Cài đặt bán buôn

Bạn có thể thay đổi cài đặt cửa hàng bán buôn trong các trang Khách hàng, Bảng giá, Menu điều hướng, Pages (Các trang), Appearance (Giao diện), Notifications (Thông báo) và Preferences (Tùy chọn ưu tiên) trên kênh bán buôn.

Bảng giá

Bạn có thể xem lại và thay đổi bất kỳ bảng giá nào trong trang Bảng giá.

Khách hàng

Bạn có thể xem lại tài khoản khách hàng bán buôn từ trang Khách hàng. Mở trang của khách hàng để chỉnh sửa cài đặt sau cho khách hàng đó:

 • có yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu mà khách phải chi cho đơn hàng bán buôn hay không (số tiền này sẽ thay thế cài đặt của bạn cho cửa hàng trong trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên)
 • khách hàng có thể thanh toán cho đơn hàng trong cửa hàng bán buôn thay vì gửi đơn hàng đi chờ phê duyệt hay không (và có giới hạn số tiền đơn hàng mà khách hàng có thể thanh toán ở trang thanh toán hay không).

Bạn cũng có thể tra cứu giá bán buôn cho khách hàng trong trang của khách hàng.

Cài đặt menu điều hướng

Bạn có thể thay đổi các cài đặt cho cửa hàng bán buôn sau trên trang Menu điều hướng:

 • khách hàng có thể lọc sản phẩm theo nhà cung cấp hoặc loại sản phẩm hay không
 • khách hàng có thể duyệt mặt hàng theo bộ sưu tập trong cửa hàng bán buôn hay không
 • cách đặt hàng sản phẩm trên trang (ví dụ: Có thể sắp xếp sản phẩm theo ngày thêm sản phẩm vào Shopify)
 • sản phẩm nào được giới thiệu trên trang chủ của cửa hàng bán buôn

Cài đặt trang

Bạn có thể tạo nội dung đầu trang và chân trang cho cửa hàng bán buôn trong trang Pages (Các trang). Ví dụ: Bạn có thể tạo trang web chứa thông tin liên hệ, thông tin vận chuyển và chính sách. Sau khi tạo, bạn có thể cho khách hàng thấy các trang web này bằng cách thêm vào menu điều hướng. Để thêm trang vào menu, mở trang Menu điều hướng.

Cài đặt giao diện

Bạn có thể thay đổi các cài đặt liên quan đến giao diện của cửa hàng bán buôn trong trang Appearance (Giao diện):

 • logo xuất hiện ở đầu trang
 • màu nhấn
 • ảnh nền xuất hiện trên trang đăng nhập và trang đặt lại mật khẩu

Cài đặt thông báo

Bạn có thể thay đổi các cài đặt liên quan đến thông báo được gửi cho khách hàng bán buôn trên trang Notifications (Thông báo):

 • khách hàng có nhận được xác nhận khi gửi đi đơn hàng nháp hay không
 • khách hàng có nhận được thông báo khi cập nhật hoặc hủy đơn hàng nháp hay không

Cài đặt tùy chọn ưu tiên

Bạn có thể thay đổi các cài đặt cho cửa hàng bán buôn sau trên trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên) trong Kênh bán buôn:

 • địa chỉ email nhận thông báo về đơn hàng bán buôn và truy vấn của khách hàng
 • giá bán lẻ có hiển thị dưới dạng giá so sánh trong cửa hàng bán buôn hay không
 • có số tiền đơn hàng tối thiểu mà tất cả khách hàng phải chi tiêu trong đơn hàng bán buôn hay không (Bạn cũng có thể đặt số tiền đơn hàng tối thiểu sẽ thay thế cài đặt này cho từng khách hàng riêng. Số tiền đơn hàng tối thiểu đặt cho khách hàng bán buôn sẽ được ưu tiên hơn giá trị đơn hàng tối thiểu đặt cho cửa hàng. Tìm hiểu thêm về đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng.)
 • khách hàng có thể gửi đơn hàng nháp cho những sản phẩm đã hết hàng hay không (tìm hiểu thêm về đặt hàng sản phẩm đã hết hàng)
 • khách hàng có thể đăng ký tài khoản bán buôn hay không
 • có bật yêu cầu bot (reCaptcha) khi khách hàng đăng nhập vào cửa hàng bán buôn hay không
 • ngôn ngữ sử dụng trong cửa hàng bán buôn đối với văn bản không thể chỉnh sửa mà kênh kiểm soát (ví dụ: tên menu, thông báo của khách hàng và trang thanh toán).

Miễn thuế

Bạn có thể ngăn việc tính thuế cho khách hàng bằng cách thay đổi cài đặt thuế đối với khách hàngsản phẩm.

Nếu bạn đặt cho một khách hàng được miễn thuế, đơn hàng của khách hàng đó sẽ không bị tính thuế trong bất kỳ kênh bán hàng nào.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Bạn có thể cài đặt ngôn ngữ mà khách hàng sẽ nhìn thấy trong cửa hàng và trong email bán buôn trên trang Tùy chọn ưu tiên. Những ngôn ngữ sau hiện đang được hỗ trợ:

 • Tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ba Lan

Cài đặt khác

Các cài đặt khác, ví dụ nhu đơn vị tiền tệ, sẽ phụ thuộc vào cài đặt bạn chỉ định ở trang Settings (Cài đặt) trong trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về cài đặt thiết lập ban đầu này.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí