Số tiền mua tối thiểu đối với đơn hàng bán buôn

Bạn có thể đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn trên trang Tùy chọn ưu tiên để đảm bảo khách hàng chi tiêu một số tiền nhất định mỗi khi họ đặt đơn hàng bán buôn. Đối với khách hàng cá nhân, bạn có thể đặt số tiền trên trang khách hàng của họ. Số tiền đơn hàng tối thiểu đặt cho khách hàng bán buôn sẽ được ưu tiên hơn giá trị đơn hàng tối thiểu đặt cho cửa hàng.

Ví dụ: Bạn thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn là 3.000.000 đồng. Sau đó, bạn thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho khách hàng Nam là 4.000.000 đồng. Tất cả khách hàng, ngoại trừ Nam, tạo đơn hàng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 đồng. Nam tạo đơn hàng giá trị bằng hoặc lớn hơn 4.000.000 đồng.

Bạn cũng có thể đặt số lượng tối thiểu và số lượng tối đa cho từng sản phẩm và mẫu mã khi tạo bảng giá. Tìm hiểu thêm về bảng giá bán buôn.

Thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn

Khách hàng bán buôn phải gửi đơn hàng có giá trị bằng hoặc lớn hơn số tiền thiết lập cho cửa hàng bán buôn, trừ khi một khách hàng bán buôn có số tiền đơn hàng tối thiểu riêng.

Cách thiết lập số lượng đặt hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Wholesale.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

  5. Chọn tùy chọn Thiết lập số tiền mua tối thiểu và nhập số tiền mà đơn hàng bán buôn nháp phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho khách hàng bán buôn

Số tiền đơn hàng tối thiểu bạn đặt cho khách hàng bán buôn là số tiền mà đơn hàng bán buôn của họ cần có giá trị bằng hoặc lớn hơn (cho dù bạn có đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng hay không).

Cách đặt số tiền mua tối thiểu cho khách hàng:

  1. Mở kênh bán buôn, sau đó nhấp vào Khách hàng.
  2. Trong bảng, nhấp vào tên khách hàng.
  3. Chọn Thiết lập số tiền mua tối thiểu rồi chỉ định số tiền tối thiểu mà đơn hàng của khách hàng phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí