Danh sách kiểm tra khi thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake

Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn có thể bắt đầu thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake và sản phẩm bán buôn. Bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra sau để thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake.

Sau khi hoàn tất các thao tác này, bạn có thể đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake trong mục Status (Trạng thái) của cài đặt hồ sơ Handshake.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
  2. Trong mục Status (Trạng thái), nhấp vào Publish profile (Đăng hồ sơ) rồi nhấp vào Publish (Đăng).

Sau khi đăng hồ sơ, nhấp vào View profile (Xem hồ sơ) để hiển thị hồ sơ từ góc nhìn của nhà bán lẻ. Bạn có thể hủy đăng hồ sơ của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Unpublish profile (Hủy đăng hồ sơ) trong mục Status (Trạng thái) của cài đặt hồ sơ trên Handshake.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí