Di chuyển địa chỉ IP

Nếu bạn có miền trỏ tới một địa chỉ IP không chính xác thì khách hàng sẽ không truy cập được vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Kiểm tra cài đặt miền của cửa hàng để chắc chắn trạng thái của mỗi miền hiển thị là Đã kết nối hoặc Đang cài đặt.

Vì mỗi miền có một trạng thái khác nhau nên bạn cần điều chỉnh theo cài đặt của nhà cung cấp miền để trỏ đến địa chỉ IP của Shopify, 23.227.38.65 và tới shops.myshopify.com đối với bất kỳ miền con nào.

Lý do cần làm điều này

Nếu bạn không cập nhật cài đặt DNS của miền cho từng miền con và miền gốc, khách hàng sẽ không truy cập được vào cửa hàng của bạn. Nhà cung cấp miền của bạn không tự động cập nhật được địa chỉ IP.

Tùy thuộc mức độ am hiểu miền của mình, bạn có thể làm một trong hai việc sau đây:

 • Yêu cầu trợ giúp từ nhà cung cấp miền
 • Tự thay đổi DNS

Yêu cầu trợ giúp từ nhà cung cấp miền

Để được trợ giúp khi thay đổi, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp miền và đề nghị họ thực hiện thay đổi:

 • Bắt buộc: Nhớ rằng Bản ghi A miền gốc của bạn trỏ đến địa chỉ IP của Shopify: 23.227.38.65

 • Nếu bạn dùng miền con, bạn cần nâng cấp bản ghi DNS của miền gốc để sử dụng bản ghi ALIAS hay CNAME để trỏ đến shops.myshopify.com.

Tự thay đổi DNS

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản miền với nhà cung cấp bên thứ ba.

  Nếu bạn cần lấy lại thông tin đăng nhập, hãy thử lọc email để tìm tên nhà cung cấp miền và tìm trong những email cũ nhất. Những email này thường chứa thông tin đăng nhập gửi đến cho bạn khi bạn mua miền.

 2. Truy cập vào bản ghi DNS miền của bạn.

 3. Trong trường bản ghi A, nhập địa chỉ IP của Shopify: 23.227.38.65.

 4. Tạo bản ghi ALIAS hay CNAME trỏ miền con gốc đến shops.myshopify.com.

 5. Lưu thông tin đăng nhập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí