Định giá và quản lý sản phẩm

Để đăng sản phẩm trên Handshake, bạn cần chỉ định giá bán buôn cho từng sản phẩm, số lượng mặt hàng mỗi thùng và giá trị đơn hàng tối thiểu. Thông tin này được hiển thị bên cạnh sản phẩm khi nhà bán lẻ duyệt xem và mua hàng trên Handshake.

Bạn cũng cần cài đặt danh mục sản phẩm cho mỗi sản phẩm từ danh mục định sẵn trong Handshake. Ví dụ: Nếu bạn đang bán áo thun nữ, bạn sẽ chọn Apparel & Footwear > Women's Apparel. Nếu bạn muốn có một sản phẩm duy nhất xuất hiện trong hai danh mục khác nhau, bạn phải sao chép sản phẩm trong trang quản trị Shopify và chỉ định tất cả các bản sao cho nhiều danh mục sản phẩm trong Handshake.

Thêm giá bán buôn và thông tin chi tiết sản phẩm

Bạn có thể đặt giá và chi tiết sản phẩm riêng lẻ hoặc hàng loạt.

Đặt thông tin chi tiết riêng lẻ

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm.
 3. Trong mục Category (Danh mục), chọn danh mục phù hợp nhất với sản phẩm.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tất cả mẫu mã của sản phẩm có cùng thông tin chi tiết về giá, trong mục Pricing (Định giá), nhấp vào Apply to all variants (Áp dụng cho tất cả mẫu mã).
 5. Với mỗi mẫu mã, nhập thông tin chi tiết về giá: - Giá bán buôn - Giá mỗi đơn vị mà nhà bán lẻ sẽ thanh toán nếu họ mua buôn sản phẩm. Giá này phải thấp hơn Giá bán lẻ.

  • Giá bán lẻ - Giá được đề xuất cho nhà bán lẻ để bán sản phẩm. Theo mặc định, đây là giá của sản phẩm được niêm yết trong trang quản trị Shopify.
  • Đơn hàng tối thiểu - Số lượng sản phẩm tối thiểu của mẫu mã mà nhà bán lẻ phải mua trên mỗi đơn hàng.
  • Mặt hàng trong mỗi thùng - Số lượng một mẫu mã trong một thùng bạn sẽ gửi cho nhà bán lẻ. Ví dụ: Nếu một hộp của một mẫu mã cụ thể chứa 50 đơn vị của mẫu mã đó, bạn có thể nhập 50.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Để chỉnh sửa chi tiết sản phẩm, vào Sản phẩm trong trang quản trị Shopify rồi nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. Nếu muốn có nhiều chi tiết sản phẩm về cùng một sản phẩm, bạn cần sao chép sản phẩm trong trang quản trị Shopify và chỉnh sửa chi tiết của từng phiên bản.

Đặt thông tin chi tiết hàng loạt

Khi bạn đặt giá và thông tin chi tiết hàng loạt, giá và thông tin chi tiết sẽ được áp dụng cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm. Nếu muốn thay đổi giá hoặc thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể, tham khảo Đặt thông tin chi tiết riêng lẻ.

Khi chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt, bạn có thể thay đổi danh mục sản phẩm, giá sản phẩm, mặt hàng mỗi thùng và số tiền đơn hàng tối thiểu.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 3. Không bắt buộc: Trong mục Category (Danh mục), chọn danh mục phù hợp nhất với sản phẩm.
 4. Không bắt buộc: Chọn cách đặt giá sản phẩm theo ý bạn: - Để đặt giá cụ thể áp dụng cho từng sản phẩm, ví dụ như 10 USD, chọn Fixed wholesale price (Giá bán buôn cố định) rồi nhập giá.

  • Để đặt giá là giá giảm theo tỷ lệ phần trăm trên giá gốc của từng sản phẩm, ví dụ như giảm 15% so với giá gốc, chọn Percentage discount (Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm), sau đó nhập số tiền theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: Giả sử bạn chỉnh sửa ba sản phẩm có giá 50 USD, 75 USD và 100 USD. Nếu bạn nhập giảm giá theo tỷ lệ phần trăm là 15%, giá bán buôn sẽ là 42,50 USD, 63,75 USD và 85 USD.
 5. Không bắt buộc: Thêm các thông tin chi tiết bổ sung: - Mặt hàng mỗi thùng - Số lượng mặt hàng trong một thùng sản phẩm tiêu chuẩn.

  • Đơn hàng tối thiểu - Số lượng sản phẩm nhỏ nhất mà khách hàng có thể đặt hàng của một sản phẩm.
 6. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Đăng và hủy đăng sản phẩm

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm.
 3. Trong mục Status (Trạng thái), chọn đăng hoặc hủy đăng sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trạng thái sản phẩm sau xuất hiện trên trang Handshake > Sản phẩm:

 • Đã đăng - sản phẩm đã có trong trung tâm Handshake và hiển thị với nhà bán lẻ.
 • Đang chờ xử lý - sản phẩm đã sẵn sàng để đăng nhưng bạn chưa đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake.
 • Đã hủy đăng - chưa điền đầy đủ mọi thông tin cần thiết về sản phẩm hoặc bạn đã xóa sản phẩm khỏi Handshake.

Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Khi bạn thêm kênh bán hàng Handshake vào cửa hàng Shopify, theo mặc định, tất cả sản phẩm được thiết lập để hiển thị trong Handshake. Nếu muốn thay đổi tình trạng còn hàng, bạn có thể điều chỉnh tình trạng còn hàng của sản phẩm trang quản trị Shopify. Trang Sản phẩm trong Handshake cho bạn biết tổng quan về tất cả sản phẩm bạn thêm và cho phép bạn chỉnh sửa từng sản phẩm hoặc chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí