Bắt đầu với cửa hàng bán buôn

Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập cửa hàng bán buôn và tạo tài khoản để bạn có thể đăng nhập vào cửa hàng. Hướng dẫn cũng mô tả cách tạo bảng giá và tài khoản bán buôn, cũng như cách đăng nhập vào cửa hàng với vai trò là khách hàng.

Bài 1: Tạo cửa hàng bán buôn và đăng nhập

 1. Thêm Kênh bán buôn vào trang quản trị Shopify của bạn. Cửa hàng bán buôn được tạo tự động khi thêm kênh và có mật khẩu bảo vệ. Không giống như cửa hàng trực tuyến, ngay cả chủ sở hữu cửa hàng Shopify cũng không thể đăng nhập vào nếu không có tài khoản cửa hàng bán buôn. Tài khoản cửa hàng bán buôn không giống với tài khoản cửa hàng trực tuyến. Khách hàng không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn bằng tên người dùng và mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

 2. Tạo tài khoản khách hàng và nhớ thực hiện các bước sau:

 3. Tạo bảng giá.

 4. Để khách hàng bán buôn có thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn và tạo đơn hàng, bạn cần mời họ.

Bài 2: Đăng nhập vào cửa hàng bán buôn với vai trò khách hàng và gửi một đơn hàng kiểm tra

 1. Trong tài khoản email của bạn, mở email từ cửa hàng bán buôn. Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản và đăng nhập. Khi đăng nhập vào cửa hàng bán buôn, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả sản phẩm. Với mỗi sản phẩm trong cửa hàng bán buôn, bạn được hưởng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm đã chỉ định.

 2. Khi đăng nhập vào cửa hàng bán buôn, hãy tạo và gửi một đơn hàng kiểm tra. Đối với hướng dẫn này, khách hàng của cửa hàng bán buôn chỉ có thể gửi đơn hàng đi.

Bài 3: Trong trang quản trị Shopify, xem lại đơn hàng nháp dành cho việc bán buôn

 1. Mở đơn hàng nháp trong Drafts (Đơn hàng nháp).
 2. Nhấp vào Giữ lại mặt hàng để tạm giữ các mặt hàng liệt kê trong đơn hàng nháp. Thông thường, đơn hàng nháp bao gồm nội dung trao đổi qua lại giữa bạn và khách hàng. Giữ lại hàng trong kho để đảm bảo sản phẩm vẫn còn khi khách sẵn sàng thực hiện giao dịch mua hàng thực tế:
  Screenshot of the Create Price List page
 3. Nhấp vào Add Shipping (Thêm vận chuyển) và nhập chi phí vận chuyển bán buôn. Nếu bạn không chỉ định giá trị vận chuyển, theo mặc định, khách hàng sẽ thấy các tùy chọn vận chuyển trong cửa hàng trực tuyến khi xem lại hóa đơn.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bài 4: Gửi hóa đơn cho khách hàng thử nghiệm

Sau khi bạn và khách hàng đã thống nhất về giao dịch mua hàng, bạn cần gửi hóa đơn cho khách hàng.

Cách gửi hóa đơn bán buôn cho khách hàng:

 1. Mở đơn hàng kiểm tra tại Draft (Đơn hàng nháp).
 2. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).
 3. Nhấp vào Review invoice (Xem lại hóa đơn).
 4. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Theo mặc định, khách hàng thử nghiệm sẽ nhận được hóa đơn hướng dẫn thanh toán bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được thiết lập trong trang quản trị Shopify. Khách hàng bán buôn có thể thích các tùy chọn thanh toán khác nên bạn có thể tùy chỉnh mẫu email để cung cấp cho họ các tùy chọn thanh toán khác.

Bài 5: Giả định thanh toán đơn hàng

Một đơn hàng nháp sẽ chuyển thành đơn hàng khi khách hàng thanh toán. Đối với hướng dẫn này, coi như khách hàng thử nghiệm của bạn đã thanh toán đơn hàng bên ngoài Shopify. Ví dụ: Khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền bằng tài khoản công ty hoặc chuyển khoản.

Cách ghi lại khoản thanh toán:

 1. Mở đơn hàng trong Drafts (Đơn hàng nháp).
 2. Nhấp vào Mark paid (Đánh dấu là "Đã thanh toán").

Đơn hàng nháp chuyển thành một đơn hàng bạn có thể thực hiện.

Bài 6: Giả định thực hiện đơn hàng

Bây giờ đã có đơn hàng, bạn có thể thực hiện đơn hàng như sẽ làm với bất kỳ đơn hàng nào khác.

Cách thực hiện đơn hàng:

 1. Mở đơn hàng trong Drafts (Đơn hàng nháp).
 2. Nhấp vào Continue (Tiếp tục) và thực hiện đơn hàng như bình thường.
 3. Sau khi thực hiện đơn hàng, nhấp vào*Fulfilled* (Đã thực hiện).

Bài 7: Sắp xếp lại hướng dẫn

Do bạn đã tạo một đơn hàng kiểm tra và giả định nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng đó, đơn hàng này sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn (trừ khi bạn xóa).

Để xóa đơn hàng kiểm tra trong cửa hàng, xóa đơn hàng kiểm tra.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí