Xử lý đơn hàng Handshake

Nhà bán lẻ có thể đặt đơn hàng bán buôn từ bạn qua trung tâm Handshake. Đơn hàng được đặt qua trung tâm Handshake sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify trên trang Đơn hàng.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi bắt đầu xử lý đơn hàng, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Đơn hàng đặt qua Handshake không có thẻ cụ thể nào trong trang quản trị Shopify.
 • Trung tâm Handshake không tính thuế. Nếu bạn muốn tính thuế, hãy chỉnh sửa đơn hàng sau khi đơn được đặt để tính hóa đơn riêng cho tiền thuế.
 • Chỉ có thể sử dụng ưu đãi giảm giá bạn thiết lập trong Handshake > Giảm giá trong trang thanh toán Handshake.
 • Nếu theo dõi hàng trong kho của sản phẩm bạn bán qua kênh bán hàng Handshake trong trang quản trị Shopify, bạn cần có số lượng sẵn hàng để thực hiện đơn hàng hoặc cần bật tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng trong cài đặt hàng trong kho của sản phẩm.

Xem thêm thông tin về nhà bán lẻ

Sau khi nhà bán lẻ đặt hàng qua Handshake, bạn sẽ nhận được email chứa những thông tin sau về nhà bán lẻ:

 • tên cửa hàng
 • URL trang web
 • địa chỉ email
 • tên liên hệ

Nếu cần thêm thông tin từ nhà bán lẻ, ví dụ như ID đại lý, bạn có thể gửi email cho họ.

Lọc đơn hàng để chỉ hiển thị đơn hàng Handshake

Những đơn hàng được đặt qua Handshake sẽ hiển thị trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify, nhưng sẽ không được gắn thẻ cụ thể. Bạn có thể lọc danh sách đơn hàng để chỉ hiển thị những đơn hàng được đặt qua kênh bán hàng Handshake.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Bộ lọc > Chọn bộ lọc > Ứng dụng, rồi chọn Handshake. Nếu tùy chọn Handshake không có trong bộ lọc Ứng dụng, bạn không có đơn hàng nào được đặt qua Handshake.

Chỉnh sửa đơn hàng Handshake

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đối với đơn hàng:

 • thêm sản phẩm mới
 • xóa sản phẩm
 • thêm phí tùy chỉnh, ví dụ như phí vận chuyển hoặc thuế

Do bạn đang sử dụng ưu đãi giảm giá trong Handshake, bạn không thể trực tiếp chỉnh sửa số lượng sản phẩm. Để thay đổi số lượng sản phẩm, trước tiên, hãy xóa sản phẩm rồi thêm lại vào đơn hàng. Khi đó, bạn có thể điều chỉnh số lượng và áp dụng giảm giá. Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa đơn hàng, tham khảo Chỉnh sửa đơn hàng.

Khi bạn chỉnh sửa đơn hàng được đặt qua Handshake, nhà bán lẻ sẽ nhận được email thông báo chi tiết về đơn hàng đã cập nhật. Email chỉ chứa những sản phẩm hiện tại trong đơn hàng và không chứa các sản phẩm đã bị xóa. Email được gửi qua Handshake và khác với email trong phần cài đặt thông báo của Shopify. Email chỉnh sửa đơn hàng mặc định trong cài đặt thông báo sẽ không được gửi đi, vì vậy nhà bán lẻ sẽ chỉ nhận được một email.

Thêm phí tùy chỉnh

Sau khi nhà bán lẻ đặt đơn hàng, bạn có thể thêm các khoản phí tùy chỉnh, như phí vận chuyển hoặc thuế, để nhà bán lẻ phê duyệt. Bạn chỉ có thể thêm phí tùy chỉnh cho những đơn hàng chưa thực hiện.

Tính thuế tùy chỉnh

Trang thanh toán của Handshake không thu bất kỳ khoản thuế bổ sung nào. Nếu cần tính thuế đối với đơn hàng qua Handshake, bạn có thể thêm phí thuế tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Nhấp vào Add custom item (Thêm mục tùy chỉnh).
 5. Trong Item name (Tên mục), nhập loại thuế bạn định thu.
 6. Trong Price (Giá), nhập số tiền thuế cần thu.
 7. Hãy nhớ bỏ chọn Item is taxable (Mặt hàng bị tính thuế) và Item requires shipping (Mặt hàng yêu cầu vận chuyển) và đặt Quantity (Số lượng) thành 1.
 8. Nhấp vào Done (Đã xong).
 9. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ khoản phí tùy chỉnh nào khác, ví dụ như phí vận chuyển.
 10. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Tính phí vận chuyển tùy chỉnh

Nếu cần tính phí vận chuyển khác với phí vận chuyển đã tính khi thanh toán, bạn có thể thu tiền vận chuyển tùy chỉnh sau khi nhà bán lẻ đặt đơn hàng.

Nếu bạn định thực hiện thao tác này đối với mọi đơn hàng từ Handshake, hãy cập nhật thông tin vận chuyển trong hồ sơ Handshake để thông báo cho nhà bán lẻ biết rằng những khoản phí vận chuyển được tính khi thanh toán có thể được điều chỉnh sau khi họ đặt hàng. Để biết thêm thông tin về tùy chọn vận chuyển, tham khảo Cài đặt tùy chọn vận chuyển.

Nếu nhà bán lẻ đã thanh toán một phần phí vận chuyển, hãy đảm bảo chỉ tính phần chênh lệch. Ví dụ: Giả sử một nhà bán lẻ bị tính phí vận chuyển 20 USD trong trang thanh toán, nhưng phải bị tính phí 30 USD. Khi thêm một khoản phí vận chuyển tùy chỉnh, đảm bảo bạn chỉ tính thêm 10 USD chứ không phải toàn bộ 30 USD.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Nhấp vào Add custom item (Thêm mục tùy chỉnh).
 5. Trong Item name (Tên mục), nhập tên cho phí vận chuyển.
 6. Trong Price (Giá), nhập số tiền phí vận chuyển cần thu.
 7. Hãy nhớ bỏ chọn Item is taxable (Mặt hàng bị tính thuế) và Item requires shipping (Mặt hàng yêu cầu vận chuyển) và đặt Quantity (Số lượng) thành 1.
 8. Nhấp vào Done (Đã xong).
 9. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ khoản phí tùy chỉnh nào khác, ví dụ như thuế.
 10. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Thực hiện đơn hàng Handshake

Bạn có thể thực hiện đơn hàng được đặt qua Handshake trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Khi bạn thực hiện đơn hàng được đặt qua Handshake, nhà bán lẻ sẽ nhận được email thực hiện đơn hàng từ Handshake thay vì email mẫu trong cài đặt thông báo của bạn. Mẫu email từ Handshake chứa các thông tin như mã theo dõi và chi tiết về hãng vận chuyển.

Khi bạn thực hiện đơn hàng được đặt qua Handshake, email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến nhà bán lẻ ngay cả khi bạn bỏ chọn tùy chọn Gửi ngay chi tiết lô hàng cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin về việc thực hiện đơn hàng, tham khảo Tự thực hiện đơn hàng.

Hoàn tiền và hủy đơn hàng Handshake

Bạn có thể hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng đã đặt qua Handshake trong trang quản trị Shopify. Khi hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng đãđặt qua Handshake, nhà bán lẻ của bạn sẽ nhận được email hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng từ Handshake và email đó không sử dụng mẫu trong cài đặt thông báo. Tìm hiểu thêm về hoàn tiền và hủy đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí