Cài đặt tùy chọn ưu tiên

Bạn có thể đặt giá trị đơn hàng tối thiểu mà nhà bán lẻ có thể đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng cần thêm thông tin về các chính sách vận chuyển và trả hàng. Bạn cần hoàn thành những cài đặt này để đăng hồ sơ đơn vị cung ứng trên Handshake.

Đặt giá trị đơn hàng tối thiểu

Giá trị đơn hàng tối thiểu là đơn hàng có giá trị thấp nhất mà bạn sẵn sàng chấp nhận từ một nhà bán lẻ. Ví dụ: Nếu bạn không thực hiện bất kỳ đơn hàng nào dưới 200 USD, bạn sẽ nhập 200Giá trị đơn hàng tối thiểu.

Các nhà bán lẻ có thể xem giá trị đơn hàng tối thiểu mà bạn đã nhập trên hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
  2. Trong mục Minimum order value (Giá trị đơn hàng tối thiểu), nhập giá trị đơn hàng tối thiểu rồi nhấp vào Lưu.

Đặt tùy chọn ưu tiên vận chuyển

Trong Tùy chọn, bạn có thể thêm thông tin về các tùy chọn vận chuyển, thời gian xử lý đơn hàng, chính sách trả lại và hoàn tiền, phí vận chuyển và các thông tin quan trọng khác liên quan đến vận chuyển hoặc chính sách.

Nếu dự định tính phí vận chuyển sau khi nhận đơn hàng, bạn phải đặt ra những kỳ vọng hợp lý đối với các nhà bán lẻ và thêm thông tin này vào chính sách vận chuyển trong mục Vận chuyển và trả hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
  2. Trong mục Shipping and returns (Vận chuyển và trả hàng), thêm thông tin về chính sách xử lý đơn hàng và thời gian vận chuyển, đơn hàng trả lại và chính sách hoàn tiền của bạn.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí