Đăng ký cho khách hàng

Tìm khách hàng mới bằng cách cho phép khách hàng tiềm năng đăng ký tài khoản vào cửa hàng bán buôn của bạn. Bạn có thể chọn tự động phê duyệt những người đăng ký hoặc đánh giá từng đơn đăng ký trước khi phê duyệt.

Tính năng và khả năng chính

Khi thiết lập đăng ký tài khoản bán buôn, bạn có thể chọn các tính năng sau:

 • Đánh giá và phê duyệt đơn đăng ký hoặc tự động phê duyệt tất cả khách hàng đăng ký (sau khi được phê duyệt, khách hàng có thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn).
 • Tạo bảng giá mặc định cho những khách hàng này.
 • Đặt số tiền đặt hàng tối thiểu khách hàng cần đáp ứng hoặc vượt quá.
 • Để cho phép khách hàng thanh toán một số hoặc tất cả các đơn hàng bằng trang thanh toán dành cho bán buôn. Khi bật tùy chọn này, bạn có thể giới hạn số tiền khách hàng có thể thanh toán tại trang thanh toán và cho phép gửi đơn hàng vượt quá số tiền này làm đơn hàng nháp.
 • Thêm các trường bổ sung vào biểu mẫu đăng ký để thu thập thêm thông tin từ khách hàng như địa chỉ hoặc số điện thoại của doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng thông tin này để hỗ trợ phê duyệt đơn đăng ký của khách hàng và tìm hiểu thêm về họ.

Kích hoạt đăng ký tài khoản bán buôn

Kích hoạt đăng ký tài khoản bán buôn để khách hàng có thể đăng ký tài khoản. Liên kết đến biểu mẫu đăng ký được thêm vào trang đăng nhập của cửa hàng bán buôn. Bạn có thể chọn tự động phê duyệt những người đăng ký hoặc đánh giá từng đơn đăng ký trước khi phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, khách hàng có thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn.

Cách kích hoạt tính năng đăng ký tài khoản bán buôn:

 1. Trong kênh bán buôn, mở Tùy chọn ưu tiên.
 2. Không bắt buộc: Để phê duyệt khách hàng tiềm năng trước khi cho phép họ tạo tài khoản, nhấp vào Quản lý cài đặt > Bật đăng ký tài khoản > Phê duyệt thủ công khách hàng mới. Nếu không, tất cả khách hàng đăng ký sẽ được tự động phê duyệt.
 3. Không bắt buộc: thu thập thêm thông tin từ khách hàng tiềm năng, làm theo hướng dẫn để thêm các trường bổ sung vào biểu mẫu.
 1. Nhập thẻ bảng giá bạn muốn cung cấp cho khách hàng khi họ đăng ký tài khoản.
 2. Làm theo hướng dẫn để thêm cài đặt khác cho những khách hàng này như số tiền mua tối thiểu và thanh toán bán buôn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết đến biểu mẫu đăng ký được thêm vào trang đăng nhập của cửa hàng bán buôn.

Theo mặc định, khách hàng cần nhập tên và địa chỉ email thì mới có thể gửi biểu mẫu đăng ký. Nếu bạn chưa bật Phê duyệt thủ công khách hàng mới thì khách hàng sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu cho tài khoản của họ trong cửa hàng bán buôn.

Phê duyệt hoặc từ chối khách hàng đăng ký

Nếu bạn chọn phê duyệt thủ công tất cả khách hàng mới, bạn cần đánh giá đơn đăng ký của khách hàng để khách hàng có thể đăng nhập vào cửa hàng. Khi khách hàng tiềm năng gửi biểu mẫu đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo qua email để phê duyệt họ vào kênh bán buôn. Bạn có thể phê duyệt từng khách hàng hoặc sử dụng Thao tác hàng loạt để phê duyệt nhiều khách hàng cùng lúc.

Để phê duyệt đơn đăng ký của khách hàng đăng ký:

 1. Trên trang Khách hàng của kênh bán buôn, nhấp vào tab Phê duyệt đang chờ xử lý.
 2. Để phê duyệt từng khách hàng, mở tài khoản của họ và đánh giá đơn đăng ký. Nếu bạn đã yêu cầu thông tin bổ sung, câu trả lời của khách hàng sẽ xuất hiện trên trang này.
 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:
Tùy chọn khi khách hàng đăng ký tài khoản bán buôn.
Tùy chọn Thao tác
Phê duyệt khách hàng Nhấp vào Approve (Phê duyệt). Khách hàng nhận được email thông báo tạo tài khoản và trạng thái bán buôn của họ là Enabled (Đã bật).
Từ chối khách hàng Nhấp vào Decline (Từ chối). Trạng thái bán buôn của khách hàng được đặt thành Declined (Từ chối). Nếu muốn liên hệ với khách hàng (để giải thích lý do họ bị từ chối), bạn cần gửi cho khách hàng email bên ngoài Shopify. Nếu không, khách hàng sẽ không được thông báo rằng đơn đăng ký của họ đã bị từ chối.

Các trường bổ sung

Theo mặc định, khách hàng tiềm năng cần nhập tên và địa chỉ email của họ để đăng ký tài khoản bán buôn. Nếu cần thêm thông tin về những khách hàng này (như địa chỉ doanh nghiệp, mã số hoặc mô tả), bạn có thể thêm trường bổ sung vào biểu mẫu đăng ký. Khách hàng cần nhập câu trả lời cho mỗi trường trên biểu mẫu đăng ký để gửi biểu mẫu. Khi thêm trường vào biểu mẫu, bạn có thể đặt thứ tự bằng cách kéo và thả các trường.

Câu hỏi thường gặp về khách hàng

Điều gì xảy ra sau khi khách hàng gửi biểu mẫu (và tôi đã chọn tự động phê duyệt khách hàng đăng ký)?

Sau khi khách hàng tiềm năng gửi biểu mẫu đăng ký, các sự kiện sau sẽ diễn ra:

 • Khách hàng mới được thêm vào Shopify, có tên, địa chỉ email và địa chỉ của khách hàng (nếu bạn đã yêu cầu thông tin này). Ban đầu, địa chỉ này được đặt làm địa chỉ giao hàng mặc định. Thẻ bảng giá bạn chỉ định được thêm vào khách hàng này.
 • Tài khoản bán buôn dành cho khách hàng cũng được thêm vào kênh bán buôn. Nếu bạn đã tạo trường bổ sung để thu thập thêm thông tin, những giá trị này sẽ được thêm vào tài khoản bán buôn của khách hàng.
 • Thông báo qua email sẽ được gửi đến địa chỉ email của cửa hàng bán buôn, nhờ đó, bạn biết rằng tài khoản bán buôn mới đã được tạo.
 • Khách hàng có thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng gửi biểu mẫu (và tôi đã chọn phê duyệt khách hàng đăng ký theo cách thủ công)?

Sau khi khách hàng tiềm năng gửi biểu mẫu đăng ký, các sự kiện sau sẽ diễn ra:

 1. Khách hàng được tạo tài khoản bán buôn tạm thời. Nếu bạn đã tạo trường bổ sung để thu thập thêm thông tin, những giá trị này sẽ được thêm vào tài khoản bán buôn của khách hàng.
 2. Email thông báo được gửi đến địa chỉ email của cửa hàng bán buôn để bạn có thể đánh giá đơn đăng ký. Bạn có thể phê duyệt khách hàng trên trang Khách hàng trong kênh bán buôn.
 3. Sau khi bạn phê duyệt khách hàng, khách hàng sẽ nhận được email hướng dẫn hoàn tất quá trình đăng ký (tạo mật khẩu cho cửa hàng bán buôn).
 4. Sau khi khách hàng tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Điều gì xảy ra khi tôi phê duyệt khách hàng đăng ký?

Khi bạn phê duyệt khách hàng:

 • Trạng thái tài khoản bán buôn của khách hàng được đặt thành Đã phê duyệt.
 • Tài khoản của khách hàng được thêm vào Shopify.
 • Khách hàng nhận được email thông báo hoàn tất tài khoản bán buôn bằng cách tạo mật khẩu.
 • Bạn có thể tạo đơn hàng bán buôn nháp thay mặt khách hàng được phê duyệt.

Điều gì xảy ra khi tôi từ chối khách hàng đăng ký?

Khi từ chối khách hàng:

 • Trạng thái của tài khoản bán buôn của khách hàng được đặt thành Đã từ chối. Hồ sơ đăng ký của khách hàng được lưu trong kênh bán buôn để bạn có thể tham khảo lại và thậm chí phê duyệt trong tương lai (nếu bạn đổi ý). Không có hồ sơ khách hàng trong Shopify.
 • Bạn không thể tạo đơn hàng bán buôn nháp cho khách hàng.
 • Khách hàng sẽ không nhận được thông báo qua email. Nếu muốn liên hệ với khách hàng (để giải thích lý do bạn từ chối), bạn cần gửi email cho họ bên ngoài Shopify.

Điều gì xảy ra khi tôi xóa đơn đăng ký của khách hàng đăng ký?

Khi bạn xóa đơn đăng ký của khách hàng:

 • Tài khoản bán buôn của khách hàng bị xóa và không có hồ sơ khách hàng trong Shopify.
 • Khách hàng sẽ không nhận được thông báo qua email. Nếu muốn liên hệ với khách hàng (ví dụ để giải thích lý do bạn từ chối), bạn cần gửi email cho họ bên ngoài Shopify.

Nếu tôi từ chối (hoặc xóa) khách hàng đăng ký, họ có nhận được thông báo qua email không?

Không, họ sẽ không nhận được. Nếu muốn giải thích với khách hàng lý do bạn từ chối, bạn có thể gửi email cho khách hàng bên ngoài Shopify. Nếu bạn từ chối khách hàng, trạng thái của họ được đặt thành Đã từ chối và hồ sơ của khách hàng vẫn còn trong kênh bán buôn để bạn có thể tham khảo lại đơn đăng ký và chọn phê duyệt trong tương lai. Nếu bạn xóa khách hàng, họ sẽ bị xóa khỏi kênh bán buôn.

Tôi đã gửi lời mời cho khách hàng, họ có thể tự đăng ký được nữa không?

Có. Khách hàng có thể bỏ qua lời mời của bạn và đăng ký tài khoản cửa hàng bán buôn bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký. Khi khách hàng hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng sẽ có thẻ bảng giá bạn đã đặt cho họ (khi gửi lời mời ban đầu) và thẻ bảng giá mặc định bạn cung cấp cho khách hàng sử dụng mẫu đăng ký tài khoản bán buôn.

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký hay phải là khách hàng trong cửa hàng của tôi?

Ai cũng có thể đăng ký cửa hàng bán buôn. Nếu khách hàng không có trong cửa hàng, khách hàng mới sẽ được thêm vào Shopify cũng như được cấp thẻ và cài đặt bảng giá bán buôn.

Điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng hiện tại đăng ký?

Nếu khách hàng hiện tại đăng ký bán buôn, hồ sơ khách hàng trong Shopify được cập nhật kèm theo thẻ và cài đặt bảng giá bán buôn. Nếu khách hàng bán buôn hiện có cố gắng đăng ký, họ sẽ được nhắc đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có.

Khách hàng đã đăng ký tài khoản bán buôn bằng địa chỉ email khác với địa chỉ email tôi có trong Shopify. Hiện tôi có khách hàng trùng lặp trong cửa hàng Shopify. Có thể gộp những mục khách hàng này không?

Bạn không thể gộp khách hàng trong Shopify. Bạn cũng không thể xóa khách hàng có đơn hàng (nhưng bạn có thể xóa nếu họ chỉ có đơn hàng nháp). Nếu khách hàng bán buôn mới không có đơn hàng, bạn có thể xóa mục nhập khách hàng đó và yêu cầu khách hàng đăng ký lại.

Nếu khách hàng có đơn hàng, bạn có thể:

 1. Thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng của họ và thêm liên kết đến mục nhập khách hàng trùng lặp.
 2. Đổi tên mục nhập trùng lặp để không sử dụng nhầm (ví dụ như thêm zzzz vào trước họ của khách hàng).
 3. Yêu cầu khách hàng đăng ký lại.

Làm cách nào để biết khi có khách hàng mới đăng ký?

Email thông báo được gửi đến địa chỉ email của cửa hàng bán buôn sau khi khách hàng gửi biểu mẫu đăng ký. Nếu bạn đã kích hoạt Phê duyệt thủ công khách hàng mới, bạn có thể đánh giá đơn đăng ký của họ trên trang Khách hàng của kênh bán buôn.

Có thể tạo đơn hàng nháp cho khách hàng đăng ký không?

Có. Không có sự khác biệt giữa khách hàng đăng ký và khách hàng bạn mời. Bạn luôn có thể tạo đơn hàng thay mặt cho khách hàng bán buôn.

Câu hỏi thường gặp về tùy chỉnh

Tôi có thể đặt một số trường đăng ký bổ sung là không bắt buộc không?

Không, bạn không thể. Khách hàng tiềm năng phải điền vào tất cả các trường trên biểu mẫu đăng ký để gửi biểu mẫu. Khách hàng không thể gửi biểu mẫu nếu có trường trống.

Một số trường bổ sung có thể chỉ chấp nhận số không?

Không. Không có cách nào giới hạn loại dữ liệu của trường đăng ký. Tuy nhiên, bạn có thể thêm loại dữ liệu bạn muốn vào tiêu đề của trường bổ sung.

Tôi có thể thêm ảnh nền cho trang đăng ký không?

Trang đăng ký dành cho khách hàng sử dụng cài đặt giống với trang đăng nhập cửa hàng bán buôn của bạn. Nếu bạn cần trang đăng ký được thiết kế riêng, cân nhắc tạo trang đăng ký của riêng bạn trong cửa hàng trực tuyến.

Không được nằm ngoài tiêu đề của trường bổ sung. Nếu bạn muốn trang đăng ký được thiết kế riêng, cân nhắc tạo trang đăng ký của riêng bạn trong cửa hàng trực tuyến.

Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi các trường bổ sung trên biểu mẫu đăng ký?

Khi khách hàng đăng ký tài khoản, câu trả lời của họ sẽ được lưu vào tài khoản khách hàng bán buôn. Việc thay đổi hoặc xóa bất kỳ trường nào trong biểu mẫu không ảnh hưởng đến những tài khoản bán buôn hiện có.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí