Cài đặt tùy chọn ưu tiên

Để chuẩn bị sẵn sàng khi chợ điện tử Handshake ra mắt vào Mùa thu năm 2020, bạn phải cài đặt trước một số tùy chọn thanh toán ưu tiên của mình. Bạn phải đặt giá trị tối thiểu mà nhà bán lẻ có thể đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn và thông tin về các chính sách vận chuyển và trả hàng. Các chính sách vận chuyển và trả hàng hiện không hiển thị với các nhà bán lẻ.

Đặt giá trị đơn hàng tối thiểu

Giá trị đơn hàng tối thiểu là đơn hàng có giá trị thấp nhất mà bạn sẵn sàng chấp nhận từ một nhà bán lẻ. Ví dụ: Nếu bạn không thực hiện bất kỳ đơn hàng nào dưới 200 USD, bạn sẽ nhập 200Giá trị đơn hàng tối thiểu.

Các nhà bán lẻ có thể xem giá trị đơn hàng tối thiểu mà bạn đã nhập trên hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
  2. Trong mục Minimum order value (Giá trị đơn hàng tối thiểu), nhập giá trị đơn hàng tối thiểu rồi nhấp vào Lưu.

Đặt tùy chọn ưu tiên vận chuyển

Bạn có thể thêm thông tin về các tùy chọn vận chuyển, thời gian xử lý đơn hàng, chính sách trả hàng và hoàn tiền và mọi thông tin quan trọng khác liên quan đến vận chuyển hoặc các chính sách.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
  2. Trong mục Shipping and returns (Vận chuyển và trả hàng), thêm thông tin về chính sách xử lý đơn hàng và thời gian vận chuyển, đơn hàng trả lại và chính sách hoàn tiền của bạn.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí