Thêm miền phụ

Thêm một miền phụ vào cửa hàng bán buôn và cung cấp địa chỉ trang web có thương hiệu cho khách hàng bán buôn của bạn.

Khi tạo cửa hàng bán buôn, miền được đặt là myshopify-name.wholesale.shopifyapps.com, nhưng bạn có thể thay đổi để giúp khách bán buôn tìm thấy cửa hàng bán buôn của bạn.

Bạn có thể thay đổi miền của cửa hàng bán buôn để trỏ đến miền phụ của miền hiện có, cho dù miền này đã liên kết với cửa hàng trực tuyến hay chưa:

 • Miền chính của cửa hàng trực tuyến - Đa số thương nhân chọn phương thức này. Ví dụ: Nếu miền chính của bạn là mystore.com, bạn có thể tạo miền phụ, như wholesale hoặc warehouse. URL của cửa hàng bán buôn có thể là wholesale.mystore.com hoặc warehouse.mystore.com.
 • Một miền khác với cửa hàng trực tuyến của bạn - Ví dụ: Nếu bạn đã mua miền khác, như myorganization.com, bạn có thể tạo miền phụ, như wholesale hoặc warehouse. URL của cửa hàng bán buôn có thể là warehouse.myorganization.com hoặc warehouse.mycompanywarehouse.com. Bạn không thể sử dụng www làm miền phụ.

Thiết lập miền phụ cho cửa hàng bán buôn của bạn

Cách thiết lập miền phụ cho cửa hàng bán buôn:

 1. Thêm bản ghi CNAME vào miền của bạn. Bản ghi CNAME phải trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com. Ví dụ: Nếu bạn muốn cửa hàng bán buôn sử dụng miền wholesale.mystore.com thì đối với miền mystore.com, thêm một CNAME có tên wholesale trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com.

  Nếu bạn mua miền qua Shopify, bạn cần làm theo hướng dẫn để thêm bản ghi CNAME vào miền do Shopify quản lý. Nếu nhà cung cấp miền của bạn là nhà cung cấp bên thứ ba, sẽ có hướng dẫn chỉnh sửa cài đặt DNS cho nhà cung cấp tên miền bên thứ ba phổ biến.

 2. Kết nối miền phụ với cửa hàng bán buôn của bạn:

  1. Trong trang Preferences(Tùy chọn ưu tiên) trên Kênh bán buôn, nhấp vào Connect Domain (Kết nối miền).
  2. Nhập miền phụ bạn thiết lập cho cửa hàng bán buôn tại nhà cung cấp tên miền. Ví dụ: wholesale.mystore.com.
  3. Nhấp vào Verify Connection (Xác minh kết nối) để xác minh miền phụ của bạn đang hoạt động. Khi bạn thêm bản ghi CNAME cho miền, có thể mất tối đa 24 giờ để thay đổi này có hiệu lực. Nếu bạn nhấp vào Verify Connection (Xác minh kết nối) và không thành công, hãy thử lại sau.

Thêm bản ghi CNAME vào miền do Shopify quản lý

Nếu Shopify quản lý miền của bạn (nghĩa là bạn mua miền qua Shopify), bạn có thể thêm bản ghi CNAME bằng cách sử dụng trang quản trị Shopify. Bản ghi CNAME cần trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com cho cửa hàng bán buôn của bạn.

Cách thêm bản ghi CNAME cho cửa hàng bán buôn khi Shopify quản lý miền:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở trang Miền của cửa hàng trực tuyến.

 2. Mở miền do Shopify quản lý mà bạn muốn dùng cho miền phụ bán buôn.

 3. Nhấp vào Cài đặt DNS.

 4. Nhấp vào Add custom record (Thêm bản ghi tùy chỉnh) > CNAME record (Bản ghi CNAME) và nhập thông tin sau:

Thông tin bắt buộc đối với bản ghi CNAME
Tên Trỏ đến
Nhập tên miền phụ bạn muốn. Ví dụ: Nếu bạn muốn miền phụ là wholesale.mystore.com, nhập wholesale. Thay đổi giá trị thành wholesale-shops.shopifyapps.com

Nơi trợ giúp

Nếu cần trợ giúp tạo CNAME cho miền phụ bán buôn, bạn nên liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp bên thứ ba. Đội ngũ hỗ trợ của Shopify bị hạn chế hơn khi hỗ trợ bạn, vì mỗi nhà cung cấp lại khác nhau. Khi gọi cho nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể báo với họ rằng bạn muốn miền phụ (bản ghi CNAME) của mình trỏ đến wholesale-shops.shopifyapps.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí