Thanh toán trực tuyến tại cửa hàng bán buôn

Mặc định này là để khách hàng bán buôn gửi đơn hàng cho bạn xem xét nhưng bạn có thể cho phép khách hàng cá nhân thanh toán đơn hàng ở phần thanh toán tại cửa hàng bán buôn. Bạn có thể giới hạn số tiền khách được phép trả khi thanh toán bằng cách đặt giá trị đơn hàng tối đa.

Nếu bạn muốn khách hàng bán buôn trả tiền khi thanh toán đối với đơn hàng dưới 2.000.000 đồng, hãy đặt giá trị đơn hàng tối đa là 2.000.000 đồng. Khi đơn hàng dưới 2.000.000 đồng, khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng ở trang thanh toán. Khi đơn hàng hơn 2.000.000 đồng, khách hàng sẽ gửi đơn hàng nháp cho bạn xem xét.

Khách hàng bán buôn không thể chọn sẽ thanh toán hay sẽ gửi đơn hàng. Tùy chọn trả tiền ở trang thanh toán phụ thuộc vào số tiền của đơn hàng và số tiền giới hạn nếu có. Khách hàng cũng không thể tách đơn hàng (nghĩa là không thể trả một phần đơn hàng ở trang thanh toán và gửi đơn hàng nháp đối với số tiền còn lại).

Trên trang thanh toán, các quy tắc sau đây dùng để áp dụng phí giao hàng cho đơn hàng bán buôn:

  • Nếu mức phí vận chuyển bán buôn đặt trên trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên) của Kênh bán buôn, mức phí này sẽ được áp dụng cho đơn hàng.
  • Nếu không, sẽ áp dụng phí vận chuyển được đặt trong mục Vận chuyển trên trang quản trị Shopify cho khách hàng của cửa hàng trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển cho bán buôn.

Cho phép khách hàng bán buôn trả tiền khi thanh toán

Bạn phải bật tính năng thanh toán bán buôn cho từng khách hàng bạn sẽ cho phép trả tiền khi thanh toán. Bạn có thể bật tùy chọn này cho khách hàng cá nhân trên trang tài khoản của khách hoặc bạn có thể bật tùy chọn này cho nhiều khách hàng bằng cách sử dụng Thao tác hàng loạt trên trang Khách hàng trong Kênh bán buôn.

Cách bật tính năng thanh toán bán buôn cho khách hàng:

  1. Nhấp vào Khách hàng trên Kênh bán buôn.
  2. Mở một tài khoản bán buôn bằng cách nhấp vào tên của khách hàng trong bảng tài khoản.
  3. Bật Wholesale checkout (Thanh toán bán buôn).
  4. Nếu bạn muốn giới hạn đơn hàng mà khách có thể trả tiền ở phần thanh toán, chọn Enable a maximum amount for checkout (Bật số tiền tối đa được thanh toán). Nhập số tiền tối đa có thể trả cho đơn hàng khi thanh toán.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí