Đơn hàng bán buôn

Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, khách hàng có thể gửi đơn hàng để bạn xem lại hoặc thanh toán sản phẩm trên trang thanh toán trong cửa hàng bán buôn.

Gửi đơn đặt hàng hoặc thanh toán trong cửa hàng

Theo mặc định, khách hàng bán buôn không thanh toán đơn hàng ở trang Thanh toán. Thay vào đó, họ gửi đơn hàng nháp để bạn xem lại. Quy trình này hiệu quả khi khách hàng đặt đơn hàng lớn và cần liên hệ với bạn để thanh toán. Tuy nhiên, sẽ nhanh chóng hơn nếu bạn cho phép khách hàng trả tiền khi thanh toán đối với giao dịch mua sắm nhỏ, ví dụ như sản phẩm mẫu.

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn thanh toán bán buôn để cho phép khách hàng cá nhân thanh toán đơn hàng trong cửa hàng bán buôn trên trang thanh toán. Khi kích hoạt tùy chọn này, bạn cũng có thể đặt giới hạn cho số tiền đơn hàng. Nếu số tiền đơn hàng vượt quá giới hạn này, khách hàng bán buôn cần gửi đơn hàng cho bạn xem lại. Có thể kích hoạt tùy chọn này cho khách hàng cá nhân trên trang tài khoản của họ. Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn này cho nhiều khách hàng bằng cách dùng Thao tác hàng loạt trên trang Khách hàng trên kênh bán buôn. Tìm hiểu thêm về thanh toán bán buôn.

Đơn hàng nháp

Đơn hàng mà khách hàng gửi đi chờ xem lại là đơn hàng nháp. Những đơn hàng này xuất hiện trong trang Drafts (Đơn hàng nháp) trong trang quản trị Shopify. Sau khi xem lại đơn hàng, bạn gửi hóa đơn qua email cho khách hàng bán buôn, trong đó bao gồm thông tin về cách thanh toán đơn hàng.

Theo mặc định, hóa đơn có chứa liên kết đến trang thanh toán sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán do bạn thiết lập trong trang quản trị Shopify (nghĩa là cùng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dùng trong cửa hàng trực tuyến). Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh nội dung của email kèm hóa đơn sẽ gửi cho khách hàng bán buôn. Ví dụ: Bạn có thể xóa liên kết thanh toán và thêm vào thông tin liên hệ của mình. Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa mẫu hóa đơn.

Bạn cũng có thể thay mặt khách hàng bán buôn tạo đơn hàng bán buôn trong trang quản trị Shopify. Tạo đơn hàng nháp như bình thường, nhưng nhớ thêm khách hàng bán buôn vào đơn hàng. Khi thêm sản phẩm vào đơn hàng nháp, bạn sẽ chỉ thấy giá của cửa hàng trực tuyến. Để thay thế giá này bằng giá trong bảng giá của khách hàng, nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Apply wholesale pricing (Áp dụng giá bán buôn). Các quy tắc về số lượng cũng được kiểm tra bằng Apply wholesale pricing (Áp dụng giá bán buôn) và bạn sẽ nhận được thông báo nếu cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Tìm hiểu thêm về cách áp dụng giá bán buôn cho đơn hàng nháp.

Khi tạo đơn hàng bán buôn, đơn hàng này được gắn thẻ "Bán buôn".

Phí vận chuyển

Theo mặc định, trang thanh toán bán buôn đưa ra mức phí vận chuyển giống như mức phí trên Trang quản trị Shopify. Đây là mức phí vận chuyển áp dụng cho cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể ghi đè lên mặc định này bằng cách thiết lập mức phí vận chuyển cho khách hàng bán buôn trên trang Tùy chọn ưu tiên trong kênh bán buôn. Mức phí vận chuyển bạn nhập vào trang Tùy chọn ưu tiên sẽ là:

  • Mức phí duy nhất dành cho khách hàng khi họ thanh toán trong cửa hàng bán buôn.
  • Mức phí mặc định áp dụng cho đơn hàng nháp mà khách hàng bán buôn gửi cho bạn xem xét. Bạn có thể thay đổi mức phí này khi xem xét đơn hàng.

Phí vận chuyển bán buôn không được thêm vào đơn hàng nháp do bạn tạo thay mặt khách hàng trong trang quản trị Shopify. Khi bạn tạo đơn hàng nháp cho khách hàng bán buôn, bạn cần nhập số tiền vận chuyển theo cách thủ công hoặc chọn một trong các mức phí vận chuyển của cửa hàng trực tuyến trong danh sách thả xuống.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí