Sử dụng miền của bên thứ ba

Nếu bạn đã sở hữu một miền từ nhà cung cấp bên thứ ba như GoDaddy hay Bluehost, bạn có thể sử dụng miền này cho cửa hàng trực tuyến Shopify của mình để những người nhập URL vào trình duyệt đều đến được trang của bạn. Bạn có thể sử dụng miền của bên thứ ba cho cửa hàng Shopify bằng cách chuyển miền sang Shopify hoặc bằng cách kết nối miền với Shopify:

  • Chuyển miền sang Shopify - Cách thứ nhất để trỏ miền tùy chỉnh của bạn đến cửa hàng Shopify là chuyển miền. Hầu hết miền đều có thể chuyển được sang Shopify. Khi bạn chuyển miền, hoạt động quản lý miền sẽ chuyển sang Shopify, nghĩa là bạn điều chỉnh cài đặt miền, thanh toán cho miền và gia hạn miền trực tiếp trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn sử dụng miền của bên thứ ba với Shopify theo cách này, hãy xem phần Chuyển miền.

  • Kết nối miền với Shopify - Việc kết nối miền của bên thứ ba với Shopify sẽ trỏ tên miền của bạn đến cửa hàng Shopify. Bạn vẫn sử dụng nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để quản lý cài đặt miền, thanh toán cho miền và gia hạn miền. Nếu bạn muốn kết nối miền với Shopify bằng cách này, xem phần Kết nối miền đã có

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của miền đối với địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí