Tạo đơn hàng

Bạn có thể tạo đơn hàng và gửi hóa đơn cho khách hàng bán buôn trong trang quản trị Shopify. Để thực hiện thao tác này, tạo đơn hàng nháp, thêm khách hàng bán buôn, rồi áp dụng giá bán buôn cho sản phẩm đã đặt hàng.

Mỗi khi bạn áp dụng giá bán buôn cho đơn hàng nháp, giá của sản phẩm bán buôn trong đơn hàng nháp sẽ được thay thế bằng giá trong bảng giá của khách hàng. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi giá của sản phẩm hoặc đưa ra ưu đãi giảm giá theo mục hàng, bạn cần thực hiện những thay đổi này sau khi đã áp dụng giá bán buôn.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần một khách hàng đang hoạt động có tài khoản bán buôn. Bạn sẽ thêm khách hàng này vào đơn hàng nháp để có thể áp dụng giá bán buôn dành cho họ vào đơn hàng.

Bạn có thể tạo đơn hàng bán buôn trong trang quản trị Shopify cho bất kỳ khách hàng nào có bảng giá. Khách hàng đó cũng không cần đăng nhập vào cửa hàng bán buôn của bạn.

Tạo đơn hàng nháp dành cho việc bán buôn

Cách tạo đơn hàng bán buôn nháp:

 1. Tạo đơn hàng nháp như bình thường:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng, rồi nhấp vào Drafts (Đơn hàng nháp).
  2. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).
  3. Trong trường Find or create customer (Tìm kiếm hoặc tạo khách hàng), thêm khách hàng bán buôn.
  4. Nhấp vào Browse products (Duyệt sản phẩm) và thêm sản phẩm, mẫu mã mà khách hàng muốn. Đừng lo lắng nếu giá của sản phẩm không phải giá bán buôn. Bạn sẽ áp dụng giá bán buôn sau.
  5. Nhấp vào Save draft order (Lưu đơn hàng nháp).
 2. Sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào đơn hàng, áp dụng giá bán buôn cho các mặt hàng trong đơn hàng:

  1. Nhấp vào More actions (Thao tác khác), rồi chọn Apply wholesale pricing (Áp dụng giá bán buôn):
   Áp dụng giá bán buôn
   Nếu bất kỳ mục hàng nào phá vỡ một quy tắc giá, ví dụ số lượng đơn hàng tối thiểu hay tối đa hoặc số lượng gia tăng, bạn sẽ thấy cảnh báo ở trên đầu đơn hàng nháp. Để sửa số lượng mục hàng, nhấp vào Cancel (Hủy), thay đổi số lượng đã đặt hàng, rồi áp dụng lại giá bán buôn. Bạn cũng có thể chọn bỏ qua cảnh báo này và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  2. Nhấp vào Confirm pricing (Xác nhận giảm giá) để lưu giá bán buôn trong đơn hàng nháp.
 3. Nhấp vào Add Shipping (Thêm vận chuyển) và nhập chi phí vận chuyển cho bán buôn. Nếu bạn không chỉ định một giá trị vận chuyển, khách hàng sẽ được cung cấp các tùy chọn vận chuyển trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

 4. Nếu cần, thêm thuế và ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp.

 5. Nhấp vào Send Invoice (Gửi hóa đơn) để gửi hóa đơn cho khách hàng kèm theo hướng dẫn khách cách thanh toán đơn hàng. Khách của cửa hàng bán buôn có thể tìm thấy bản sao của hóa đơn này trong trang tài khoản của họ tại cửa hàng bán buôn.

Bạn cũng có thể tạo đơn hàng có sẵn thông tin khách hàng trong hồ sơ khách hàng hiện có.

Bước tiếp theo

Sau khi đã gửi hóa đơn cho khách hàng, bạn có thể xử lý đơn hàng của họ.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí