify you when your order has shipped. 
Track this and all of your orders with the Shop app: https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib. 
To stop receiving these notifications, reply STOP.

Ví dụ về tin nhắn cho mẫu SMS xác nhận vận chuyển

Bạn có thể thêm tin nhắn sau vào mẫu SMS xác nhận vận chuyển nhằm khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Your order from {{ shop.name }} has shipped! 
For real-time tracking updates, download the Shop app: https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib.
To stop receiving these notifications, reply STOP.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí