Tiếp thị trên Handshake

Sau khi thiết lập và đăng hồ sơ trên Handshake, bạn sẽ có thể bắt đầu tiếp thị bộ sưu tập bán buôn đến các nhà bán lẻ.

Bạn có thể thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào trang bất kỳ của cửa hàng trực tuyến để thông báo cho nhà bán lẻ biết về sản phẩm bán buôn trên Handshake. Tìm hiểu về hỗ trợ dành cho chủ đề hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu bạn có thắc mắc về cách thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ).

Bạn cũng có thể tham khảo Tiếp thị và quảng cáo để xem những cách tiếp thị sản phẩm bán buôn khác trên Handshake.

Thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào trang

Thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào một trang trong cửa hàng, ví dụ như trang Giới thiệu hoặc trang bán buôn chuyên dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 4. Nhấp vào trang bạn muốn thêm nút, rồi nhấp vào <> để hiển thị HTML.
 5. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào View page (Xem trang) để xem nút Shop Wholesale (Mua sỉ) đang hiển thị trên trang.

Thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào sản phẩm hoặc bộ sưu tập

Nếu muốn thông báo cho nhà bán lẻ biết về các tùy chọn bán buôn dành cho một sản phẩm cụ thể hoặc giới thiệu các tùy chọn bán buôn trong bộ sưu tập, bạn có thể thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Nhấp vào Sản phẩm > All product (Tất cả sản phẩm) hoặc Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào sản phẩm hoặc bộ sưu tập bạn muốn thêm nút , rồi nhấp vào <> để hiển thị HTML.
 5. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào View (Xem) hoặc Preview (Xem trước) để xem nút Shop Wholesale (Mua sỉ) đang hiển thị trên trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập.

Thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào trang chủ của cửa hàng

Nếu bạn muốn cho tất cả khách truy cập của cửa hàng biết về sản phẩm bán buôn trên Handshake, hãy thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào trang chủ của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác), sau đó nhấp vào Edit code (Chỉnh sửa mã).
 5. Nhấp vào Templates (Mẫu), sau đó nhấp vào index.liquid.
 6. Tìm {{ content_for_index }}, dán mã phía trên rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nút Shop Wholesale (Mua sỉ) đang hiển thị trong cửa hàng.

Thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào đầu trang của cửa hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác), sau đó nhấp vào Edit code (Chỉnh sửa mã).
 5. Nhấp vào Sections (Mục), sau đó nhấp vào header.liquid.
 6. Tìm </header>, dán mã phía trên, sau đó nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nút Shop Wholesale (Mua sỉ) đang hiển thị trên đầu trang của cửa hàng.

Thêm nút Shop Wholesale (Mua sỉ) vào chân trang của cửa hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác), sau đó nhấp vào Edit code (Chỉnh sửa mã).
 5. Nhấp vào Sections (Mục), rồi nhấp vào footer.liquid.
 6. Tìm </footer>, sau đó </div> phía trên. Dán mã phía trên </div> rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nút Shop Wholesale (Mua sỉ) đang hiển thị trên chân trang của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí