Khách hàng bán buôn

Khách hàng bán buôn là khách hàng nào có ít nhất một bảng giá được chỉ định cho họ. Bạn có thể tạo đơn hàng bán buôn cho những khách hàng này bằng trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể cho những khách hàng này quyền truy cập vào cửa hàng bán buôn bằng cách mời họ tạo tài khoản cửa hàng bán buôn (tài khoản này khác với tài khoản cửa hàng trực tuyến). Khách hàng có tài khoản cửa hàng bán buôn có thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn và tự tạo đơn hàng của họ.

Bạn có thể tìm thông tin về khách hàng bán buôn bằng cách mở trang khách hàng của họ trên trang Khách hàng tại kênh bán buôn.

Bạn có thể thực hiện các tác vụ sau cho khách hàng trong trang khách hàng bán buôn:

Thêm khách hàng bán buôn

Có thể thêm khách hàng vào bán buôn bằng một trong những cách sau:

Trạng thái của khách hàng bán buôn

Bạn có thể theo dõi khách hàng bán buôn trên trang Khách hàng trên kênh bán buôn.

Bảng dưới đây mô tả các trạng thái có thể có của một khách hàng bán buôn:

Mô tả trạng thái của khách hàng bán buôn
Trạng thái Mô tả
Chưa được mời Bạn đã chỉ định một bảng giá cho khách hàng nhưng khách hàng chưa được mời tạo tài khoản trong cửa hàng bán buôn. Bạn có thể tạo đơn hàng bán buôn thay mặt khách hàng trong trang quản trị Shopify.
Đã được mời Bạn đã chỉ định cho khách hàng một bảng giá và gửi cho khách lời mời đến cửa hàng bán buôn. Khách hàng là một khách hàng bán buôn và bạn có thể tạo đơn hàng thay mặt họ trong trang quản trị Shopify. Sau khi chấp nhận lời mời của bạn, khách hàng có thể đăng nhập vào cửa hàng và trạng thái của họ sẽ thay đổi thành Bật.
Đang chờ phê duyệt Đã bật tính năng đăng ký tài khoản theo cách thủ công trong cửa hàng. Khách hàng đã đăng ký tài khoản bán buôn, nhưng bạn chưa phê duyệt. Bạn không thể tạo đơn hàng cho khách và khách không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn. Bạn có thể chọn phê duyệt đăng ký và gửi cho khách hàng lời mời đến cửa hàng bán buôn hoặc có thể từ chối đăng ký của khách.
Đã đăng ký Đã bật tính năng đăng ký tài khoản theo cách thủ công trong cửa hàng. Khách hàng đã đăng ký tài khoản bán buôn và bạn chấp nhận bản đăng ký của họ. Lời mời được gửi cho khách hàng nhưng khách chưa chấp nhận. Bạn có thể tạo đơn hàng cho khách nhưng họ không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn. Sau khi chấp nhận lời mời, khách hàng có thể đăng nhập vào cửa hàng và trạng thái của họ sẽ thay đổi thành Đã bật.
Đã từ chối Đã bật tính năng đăng ký tài khoản theo cách thủ công trong cửa hàng. Khách hàng đã đăng ký tài khoản bán buôn, nhưng bạn từ chối bản đăng ký của họ. Bạn không thể tạo đơn hàng cho họ và họ không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn.
Đã bật Khách hàng là một khách hàng bán buôn; họ có thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn và tạo đơn hàng.
Đã tắt Khách hàng không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn và bạn không thể tạo đơn hàng bán buôn thay mặt khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Điểm khác biệt giữa tài khoản cửa hàng bán buôn và tài khoản cửa hàng trực tuyến là gì?

Cửa hàng bán buôn của bạn có mật khẩu bảo vệ nên không ai (kể cả chủ sở hữu cửa hàng Shopify) có thể truy cập vào cửa hàng mà không có tài khoản cửa hàng bán buôn. Tài khoản cửa hàng bán buôn khác với tài khoản cửa hàng trực tuyến. Khách hàng không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn bằng tên người dùng và mật khẩu của cửa hàng trực tuyến. Một khách hàng có thể có cả tài khoản cửa hàng trực tuyến và tài khoản cửa hàng bán buôn.

Liên kết có liên quan

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí