Thêm miền phụ

Thêm một miền phụ vào cửa hàng bán buôn và cung cấp địa chỉ trang web có thương hiệu cho khách hàng bán buôn của bạn.

Khi tạo cửa hàng bán buôn, miền được đặt là myshopify-name.wholesale.shopifyapps.com, nhưng bạn có thể thay đổi để giúp khách bán buôn tìm thấy cửa hàng bán buôn của bạn.

Bạn có thể thay đổi miền của cửa hàng bán buôn để trỏ đến miền phụ của miền hiện có, cho dù miền này đã liên kết với cửa hàng trực tuyến hay chưa:

  • Miền chính của cửa hàng trực tuyến - Đa số thương nhân chọn phương thức này. Ví dụ: Nếu miền chính của bạn là mystore.com, bạn có thể tạo miền phụ, như wholesale hoặc warehouse. URL của cửa hàng bán buôn có thể là wholesale.mystore.com hoặc warehouse.mystore.com.
  • Một miền khác với cửa hàng trực tuyến của bạn - Ví dụ: Nếu bạn đã mua miền khác, như myorganization.com, bạn có thể tạo miền phụ, như wholesale hoặc warehouse. URL của cửa hàng bán buôn có thể là warehouse.myorganization.com hoặc warehouse.mycompanywarehouse.com. Bạn không thể sử dụng www làm miền phụ.

Thiết lập miền phụ cho cửa hàng bán buôn của bạn

Cách thiết lập miền phụ cho cửa hàng bán buôn:

  1. Thêm bản ghi CNAME vào miền của bạn. Bản ghi CNAME phải trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com. Ví dụ: Nếu bạn muốn cửa hàng bán buôn sử dụng miền wholesale.mystore.com thì đối với miền mystore.com, thêm một CNAME có tên wholesale trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com.

  2. Kết nối miền phụ với cửa hàng bán buôn của bạn:

Thêm bản ghi CNAME vào miền do Shopify quản lý

Nếu Shopify quản lý miền của bạn (nghĩa là bạn mua miền qua Shopify), bạn có thể thêm bản ghi CNAME bằng cách sử dụng trang quản trị Shopify. Bản ghi CNAME cần trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com cho cửa hàng bán buôn của bạn.

Cách thêm bản ghi CNAME cho cửa hàng bán buôn khi Shopify quản lý miền:

  1. Trong trang quản trị Shopify, mở trang Miền của cửa hàng trực tuyến.

  2. Mở miền do Shopify quản lý mà bạn muốn dùng cho miền phụ bán buôn.

  3. Nhấp vào Cài đặt DNS.

  4. Nhấp vào Add custom record (Thêm bản ghi tùy chỉnh) > CNAME record (Bản ghi CNAME) và nhập thông tin sau:

Nơi trợ giúp

Nếu cần trợ giúp tạo CNAME cho miền phụ bán buôn, bạn nên liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp bên thứ ba. Đội ngũ hỗ trợ của Shopify bị hạn chế hơn khi hỗ trợ bạn, vì mỗi nhà cung cấp lại khác nhau. Khi gọi cho nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể báo với họ rằng bạn muốn miền phụ (bản ghi CNAME) của mình trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí