Thực hiện đơn hàng Handshake

Lưu ý: Handshake sẽ thay đổi từ thư mục sang chợ điện tử hoàn toàn vào Mùa thu năm 2020, tại đây, các nhà bán lẻ và đơn vị cung ứng có thể quản lý đơn hàng và xử lý thanh toán trực tiếp qua Handshake.

Cho tới khi Handshake trở thành chợ điện tử hoàn chỉnh, bạn cần xử lý đơn hàng của bạn ngoài Handshake, chẳng hạn như trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể tạo đơn hàng nháp từ cửa hàng Shopify để gửi hóa đơn cho các nhà bán lẻ muốn mua buôn từ bạn.

Khi tạo đơn hàng nháp, bạn có thể thêm sản phẩm mà nhà bán lẻ đã đặt hàng, tạo hồ sơ khách hàng cho nhà bán lẻ và tính các khoản thuế và phí vận chuyển cần thiết. Bạn có thể nhập một lượng tiền riêng cho các loại thuế và phí vận chuyển để không phải thay đổi cài đặt thuế hoặc vận chuyển trong trang quản trị Shopify đối với đơn hàng bán buôn.

Sau khi bạn gửi hóa đơn cho khách hàng, họ có thể hoàn tất thanh toán bằng mọi phương thức thanh toán bạn đã bật trong cài đặt thanh toán. Sau khi khách hàng thanh toán hóa đơn, đơn hàng nháp sẽ trở thành đơn hàng trong trang quản trị Shopify, tại đây bạn có thể thực hiện đơn hàng.

Để biết thêm thông tin về đơn hàng nháp, tham khảo Tạo đơn hàng nháp. Để biết thêm thông tin về quá trình thực hiện đơn hàng, tham khảo Thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí