Thêm miền của bên thứ ba - hướng dẫn nhanh

Cách tốt nhất để thêm miền của bên thứ ba vào cửa hàng Shopify phụ thuộc vào địa điểm bạn mua miền.

Miền sử dụng rất nhiều thuật ngữ phức tạp, nhưng trên thực tế, bạn chỉ cần hai thành phần để kết nối miền với Shopify:

 • Phần chính của miền, chẳng hạn như shopify.com, phải trỏ đến địa chỉ IP của Shopify: 23.227.38.65.
 • Các thành phần bổ sung trước miền gốc, ví dụ như www trong www.shopify.com hoặc shop trong shop.shopify.com, phải trỏ đến shops.myshopify.com.

Mỗi nhà cung cấp tên miền có các yêu cầu khác nhau đối với tùy chọn cài đặt của họ. Hãy liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba của bạn hoặc xem lại tài liệu của nhà cung cấp về cách bạn cần định cấu hình miền.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể truy cập vào cài đặt miền bên thứ ba của bạn. Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập miền, bạn phải làm việc với nhà cung cấp tên miền. Bộ phận hỗ trợ của Shopify chỉ có thể tư vấn về những thông tin bạn cần nói cho nhà cung cấp tên miền.

Nếu bạn muốn Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể hỗ trợ cài đặt miền, hãy chuyển miền sang Shopify.

Các miền GoDaddy, Google và 1&1 IONOS

Nếu mua miền qua GoDaddy, Google hoặc 1&1 IONOS, bạn có thể thiết lập miền tự động.

Tất cả các miền khác

Do các nhà cung cấp tên miền không giống nhau, Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể tư vấn về những nội dung cần điền vào mỗi trường trong phần cài đặt của miền. Dưới đây là những điều bạn cần biết để xem lại tài liệu của nhà cung cấp tên miền và xác định nội dung cần điền vào từng trường hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ:

 • Bản ghi A của miền gốc cần trỏ đến 23.227.38.65.
 • Miền gốc không thể trỏ đến bất kỳ bản ghi A nào khác.
 • Bản ghi CNAME của miền phụ cần trỏ đến shops.myshopify.com.
 • Máy chủ tên miền của miền phải là mặc định đối với nhà cung cấp.

Sau khi thay đổi cài đặt miền, có thể mất 48 giờ để Internet thể hiện cài đặt mới.

Kiểm tra xem miền của bạn đã sẵn sàng để thêm vào Shopify hay chưa

Có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất các thay đổi với miền. Bạn có thể kiểm tra xem miền của bạn đã sẵn sàng để thêm vào tài khoản Shopify hay chưa bằng cách sử dụng who.is.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập who.is.
 2. Nhập phần gốc của miền, ví dụ như shopify.com.
 3. Nhấp vào DNS Records.
 4. Tìm kiếm các bản ghi sau: - Loại ANội dung 23.227.38.65
  • Loại CNAMENội dung shops.myshopify.com

Nếu các bản ghi đó không được liệt kê hoặc có bản ghi khác trên miền gốc với một bản Loại A có Nội dung là một địa chỉ IP khác, miền của bạn chưa sẵn sàng để kết nối với Shopify. Nếu đã hơn 48 tiếng kể từ khi bạn thay đổi cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp tên miền.

Nếu các bản ghi đó được liệt kê, miền của bạn đã sẵn sàng để thêm vào tài khoản Shopify.

Thêm miền vào tài khoản Shopify

Sau khi miền của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể thêm miền vào tài khoản Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Nhập miền mà bạn muốn kết nối, ví dụ: johns-apparel.info.
 4. Nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối).

Chỉ kết nối miền phụ với cửa hàng Shopify

Miền phụ là tập hợp con của miền gốc ở đầu URL. Ví dụ: Trong URL shop.johnsapparel.com, shop là tên miền phụ. Bạn có thể thiết lập miền bên thứ ba sao cho miền gốc trỏ đến một trang web khác và một miền phụ trỏ đến cửa hàng Shopify. Ví dụ: Bạn có thể để shop.johns-apparel.com trỏ đến cửa hàng Shopify, nhưng johns-apparel.com trỏ đến trang web khác.

Thiết lập

Để kết nối miền phụ, hãy hoàn tất các bước sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn đăng ký với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.
 2. Tìm cài đặt DNS của bạn. Tìm vùng quản lý miền, cấu hình DNS, hay những mục tương tự.
 3. Tìm bản ghi CNAME trong cài đặt DNS của bạn. Tên của bản ghi CNAME phải khớp với miền phụ bạn đang kết nối với cửa hàng Shopify. Ví dụ: Nếu bạn muốn để miền phụ shop.johns-apparel.com trỏ đến cửa hàng Shopify, tìm bản ghi CNAME shop.
 4. Định cấu hình bản ghi CNAME sao cho trỏ đến shops.myshopify.com. Một số nhà cung cấp tên miền có thể yêu cầu bạn cung cấp toàn bộ miền phụ có dấu chấm, ví dụ shop. thay vì shop. Sử dụng các mục nhập hiện có làm hướng dẫn, hoặc làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp tên miền. Bản ghi CNAME phải luôn trỏ đến tên miền, chứ không phải địa chỉ IP.
 5. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Miền.
 6. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có) rồi làm theo các bước.
 7. Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối) trong trang quản trị Shopify để xác nhận miền tùy chỉnh của bạn đã kết nối với cửa hàng.

Xử lý vấn đề

Nếu bạn gặp lỗi thiếu bản ghi A khi thêm miền phụ vào Shopify, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Miền.
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Nhập miền phụ, sau đó, nhấp vào Next (Tiếp).
 4. Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối).
 5. Nhấp vào Verify again (Xác minh lại).
 6. Trong biểu ngữ Connection incomplete (Kết nối chưa hoàn tất), nhấp vào Add domain (Thêm miền).
 7. Trên trang Domains (Miền), xóa miền gốc của miền đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí